Ökumenisches Heiligenlexikon

Anhang August I


SYNAXARIUM
Ex Menologio, jussu Basilii Imperatoris collecto, cujus sex postremi menses servantur manuscripti in monasterio Basilianorum Cryptæ-Ferratæ in Latio.

ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤΩι Α᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ.

DIE I
SS. Machabæi.

ἘΛεάζαρ τιμιώτατος, διδάσκαλος ἦν τῶν ἑπτὰ παίδων τῆς ἁγίας Σολομωνίδος, κατοικὼν ἐν Ἱεροσολύμοις. Πορθήσαντος δὲ Σελεύκου τοῦ βασιλέως τὰ Ἱεροσόλυμα, καὶ τὸ τῶν Ἑβραίων γένος αἰχμαλωτίσαντος, ἐκρατήθησαν καὶ οὗτοι, καὶ ἠναγκάσθησαν ἑλληνικῶν ἀπογεύσασθαι θυσιῶν, καὶ μιαροφαγῆσαι. Μὴ πεισθέντες δὲ, ἀλλ᾽ ὑπὲρ πατρίων ἀγωνισάμενοι νόμων, διαφόροις ὑπεβλήθησαν τιμωρίαις. Καὶ πρῶτον μὲν Ἐλεάζαρος τυφθεὶς σφοδρῶς, καὶ εἰς πῦρ βληθεὶς, καὶ εὐξάμενος τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκε. Δεύτερον δὲ οἱ παῖδες κατὰ τάξιν ὡς ἐγεννήθησαν καθ᾽ εἷς ἀχθέντες, καὶ ἀρθρεμβόλοις, καὶ καταπέλταις, καὶ τροχοῖς, καὶ πυρὶ προσομιλήσαντες, ὑπὲρ εὐσεβείας ἐτελειώθησαν· δείξαντες ὄντως τὸν λογισμὸν αὐτοκράτορα τῶν παθῶν. Καὶ τρίτον αὐτῶν μήτηρ Σολομωνὶς αὐτομάτως εἰς τὴν κάμινον εἰσελθοῦσα, τοῖς ἰδίοις ἐπαπέθανε τέκνοις.

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ.

Leontius & Alexander ac Socc. MM.

ΛΕόντιος καὶ Ἀλέξανδρος, οἱ τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες μετὰ τῆς ἱερᾶς συνοδίας αὐτῶν, ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ ἐκ τῆς χώρας Παμφυλίας, ἐκ διαφόρων μὲν χωρίων ὄντες, μίαν δὲ γνώμην ἔχοντες πρὸς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὡς Χριστιανοὶ ἐκ προγόνων τυγχάνοντες. Κοινῇ τοίνυν βουλευσάμενοι, καὶ πάντα τὰ βιωτικὰ εἰς οὐδὲν λογισάμενοι, κατέλαβον τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερόν· καὶ ἐν αὐτῷ γενόμενοι κατέστρεψαν πάντα τὰ εἴδωλα. Γνωσθέντες οὖν, καὶ κρατηθέντες, ἐτύφθησαν σφοδρῶς, καὶ μετὰ σιδηρῶν ὀνύχων ἐξέσθησαν, καὶ σουβλίοις τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξεκεντήθησαν· καὶ φυλακῇ παραδοθέντες, ἄτροφοι διέμειναν ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις. Εἶτα τῆς φυλακῆς ἐκβληθέντες ἐθηριομάχησαν· τὰ δὲ θηρία οὐχ ἥψαντο αὐτῶν. Καὶ λαβόντες τὴν διὰ τοῦ ξίφους ἀπόφασιν, ἀπεκεφαλίσθησαν.

ΜΕΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Β᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩι.

II
Stephanus ac Socc.

ΣΤέφανος ἱερομάρτυς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Οὐαλεριανοῦ ἐκ τῆς παλαιᾶς Ῥώμης. Κρυπτόμενος δὲ διὰ τὸν διογμὸν, ἐν οἰκήματι τοὺς πρὸς αὐτὸν παραγενομένους ἕλληνας ἐβάπτιζε, καὶ διακόνους καὶ πρεσβυτέρους ἐχειροτόνει, καὶ τὸν Θεὸν παρεκάλει ὑπὲρ τῆς τοῦ κὀσμου σωτηρίας. Ἰασάμενος δὲ καὶ τὴν θυγατέρα Ἐμεσίου τοῦ δημάρχου, παρεσκεύασε αὐτὸν βαπτισθῆναι, καὶ οὐ μόνον αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἀνδρῶν, καὶ γυναικῶν, αἵτινες διαφόροις τιμωρίαις ἐτελειώθησαν. Τὰ δὲ λείψανα αὐτῶν συναγαγὼν ἀρχιερεὺς Στέφανος, ἐντίμως ἐκήδευσεν. Εἶτα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἄρεως ἀναγκασθεὶς εἰσελθεῖν, καὶ προσκυνῆσαι, εἰσῆλθε, καὶ τῷ Θεῷ προσευξάμενος, κατέβαλε τὸ εἴδωλον, καὶ μετὰ ταῦτα λειτουργῶν, ἀπεκεφαλίσθη, καὶ κατετέθη ἐν αὐτῇ τῇ καθέδρᾳ σὺν τῷ μαθητῇ αὐτοῦ, ἐπὶ χεῖρας κρατοῦντι τὸ τῆς πίστεως ἅγιον σύμβολον.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΛΥΤΩι Γ᾽.

ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΔΑΛΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΦΑΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΑΚΙΟΥ.

III
Dalmatus Faustus & Isacius.

Ὅσιος Ἰσάκιος πρότερον ἐν τῇ ἐρήμῳ ἀσκήσας, καὶ τὰ πάθη τοῦ σώματος νεκρώσας, καὶ τοὺς δαίμονας νικήσας, ὕστερον κατὰ θείαν πρόνοιαν παρεγένετο εἰς Κωνσταντινούπολιν· καὶ προσκαθεσθεὶς ἑνὶ τῶν τῆς πόλεως μοναστηρίων, τοῦ Δαλμάτου νῦν λέγεται, διὰ τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ καὶ τῆς διδασκαλίας, πολλοὺς ἔπεισε καταλιπεῖν τὸν κόσμον, καὶ γενέσθαι μοναχοὺς, καὶ σωθῆναι· ἐξ ὧν ἦσαν Δάλματος, καὶ Φαῦστος υἱὸς αὐτοῦ. Οὗτος γὰρ στρατιώτης ὢν ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου, ἐν μιᾷ ἀπελθὼν καὶ συντυχὼν τῷ Ἁγίῳ, καὶ τῆς ἐκείνου ὁμιλίας γευσάμενος, καταλιπὼν καὶ γυναῖκα καὶ τέκνα, μόνον δὲ τὸν υἱὸν αὐτοῦ φαῦστον ἀναλαβὼν, ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν, καὶ γέγονε μοναχὸς, ἀποκείρας καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ. Καὶ οὕτως ἠγωνίσαντο, ὡς περιβόητοι γενέσθαι βασιλεῦσι καὶ συγκλήτῳ, καὶ θαύματα διάφορα εἰς δόξαν Θεοῦ ἐπιτελέσαι· καὶ οὕτως μετὰ τελευτὴν Ἰσαακίου τελειωθῆναι.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Δ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΙΚΟΥΛΑΡΙΟΥ.

IV
Eleutherius Cubicularius M.

ἘΛευθέριος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ἦν μὲν ἐκ τῆς πόλεως Βυζαντίδος ἐπὶ τῆς Βασιλείας Μαξιμιανοῦ, εἷς τῆς συγκλήτου, εὐνοῦχος δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ προσῳκειωμένος. Ἐπεὶ δὲ εὐηρέστησε μὲν τῷ Θεῷ διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ ἐργασίας· οὐκ ἦν δὲ τετελειωμένος τῷ θείῳ βαπτίσματι, καὶ θέλων βαπτισθῆναι, ᾐτήσατο τὸν βασιλέα ἐάσαι αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς τὸ προάστειον αὐτοῦ. Καὶ τυχὼν τῆς αἰτήσεως, ἀπῆλθε πλησίον τοῦ Σαγγάρου ποταμοῦ. Καὶ ποιήσας ὑπὸ γῆν κρυπτὴν ἐκκλησίαν, καὶ πρεσβύτερον ἀγαγὼν, ἐβαπτίσθη ἐκεῖ· καὶ θέλων ἐκφυγεῖν τὸν βασιλέα, προεφασίσατο νόσον. Καὶ μαθὼν ταῦτα Μαξιμιανὸς, παρεγένετο ἐπὶ τοῦ τόπου, καὶ αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδὼν τὸν ναὸν, καὶ τὴν εὐκοσμίαν τοῦ θυσιαστηρίου, ὠργίσθη· καὶ κρατήσας αὐτὸν, καὶ πρότερον ἱκανῶς βασανίσας, ὕστερον ἀπεκεφάλισεν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Ε᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΙΓΝΙΟΥ.

V
Eusignius M.

Εὐσίγνιος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ἦν μὲν ἐκ τῆς μεγάλης Ἀντιοχείας. Γέγονε δὲ στρατηγὸς Κώνσταντος, τοῦ πατρὸς τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου. Καὶ διαρκέσας μέχρις Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου, καὶ κρατηθεὶς ὡς Χριστιανὸς, ἤχθη εἰς ἐξέτασιν. Καὶ ἐλέγξας τὸν παραβάτην ὡς τὸν ἀληθῆ Θεὸν καταλιπόντα, καὶ τοῖς ματαίοις εἰδώλοις προσελθόντα ὡς θεοῖς, ἐξετάθη εἰς μάστιγας, καὶ τιμωρηθεὶς ἰσχυρῶς, ἐπείπερ ταῖς πληγαῖς κατεπονήθη, ἐτῶν γὰρ ἦν ἑκατὸν δέκα, ἀπέῤῥίφη ἐν φυλακῇ, καὶ μετά τινας ἡμέρας τῆς φυλακῆς ἐκβληθεὶς, καὶ πάλιν τῷ παραβάτῃ παραστὰς, ἠναγκάζετο ἀρνήσασθαι μὲν τὸν Χριστὸν, θῦσαι δὲ τοῖς εἰδώλοις· καὶ μὴ πεισθεὶς, ἀλλὰ πάλιν ἐλέγξας τὸν τύραννον, ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη· καὶ οὕτως ἐτελειώθη, ἀπολαβὼν στέφανον ἀμάραντον, καὶ ζωὴν αἰώνιον.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΣΤ᾽.

Η ΜΕΤΑΜΩΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

IV
Transfiguratio D.N. Jesu Christi.

ἘΠειδὴ πολλὰ περὶ κινδύνων καί τινων λυπηρῶν Χριστὸς πρὸς τοὺς μαθητὰς διελέχθη· καὶ τὰ μὲν ἦσαν ἐν τῷ παρόντι βίῳ· τὰ δὲ ἀγαθὰ ἐν ἐλπίσι· βουλόμενος αὐτοὺς πληροφορῆσαι, καὶ δεῖξαι τὶς ἐστὶν δόξα ἐκείνη, μεθ᾽ ἧς μέλλει παραγενέσθαι, ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν, καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν. Καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος· τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωϋσὴς καὶ Ἡλίας μετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. Τοὺς τρεῖς δὲ μόνους τῶν ἄλλων παραλαμβάνει ὡς ὑπερέχοντας· Μωϋσὴν δὲ καὶ Ἡλίαν εἰς μέσον παράγει, τὰς εἰς αὐτὸν οὐκ ὀρθὰς ὑπονοίας παρὰ τοῖς πολλοῖς γινομένας διορθούμενος. Ἐπειδὴ γάρ τινες μὲν αὐτὸν Ἡλίαν ἔλεγον, ἄλλοι δὲ Ἱερεμίαν, διὰ τοῦτο τούτους παρίστησιν, ἱνα τοῖς μαθηταῖς δείξῃ τὸ μέσον τῶν δούλων καὶ τοῦ δεσπότου, καὶ πληροφορήσῃ αὐτοὺς, ὅτι καὶ θανάτου καὶ ζωῆς ἐξουσίαν ἔχει.

VII
Dometius M.

Sequitur eodem mense (die) VII sancti martyris Dometii annuntiatio cum elogio; sed cum illud ipsum exstet ad diem XXIII Martii, ac apud nos Græce editum sit ad calcem tomi 1 istius mensis pag. 871; Latine item redditum tom. III pag. 459, quo de hoc Martyre agitur; supervacancum foret, elogium idem ex eodem instrumento hic repetere; quod ibi videri potest; uti & Prætermissi ad diem VII hujus mensis Augusti.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Η᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ.

VIII
Marinus M.

Τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Μαρῖνος ὑπῆρχε μὲν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ, ἐκ τῆς πόλεως Ἀναζάρβου. Χριστιανὸς δὲ ὢν, καὶ πολλοὺς τῶν ἀπίστων προσάγων τῷ Χριστῷ, καὶ βαπτίζων, κατεμηνύθη τῷ ἡγεμόνι Λυσίᾳ, καὶ κρατηθεὶς, καὶ παραστὰς ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας, ἐτύφθη σφοδρῶς. Καὶ σίδηρα βαρέα περιτεθεὶς, εἰς φυλακὴν ἐνεβλήθη. Καὶ τῇ ἑξῆς ἀχθεὶς εἰς ἐρώτησιν, καὶ ἀναγκασθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν, καὶ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, καὶ μὴ πεισθεὶς, ἐκρεμάσθη ἐκ τῶν ποδῶν ἐπὶ ξύλου, καὶ κατεκόπη ταῖς μάστιξιν. Εἶτα κατεκάη λαμπᾶσι, καὶ μέχρι τελευτᾶν ἀναπνοῆς ἐμμείνας τῇ εἰς Χριστὸν ὁμολογίᾳ, ἔλαβε τὴν διὰ τοῦ ξίφους ἀπόφασιν, καὶ ἑλκυσθεὶς ἔξω τῆς πόλεως, τὴν ἱεράν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπετμήθη. Τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ῥιφὲν τοῖς κυσὶν εἰς βρῶσιν, ὑπὸ Ξαντίου τινὸς εὐλαβοῦς παρεδόθη ταφῇ.

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΖΙΚΟΥ.

Æmilianus M.

Αἰμιλιανὸς ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν, καὶ μέγας ἱερομάρτυς, καὶ ὁμολογητὴς, ἦν μὲν ἐπὶ τῶν χρίνων τῶν εἰκονομάχων βασιλεών ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Κυζίκου. Διέλαμπε δὲ οὐ μόνον εὐσεβείᾳ καὶ γνώσει καὶ τῇ λοιπῇ καταστάσει πρεπούσῃ τοῖς ὂντως ἀρχιερεῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἐλεημοσύνῃ καὶ συμπαθείᾳ, μακροθυμίᾳτε, καὶ χρηστότητι. Εἶχε δὲ καὶ ζῆλον θεἳκὸν ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καὶ διέβαλλε παῤῥησίᾳ τοὺς μὴ προσκυνοῦντας καὶ τιμῶντας τὰς ἁγίας καὶ σεπτὰς εἰκόνας, αἰρετικοὺς αὐτοὺς ἀποκαλῶν καὶ ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ. Διαβληθεὶς οὖν τῷ μισοχρίστῳ βασιλεῖ Λέοντι παρὰ τῶν τῆς ἀληθείας ἐχθρῶν, κρατηθεὶς ἤχθη δέσμιος πρὸς αὐτὸν, καὶ μυρίαις κακώσεσι καθυποβληθεὶς πρότερον, ὕστερον ἐξορισθεὶς, ἐν τῇ ἐξορίᾳ πολλοὺς πειρασμοὺς ὑπομείνας, ἐτελειώθη.

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ.

Theodosius.

ΘΕοδόσιος ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐντολῇ πειθαρχῶν τῇ λεγούσῃ· Ὅστις οὐκ ἀφήσει πατέρα, καὶ μητέρα, καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς, καὶ ἀγροὺς, καὶ οἰκίαν, καὶ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκοληθεῖ ὀπίσω μου, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητὴς, κατέλιπεν ἅπαντα, καὶ ἄρας αὐτοῦ τὸν σταυρὸν ἐπ᾽ ὤμων, ἠκολούθησεν αὐτῷ προθύμως, καὶ γενόμενος μοναχὸς, ἐμάκρυνε φυγαδεύων ἐν τῇ ἐρήμῳ, ποτὲ μὲν ἐν ὄρεσι διατρίβων, ποτὲ δὲ ἐν σπηλαίοις διαιτόμενος, καὶ τρεφόμενος ἐκ τῶν καρπῶν τῶν δένδρων, καὶ τῶν παραφυομένων ταῖς πέτραις βοτανῶν, ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ τὸν Θεὸν παρακαλῶν ὑπὲρ ἑαυτοῦ, καὶ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας. Οὕτω δὲ βιοὺς, ἐδέξατο καὶ θαυμάτων χάρισμα, καὶ πολλοὺς ἀσθενοῦντας, πρὸς Θεὸν ἐξεδήμησε χαίρων.

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ.

Myro Thaumaturgus.

Μύρων, ἐν ἁγίοις καὶ μέγας ἱεράρχης, ἦν μὲν ἐκ τῆς νήσου Κρήτης ἐπὶ τῆς βασιλείας Δεκίου, εὐγενῶν δὲ γονέων υἱὸς· ὑφ᾽ ὧν καὶ ζευχθεὶς γυναικὶ, ἐπολιτεύετο εὐσεβῶς, καὶ ἐργαζόμενος σπουδαίως τὴν γῆν, διέτρεφεν ἐκ τῶν καρπῶν τοὺς πένητας. Ἔχων δέ ποτε κῆπον ἐρεβίνθων, εὗρεν ἐν αὐτῷ κλέπτοντάς τινας ἐρεβίνθους· οἵτινες ἐδόκουν μὲν συνάγειν ἐρεβίνθους, ἐλάμβανον δὲ ἀκάνθας· καὶ δοὺς αὐτοῖς ἐρεβίνθους ἀπέλυσεν. Καὶ ἄλλους εὑρὼν ἐν τῇ ἅλωνι γεμίσαντας τοὺς σάκκους ἑαυτῶν σίτου, καὶ μὴ δυναμένους κουφίσαι αὐτοὺς, ἐπέθηκεν ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτῶν τοὺς σάκκους, καὶ ἀπέλυσε, παραγγείλας ἀπελθεῖν καὶ μηκέτι κλέψαι· Εἶτα χειροτονηθεὶς πρεσβύτερος, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπίσκοπος, καὶ τῆς εἰς τοὺς πένητας ἐλεημοσύνης μηδέποτε ἐπιλαθόμενος, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη.

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ.

Antoninus M.

ἈΝτωνῖνος, τοῦ Χριστοῦ μάρτυς, ἦν μὲν ἀπὸ Ἀλεξανδρείας τῆς πόλεως, Χριστιανὸς δὲ καὶ εὐλαβὴς, καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν. Διὰ τοῦτο κρατηθεὶς ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, προσήχθη τῷ ἄρχοντι, καὶ ἐρωτηθεὶς ὡμολόγησε τὸν Χριστόν. Κρεμασθεὶς οὖν ἐπὶ ξύλου ἐξέσθη σφοδρῶς, καὶ ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν δημίων καὶ τῶν παρισταμένων τῷ ἄρχοντι στρατιωτῶν ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν, καὶ ἀπολυθῆναι τῆς βασάνου, αὐτὸς μᾶλλον μεγάλῃ τῇ φωνῇ τὸν μὲν Χριστὸν Θεὸν ἀληθινὸν ἀνεκήρυττε, τὰ δὲ εἴδωλα καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὰ διέσυρε καὶ ἐχλεύαζεν. Ἐπὶ πολὺ δὲ ταῖς βασάνοις προσκαρτερήσας, τὴν διὰ τοῦ πυρὸς ἀπόφασιν ἔλαβε, καὶ οὕτως εὐξάμενος, καὶ τοὺς παρεστῶτας διδάξας μόνον τὸν Χριστὸν γνωρίζειν Θεὸν, βληθεὶς εἰς τὴν κάμινον, παρέδωκε τὴν μακαρίαν αὐτοῦ ψυχὴν τῷ Θεῷ.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Θ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ.

IX
Julianus ac Soco. MM.

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ εἰκονομάχου. Ὄντες δὲ ὀρθόδοξοι, καὶ τὸν Θεὸν φοβούμενοι, καὶ τὰς ἁγίας εἰκῶνας τιμῶντες ἐμαρτύρησαν. Ὁρῶντες γὰρ αὐτὸν τὴν τῶν σεπτῶν εἰκόνων προσκύνησιν ἀποστρεφόμενον, καὶ αὐτὰς πυρὶ κατακαίοντα, ἐζηλοτύπουν λυπούμενοι. Ὅτε δὲ εἶδον καὶ τὴν χαλκῇ πύλῃ τιμίαν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ διορυσσομένην, ἐξήνεγκαν τὴν λύπην εἰς φῶς, καὶ κρατήσαντες τὸν ἐπὶ τῆς σκάλας ἀναβάντα σπαθάριον, πρὸς τὸ καταλῦσαι τὴν εἰκόνα, καὶ ῥίψαντες ἐπὶ τὴν γῆν μετὰ τῆς σκάλας ἀπέκτειναν. Καὶ κεντήσαντες εἰς θυμὸν τὸν τύραννον, οἱ μὲν παραυτίκα ξίφει ἐτελειώθησαν, πολλοὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντες, ἐν οἷς ἦσαν καὶ γυναῖκες οὐκ ὀλίγαι, καὶ Μαρία πατρικία· οἱ δὲ φυλακῇ παραδοθέντες, καὶ τὰ πρόσωπα κατακαέντες, καὶ πολλὰ δεινὰ ὑποστάντες, ἀπεκεφαλίσθησαν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Ι᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΠΛΟΥ.

X
Euplus M.

Εὔπλος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ ἐκ τῆς πόλεως Κατάνης τῆς ἐν Σικελίᾳ τῇ νήσῳ. Διάκονος δὲ ὢν τῆς ἐν αὐτῇ ἐκκλησίας, ἐδίδασκε τὸν λαὸν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, ὑπαναγινώσκων τὰς ἱερὰς γραφάς. Ὅθεν διαγνωσθεὶς καὶ κρατηθεὶς ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος, καὶ τὸν Χριστὸν ἀρνήσασθαι βιασθεὶς, καὶ μὴ πεισθεὶς, ἐδέθη χεῖρας καὶ πόδας, καὶ κρεμασθεὶς ἐπὶ ξύλου, χερσὶ σιδηραῖς, καὶ ὄνυξι κατεξαίνετο, καὶ βαρείαις σφύραις τὰ ὀστᾶ συνετρίβετο. Εἶτα τοῦ ξύλου καταβιβασθεὶς, φυλακῇ ἐναπεῤῥίφη, ἔνθα διψήσας, καὶ μὴ ἔχων ὕδωρ πιεῖν, προσευξάμενος πηγὴν ὕδατος ἐξήγαγε τῆς γῆς, καὶ πιὼν εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ. Μετὰ ταῦτα τῆς φυλακῆς ἐκβληθεὶς, καὶ τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ σουβλίοις διατρυπηθεὶς, τελευταῖον ξίφει τὴν ἱερὰν αὐτοῦ κεφαλὴν ἀπετμήθη.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩ ΙΑ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΥ.

XI
Photius & Anicetus MM.

Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες ὑπῆρχον μὲν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ· ἦν δὲ Φώτιος ἀνεψιὸς τοῦ Ἀνικήτου. Δημηγορήσαντος δὲ Διοκλητιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ, καὶ πάντα τὰ βασανιστήρια εἰς μέσον προθέντος, καὶ ἀπειλήσαντος, ὡς εἴτις ἑαυτὸν Χριστιανὸν ὁμολογήσει, θανάτῳ ὑποπεσεῖται· παρὼν Ἀνίκητος, Χριστιανὸν ἑαυτὸν μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀνεκήρυξε. Καὶ κρατηθεὶς ἐτύφθη σφοδρῶς, καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀπολυθέντα θηρία, ἡμερώτερα προβάτων ἀπέδειξεν. Εἶτα προσευξάμενος, συνέτριψε τὸ τοῦ Ἡρακλέως ζοάνον· λαβὼν δὲ τὴν διὰ τοῦ ξίφους ἀπόφασιν, καὶ μέλλων ἀποκεφαλισθῆναι, δι᾽ εὐχῆς ἐξήρανε τοῦ δημίου τὴν χεῖρα. Τότε προσδραμὼν Φώτιος, ἠσπάσατο αὐτὸν, καὶ κρατηθεὶς συνεδέθη αὐτῷ, καὶ ἀυφότεροι διαφόρως βασανισθέντες, τέλος πυρὶ ἐτελειώθησαν.

XII, XIII, XIV.

Dies isti vacant.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΙΕ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΟΥΡΣΙΚΙΟΥ.

XV
Ursicius M.

Τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Οὐρσίκιος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ ἐκ τῆς χώρας τοῦ Ἰλλυρικοῦ, τὴν τάξιν στρατιώτης, τὴν ἀξίαν τριβοῦνος. Χριστιανὸς δὲ ὢν κατεμηνύθη τῷ βασιλεῖ ὑπὸ ἑνὸς τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν στρατιωτῶν, καὶ κρατηθεὶς, ἐβιάζετο θῦσαι τοῖς εἰδώλοις. Μὴ πεισθεὶς δὲ, ἐτύφθη σφοδρῶς, καὶ δεθεὶς χεῖρας καὶ πόδας σχοινίοις πάχεσι χρισθεῖσιν ἐλαίῳ καὶ θεάφῳ καὶ ῥητίνῃ καὶ πίσσῃ, καὶ ἐμπρησθείσῃ πυρὶ κατεκαίετο ἀνιλεῶς. Καιομένων δὲ τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν, ἀνακράξας ἔφη· Καλὰ καὶ δίκαια πάσχω· ἄξιαι γάρ εἰσιν αἱ χεῖρες αὗται καίσεως, ὅτι τὸν τύραννον κάκιστα ἀπολλύμενον ἐν πολέμῳ, ὡς μὴ ὤφελε, διεσώσαντο. Τοῦτο ἀκούσας τύραννος καὶ αἰσχυνθεὶς, βαλὼν εἰς ὕδωρ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ κατασβέσας, ἀπέλυσεν αὐτόν. Ἀλλ᾽ ὕστερον πάλιν κρατηθεὶς Ἅγιος, ἀπεκεφαλίσθη.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΣΤ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ.

XVI
Diomedes M.

ΔΙομήδης τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ἦν μὲν ἐκ Τάρσου τῆς Κιλικίας. Μετήρχετο δὲ τὴν ἰατρικὴν τέχνην. Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καταλιπὼν τὴν Ταρσὸν, παρεγένετο εἰς Νίκαιαν, διὰ τῆς θεοσεβείας, καὶ τῆς κατὰ τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἐπιστήμης, εὐεργετῶν τοῦς προσιόντας αὐτῷ. Ὅθεν διεβλήθη τῷ βασιλεῖ. Ἐπεὶ δὲ οἱ πρὸς τὸ κρατῆσαι αὐτὸν παραγενόμενοι εὗρον πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντα, ἀπέτεμον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν, καὶ πρὸς τὸν βασιλέα ἀπήγαγον. ἣν θεασάμενος βασιλεὺς, ἐκέλευσεν ἀπενεχθῆναι αὐτὴν, καὶ προστεθῆναι τῷ σώματι. Καὶ τούτου γενομένου, λέγεται παραυτίκα τοῦτον ἀπάγοντας αὐτὴν στρατιώτας ἀπολαβεῖν τῶν οἰκείων ὀφθαλμῶν τὴν ἐνέργειαν, ἧν ἀπέβαλον ὅτε τοῦ Ἁγίου ἀπέτεμον τὴν κεφαλήν. Τὸ δὲ τίμιον αὐτοῦ λείψανον παρεδόθη ταφῇ ὑπὸ πιστῶν καὶ εὐλαβῶν ἀνδρῶν.

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΩΝΟΣ.

Myro M.

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως καὶ Ἀντιπάτρου ἄρχοντος Ἀχαΐας πρεσβύτερος τῆς ἐκκλησίας. Κατὰ οὖν τὴν ἡμέραν τῶν Χριστοῦ γεννῶν, τοῦ Ἀντιπάτρου εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀπελθόντος τοὺς Χριστιανοὺς κρατῆσαι, αὐτὸς ζήλου πλησθεὶς ὕβρισεν αὐτόν. Διὸ κρεμασθεὶς, ἐξέσθη· εἶτα εἰς κάμινον ἐνεβλήθη· δὲ κάμινος τὸν μὲν Ἅγιον ἐφύλαξεν ἀβλαβῆ· τοὺς δὲ περὶ αὐτὴν κατέφλεξε ἄνδρας τῶν παρεστώτων ἑκατὸν πεντήκοντα. δὲ Ἅγιος πάλιν ἀναγκασθεὶς θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, καὶ μὴ πεισθεὶς, λωροτομεῖται ἀπὸ τῶν ὤμων ἕως τῶν ποδῶν· ἐξ ὧν λαβὼν ἕνα λῶρον, εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθυπάτου ἡκόντισεν. Εἶτα ξέεται τὰς ἐκδαρείσας σάρκας. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν Ἀντίπατρος, καὶ αἰσχύνης πληρωθεὶς, ἀνεῖλεν ἑαυτὸν οἰκείαις χερσίν. δὲ ἐκεῖθεν ἐν Κυζίκῳ ἀχθεὶς, καὶ παρὰ τοῦ ἀνθυπάτου ἀπόφασιν τὴν διὰ τοῦ ξίφους λαβὼν, τὸν αὐχένα ἐτμήθη.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΙΖ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΥΤΩΝ.

XVII
Paulus & Juliana, ac Socc.

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν τῇ πόλει Πτολεμαΐδος. Ἐτύγχανον δὲ ἀδελφοὶ κατὰ σάρκα. δὲ Παῦλος τὰς θεοπνεύστους γραφὰς μελετήσας, ἐπεστόμιζεν Ἰουδαίουστε καὶ ἕλληνας. Ἐπιδημήσαντι δὲ τῇ πόλει τῷ βασιλεῖ, καὶ λαθὼν, παρέστη αὐτῷ, καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας κρεμασθεὶς [ξέεται.] Ὅν ἰδοῦσα ἀδελφὴ καὶ καταβοήσασα τοῦ τυράννου, κρατεῖται καὶ αὐτὴ, καὶ κρεμασθεῖσα ξέεται, καὶ ἐν λέβητι μετὰ πίσσης βράζοντι ἀμφότεροι ἐμβάλλονται. Εἶτα μὴ βλαβέντες, ἐπὶ κραβάτου σιδηροῦ πεπυρακτωμένου ἁπλοῦνται, καὶ τὰ ψύα ἄνωθεν τύπτονται. Εἶτα ἐβλήθησαν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἀγγελικὴν τροφὴν δεξάμενοι ἐνίσχυσαν, εἶτα ἐκβληθέντες τύπτονται. Σρατόνικος δὲ καὶ Κοδράτος, καὶ Ἀκάκιος, οἱ δήμιοι τῶν Ἁγίων φεισάμενοι, σὺν αὐτοῖς ἀπεκεφαλίσθησαν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΙΗ᾽.

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΛΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΟΥ.

XVIII
Florus & Laurus MM.

Οὗτοι ὑπῆρχον δίδυμοι ἀδελφοὶ λιθοξόοι τὴν τέχνην. Μετά δὲ τὴν τῶν διδασκάλων αὐτῶν ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρίαν, καταλιπόντες τὰς ἐν Βυζαντιῳ διατριβὰς, παρεγένοντο ἐν τῷ Ἰλλυρικῷ, ἔνθα παρὰ τῷ ἡγεμόνι μέταλλά τινα διερευνῶντες, τὴν οἰκείαν τέχνην ἡργάζοντο. Εἶτα παρ᾽ αὐτοῦ ἀποστέλλονται πρὸς Λικίννιον, καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔλαβον χρήματα ἀνεγεῖραι τοῖς εἰδώλοις ναόν. Ἀλλὰ τὰ μὲν χρήματα τοῖς πένησι δέδωκαν, τὸν δὲ ναὸν εἰργάζοντο· καὶ ὅτε ἐτελέσθη, συντρίψαντες τὰ εἴδωλα, καθιέρωσαν αὐτὸν εἰς δόξαν Χριστοῦ. Γνοὺς δὲ τοῦτο Λικίννιος, ἐνέβαλεν αὐτοὺς εἰς φρέαρ βαθύ· ἐν ᾧ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς παρέδωκαν τῷ Θεῷ. Ἐπὶ δὲ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου φανερωθέντα τὰ τίμια αὐτῶν λείψανα, ἐπανήχθησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν, καὶ ἀπετελέσθησαν ἐν τόπῳ, ᾧ νῦν κατάκεινται.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΙΘ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩι.

XIX
Andreas dux ac Socc. MM.

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ στρατηλάτης ἐν τῇ ἀνατολικῇ χώρᾳ ὑπὸ Ἀντίοχον τῆς ὅλης τάξεως στρατηγοῦντα. Ἀποσταλεὶς δὲ παρ᾽ αὐτοῦ μεθ᾽ ἑτέρων στρατηλατῶν κατὰ τῶν Περσῶν, ἐπικαλεσάμενος τὸν Χριστὸν, τοὺς Πέρσας ἐτρέψατο, καὶ ἐπὶ τῇ ἀνελπίστῳ νίκῃ τοὺς σὺν αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν ἐπεσπάσατο. Διαβληθέντες δὲ Ἀντιόχῳ, παρέστησαν αὐτῷ ὡς κατάδικοι, καὶ αὐτὸς μὲν ἐπὶ κλίνης σιδηρᾶς πυρωθείσας ἡπλώθη. Οἱ σὺν αὐτῷ ἐν τετραγώνοις ξύλοις καθηλώθησαν τὰς χεῖρας. Εἶτα ὑπὸ χιλίων ἑτέρων, τοῦ Ἀντιόχου προστάξαντος, τῶν ὁρίων τῆς χώρας ἀπηλάθησαν· οὓς νουθετήσας Ἅγιος πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν μετήγαγε πίστιν. Καὶ τοῦτο γνοῦς Ἀντίοχος, καὶ καταδιώξας μετὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν, πάντας ἁνεῖλε τοῖς ξίφεσι, καὶ ἔσχατον πάντων τὸν πανένδοξον μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Ἀνδρέαν τὸν ἐν ἀθληταῖς ἀοίδιμον.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Κ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΖ᾽ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΒΥΖΙΗι ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ.

XX
Martyres XXXVII.

ΣΕβῆρός τις Χριστιανὸς ὑπάρχων ἀπὸ Σίδης τῆς Παμφυλίας, περιήρχετο, πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν διδάσκων λόγον τοῦ Χριστοῦ. Ἐλθὼν δὲ καὶ εἰς φιλιππούπολιν τῆς Θράκης, εὗρεν Ἀπελλιανὸν τὸν ἡγεμῶνα τιμωροῦντα τοὺς ἁγίους Μάρτυρας τριάκοντα καὶ ἓξ ὑπάρχοντας, καὶ παῤῥησιάμενος τὴν εὐσέβειαν, κρατηθεὶς, ἐξέσθη σφοδρῶς, καὶ δακτυλήθρας σιδηρᾶς πυρακτωθείσας περιεβλήθη ἐν τοῖς δακτύλοις αὐτοῦ, καὶ ἐν τετράσι ξύλοις δεθεὶς, καὶ τανυσθεὶς σχοινίοις, ἐπρίσθη μετὰ σιδηροῦ πρίονος. Εἶτα ἐζώσθη ζωστῆρι σιδηρῷ πυρωθέντι σφοδρῶς, καὶ οὕτω τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. Μέμνων δὲ κεντυρίων εἰς δύο κίονας δεθεὶς, καὶ τανυθεὶς ἐξεδάρει τρεῖς λώρους ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι ποδῶν. Εἶτα χειροκοπηθέντες, καὶ ποδοκοπηθέντες, καὶ εἰς κάμινον ἐμβληθέντες ἅπαντες ὑπὸ γῆν ἐτελειώθησαν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΚΑ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΛΟΥΚΙΟΥ.

XXI
Lucius M.

ΛΟύκιος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ὑπῆρχεν ἐκ τῆς πόλεως Κυρίνης τῆς κατὰ Λιβύην, πρῶτος τῆς αὐτῆς πόλεως, καὶ συγκάθεδρος τοῦ ἡγεμόνος, μεγέθει σώματος, καὶ πλούτου δυναστείᾳ ὑπερέχων τοὺς κατ᾽ αὐτόν. Ὑπάρχων δὲ καὶ εἰδώλων θεραπευτὴς, ὑπὲρ μέχρι τῆς θρησκείας τῶν ἑλλήνων ἰσχυρῶς προσκείμενος αὐτῶν τῇ πλάνῃ. Ἀφ᾽ οὗ δὲ ἐθεάσατο τὸν μέγαν ἱερομάρτυρα Θεόδωρον, καὶ ἐπίσκοπον τῆς αὐτῆς πόλεως ὑπὲρ Χριστοῦ ἀγωνισάμενον, καὶ λαβόντα τὸν τῆς νίκης στέφανον, κατανυγεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ τὸ θεῖον ἐδέξατο βάπτισμα. Πείσας δὲ καὶ τὸν ἡγεμόνα βαπτισθῆναι, παρέλβεν αὐτὸν, καὶ κατέπλευσεν εἰς Κύπρον, καὶ εὑρὼν ἐν αὐτῇ κεκρατημένους Χριστιανοὺς, καὶ φονευομένους διὰ τὸν Χριστὸν, ἔλαθε τὸν ἄρχοντα, καὶ συνδήσας ἑαυτὸν τοῖς μάρτυσι, παρέδωκε τοῖς βασανισταῖς, καὶ βιαζόμενος θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, οὐκ ἐπείσθη, ἀλλἁ λακτίσας τὸν βωμὸν, ἀνέτρεφεν, καὶ παροργίσας τὸν ἄρχοντα, ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΚΒ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ.

XXII
Agathonicus & Socc. MM.

Ἑὐτόλμιος κόμης ἀποσταλεὶς παρὰ τοῦ βασιλέως Μαξιμιανοῦ ἐκ Νικομηδείας ἐπὶ τὴν Ποντικὴν χώραν ἐπὶ τὸ ἀναιρεῖν τοὺς Χριστιανοὺς, κατέλαβε τὸ ἐμπόριον τὸ λεγόμενον Κάρπην, καὶ ἐκεὶ τὸν ἅγιον Σωτικὸν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εὑρὼν τὸν Χριστὸν ὁμολογοῦντας, ἀπέκτεινεν αὐτούς. Εἶτα ὑποστρέψας εἰς Νικομήδιαν, καὶ μαθὼν ὅτι πρίγκιψ διά τινος Ἀγαθονίκου ἀφιστᾶ τοὺς ἕλληνας ἐκ τῆς τῶν εἰδώλων θρησκείας, ἀποστείλας, ἀμφοτέρους ἐκράτησε μετὰ καὶ ἄλλων οὐκ ὀλίγων Χριστιανῶν, καὶ εἷλκε μετ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα ἐν Θράκῃ. Ἐλθὼν δὲ ἐν χωρίῳ λεγομένῳ Ποταμῶν, ἐφόνευσεν Ζήνωνα, Θεοπρέπειον, καὶ Ἀλίνδυνον μὴ δυναμένους περιπατῆσαι· εἰς δὲ Χαλκηδόνα τὸν ἅγιον Σεβηριανὸν, εἰς δὲ τὸ Βυζάντιον τὸν ἅγιον Ἀγαθόνικον μετὰ τῶν λοιπῶν συνδεσμίων καὶ τοῦ πρίγκιπος τύψας σφοδρῶς, ἀπήγαγεν ἕως Σηλυβρίας, ἔνθα Μαξιμιανὸς διῆγε, καὶ ἐκεῖ ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν μετὰ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΣ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩι.

Anthusa, item Athanasius ep., ac Socc. MM.

τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Ἀνθοῦσα ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Οὐαλεριανοῦ ἐκ τῆς πόλεως Σελευκείας, θυγάτηρ πλουσίων μὲν γονέων, εἰδωλολατρῶν δέ. Ἀλλ᾽ αὐτὴ ποθήσασα τὸν Χριστὸν, κατέλιπεν καὶ γονεῖς καὶ οἰκίαν, καὶ παραλαβοῦσα Χαρίσιμον καὶ Νεόφυτον τοὺς οἰκέτας αὐτῆς καὶ προσποιησαμένη πρὸς τὴν τροφὸν ἀπελθεῖν, εἴχετο πρὸς Ταρσὸν τὴν πόλιν ὁδοῦ, βουλομένη βαπτισθῆναι. Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἁρπάσας τὸν ἐπίσκοπον Ταρσοῦ Ἀθανάσιον, ἤγαγεν εἰς συνάντησιν αὐτῆς κατὰ τὴν ὁδόν. Καὶ ἐπεὶ οὐκ ἦν ὕδωρ, προσευξάμενος ἐπίσκοπος ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ τῆς γῆς, καὶ ἐβάπτισεν αὐτήντε καὶ τοὺς οἱκέτας αὐτῆς. Εἶτα ὑποστρέψασα πρὸς τὴν μητέρα, καὶ μὴ δεχθεῖσα, ἐγένετο μοναχὴ, καὶ καλῶς ἀγωνισαμένη, ἀνεπαύσατο. δὲ ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος κρατηθεὶς ὑπὸ Οὐαλεριανοῦ μετὰ Καρισίμου, καὶ Νεοφύτου, καὶ πλεῖστα πρότερον βασανισθεὶς, ὕστερον ἀπεκεφαλίσθη· καὶ οὕτω τελειωθέντες, ἀπέλαβον βασιλείαν οὐρανῶν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΚΓ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩι.

XXIII
Silvanus ac Socc. MM.

Οἱ ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες Σιλουανὸς, Σαβῖνος, καὶ Πανθήριος ὑπῆρχον μὲν ἐκ τῆς χώρας Θράκης ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ. Χριστιανοὶ δὲ ὄντες, ἐδίδασκον ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ· ὅθεν κρατηθέντες ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, παρεδόθησαν τῷ τῆς χώρας ἄρχοντι, καὶ ἐρωτηθέντες καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντες, πρῶτον μὲν ἐτύφθησαν σφοδρῶς, ἔπειτα φυλακῇ παραδοθέντες, ἐταλαιπωροῦντο ἐν αὐτῇ, λιμῷ καὶ δίψῃ πιεζόμενοι. Καὶ μετὰ πολλὰς ἡμέρας τῆς φυλακῆς ἐκβληθέντες, πάλιν ἠναγκάζοντο ἀρνήσασθαι μὲν τὸν Χριστὸν, θῦσαι δὲ τοῖς εἰδώλοις. Μὴ πεισθέντες δὲ, κρεμασθέντες ἐξέσθησαν τοσοῦτον, ὥστε φανῆναι τὰ σπλάγχνα αὐτῶν. Καὶ μετὰ τὴν ἄφατον ἐκείνην τιμωρίαν, τὴν διὰ τοῦ ξίφους λαβόντες ἀπόφασιν, ἤγοντο δέσμιοι ἐπὶ τὸ φονευθῆναι, καὶ φθάσαντες τὸν τόπον τῆς τελειώσεως, καὶ προσευξάμενοι, ἀπεκεφαλίσθησαν.

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΘΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ.

Eustathius ep. Antioch.

Εὐστάθιος τοῦ Χριστοῦ ἱεράρχης ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, ἀρχιεπίσκοπος Ἀτιοχείας, ὅστις καὶ ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ τῶν ἐν Νικαίᾳ τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ πατέρων ὑπῆρχε, συνήγορος μὲν τῆς ἀληθείας, ἀντίπαλος δὲ τοῦ ψεύδους. Διὰ δὲ τὸ παῤῥησιάσασθαι τὴν ἀλήθειαν, ἐγένετο ἐχθρὸς τοῖς Ἀριανοῖς, καὶ μετὰ τελευτὴν Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, τῆς βασιλείας κρατήσαντος Κωνσταντίου τοῦ υἱοὑ αὐτοῦ, καὶ τοῖς Ἀριανοῖς προσκειμένου, ᾐτήσατο Εὐσέβειος Νικομηδείας ἀπελθεῖν, καὶ θεάσασθαι τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ναόν. Καὶ τῆς αἰτήσεως τυχὼν, καὶ ἀπελθὼν, συνήθροισε τοὺς Ἀριανοὺς ἐπισκόπους, καὶ παρασκευάσας γυναῖκα βαστάζουσαν παιδίον, κατηγορῆσαι καὶ εἰπεῖν ὅτι τοῦ Εὐσταθίου ἐστὶν, καθερεῖ αὐτόν. Καὶ γράψας πρὸς τὸν βασιλέα, ἔπεισεν ἐξορίσαι αὐτὸν εἰς Φιλιππούπολιν· ἔνθα καὶ πολλὰ πειρασθεὶς, ἐτελειώθη. δὲ γυνὴ ὡμολόγησεν ὕστερον, ὅτι τὸ παιδίον Εὐστατίου μέν ἦν, ἀλλὰ τοῦ χαλκέως.

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ.

Meletius archiep. Antioch.

ΜΕλέτιος, ὀρθόδοξος ποιμὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας, ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίου· ὅστις Κωνστάντιος Ἀριανὸς ὢν, καὶ εὐκαιρῶν ἐκ τοῦ πολέμου, συνήγαγε ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐπὶ τὸ ἀρνηθῆναι μὲν τὸ ὁμοούσιον, ἀντισαχθῆναι δὲ καὶ κυρωθῆναι τὸ ἑτεροούσιον. Τῆς δὲ ἐκκλησίας Ἀντιοχείας ποιμένος χηρευούσης, ἤρεσε πρῶτον γενέσθαι ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας, καὶ τότε ζητηθῆναι περὶ τῆς πίστεως. Ἦν δὲ τότε Μελέτιος ἐπίσκοπος Σεβαστείας, λόγιος μὲν ἀνὴρ, διὰ δὲ τὴν τῶν ὑποχειρίων ἀνυποταξίαν παραιτησάμενος καὶ ἡσυχάζων. Νομίσαντες δὲ οἱ αἱρετικοὶ τὰ ἐκείνων φρονεῖν αὐτὸν, ᾐτήσαντο τὸν βασιλέα ἐκεῖνον προστήσασθαι ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας. Ἐπεὶ δὲ προεχειρίσθη καὶ προετράπη τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, στὰς εἰς μέσον, ἐκύρωσε μὲν τὸ ὁμούσιον, κατῄσχυνε δὲ τοὺς αἱρετικούς. Οὗτος καὶ ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐλθὼν, καὶ τὸν θεολόγον Γρηγόριον τῷ θρόνῳ ἐγκαθιδρύσας, ἐν αὐτῇ τὸν βίον ἀπέλιπεν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΚΔ᾽.

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΗΝΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

XXIV
Menas archiep. CPolit.

ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Μηνᾶς ὑπῆρχε μὲν ἐκ τῆς βασιλείας Ἰουστινιανοῦ πρεσβύτερος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκκλησίας· διὰ δὲ τὴν αὐτοῦ ἀρετὴν πατριάρχης προεχειρίσθη Κωνσταντινουπόλεως. Χειροτονηθεὶς δὲ ὑπὸ Ἀγαπητοῦ πάπα Ῥώμης, ἀνελθόντος ἐκ τῆς Ῥώμης τότε ἐπὶ διορθόσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, καὶ ἀναθεματίσαντος Ἄνθιμον τὸν αἱρετικὸν, καὶ τοῦ θρόνου ἀπελάσαντος. Ἀλλὰ τούτου πάλιν ὑποστρέψαντος εἰς Ῥώμην, καὶ μετὰ μικρὸν τελευτήσαντος, ἐχειροτονήθη ἕτερος, καὶ μετὰ χρόνον τινὰ ἀνελθὼν καὶ αὐτὸς εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἐτιμήθη καὶ ἐδεξιώθη φιλοφρόνως παράτε τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ πατριάρχου· καὶ ὑπεραρθεὶς ὑπὸ κουφότητος, δέδωκε ἐπιτίμιον τῷ ἁγιωτάτῳ Μηνᾷ μὴ λειτουργεῖν. Καὶ αὐτὸς μὲν ἐδέξατο χαίρων τὸ ἐπιτίμιον ὡς Θεοῦ ἀρχιερεύς. δὲ βασιλεὺς ὀργισθεὶς, μετὰ ὕβρεων ἀπεπέμψατο τὸν πάπαν εἰς Ῥώμην. Καὶ μετὰ ταῦτα ἅγιος Μηνᾶς καλῶς ἰθύνας τὸ ποίμνιον, πρὸς Θεὸν ἐξεδήμησεν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΚΕ᾽.

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

XXV
Titus Apost. ep. Creten.

Τίτος τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολος ἐγένετο μὲν ἐκ τῆς Κρητῶν νήσου. Ἐν Ἀρχῇ δὲ τοῦ βίου πολλὴν ἐπιδειξάμενος σπουδὴν εἰς τὰ ἑλληνικὰ μαθήματα, ἐθαυμάζετο δὲ ἐπὶ σοφίᾳ παρὰ τῶν ἔξω. Γεγονὼς δὲ ἐτῶν εἴκοσι, ἤκουσε φωνῆς λεγούσης αὐτῷ Τίτε, δέον σε ἐντεῦθεν ὑποχωρῆσαι, καὶ τὴν ψυχήν σου σῶσαι· οὐ γὰρ ὠφελήσουσί σε τὰ μαθήματα ταῦτα. Ταύτης ἀκούσας τῆς φωνῆς, ἔσκεπτε τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν τί δεῖ ποιῆσαι. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀκούσας τῆς Κρήτης ἄρχων τὰ τοῦ Χριστοῦ θαύματα, προσεκαλέσατο αὐτὸν ὡς λόγιον, καὶ λέγει· Τίτε, θέλω ἀπελθεῖν σε εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ μαθεῖν εἰ ταῦτα ἀληθῆ εἰσι, καὶ ἀναγγεῖλαί μοι. δὲ ἀπελθὼν, τόντε Χριστὸν εἴδεν καὶ τὰ θαύματα, καὶ τοῖς πιστεύσασιν εἰς Χριστὸν συνηριθμήθη· καὶ μετὰ τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάστασιν ἐπίσκοπος χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀπεστάλη εἰς Κρήτην. Καὶ διδάξας ἐν αὐτῇ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, ἐκοιμήθη ἐννενήκοντα τεσσάρων ἐτῶν ὑπάρχων.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΚΣ᾽.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑΤΑΛΙΑΣ.

XXVI
Adrianus ac Natalia MM.

ἈΔριανὸς τοῦ Χριστοῦ μάρτυς καὶ Ναταλία χρηματήσασα σύμβιος αὐτοῦ, ὑπῆρχον μὲν ἐκ τῆς πόλεως Νικομηδείας. Ἰδὼν δὲ Ἀδριανός τινας Χριστιανοὺς κρατηθέντας ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, καὶ βασανιζομένους, ἠρώτησεν αὐτοὺς διὰ τί ταῦτα ὑπομένεται. Καὶ ἀκούσας παρ᾽ αὐτῶν, ὅτι διὰ τὰ ἀποκείμενα ἡμῖν ἀγαθὰ, ἐκ Θεοῦ κατενύγη εὐθὺς, καὶ παρεκάλεσεν τοὺς ἀπογραφομένους τῶν Ἁγίων τὰ ὀνόματα, ἐντάξαι καὶ τὸ αὐτοῦ ὄνομα. Καὶ τούτου γενομένου, δραμοῦσα Ναταλία ἐν τῇ φυλακῇ, κατησπάζετο τοῦ ἀνδρὸς τὰ δεσμὰ, προθυμοποιοῦσα αὐτὸν πρὸς τὸ μαρτύριον. Ὑποστρέψασα δὲ εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, ηὔχετο ὑπὲρ αὐτοῦ τελειῶσαι τὸν δρόμον τῆς ἀθλήσεως. Ἐπεὶ δὲ παρέστησαν τῷ Μαξιμιανῷ, καὶ μεληδὸν κατεκόπησαν, παροῦσα Ναταλία συνέστειλεν αὐτῶν τὰ λείψανα, καὶ ἀποκομίσασα εἰς τὸ Βυζάντιον, κατέθηκεν ἐν Ἀργυροπόλει, καὶ μετὰ ταῦτα καὶ αὐτὴ τελειωθεῖσα, ἐτάφη πλησίον αὐτῶν.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι ΚΖ᾽.

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΟΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΤΟΥ.

XXVII
Pœmen anachoreta.

ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ποιμὴν ὑπῆρχε μὲν ἐκ τῆς χώρας Αἰγύπτου· καταλιπὼν δὲ τὸν κόσμον, ἀπῆλθεν εἰς μοναστήριον μετὰ τῶν γνησίων αὐτοῦ ἀδελφῶν, καὶ ἐγένετο μοναχός. Καὶ μετὰ χρόνους πολλοὺς ἀπελθοῦσα μήτηρ αὐτῶν ἰδεῖν αὐτοὺς, κὐκ ἠδυνήθη· ἀπέκλεισαν γὰρ αὐτῇ τὴν θύραν. Ὡς δὲ ἐπέμενε κλαίουσα, εἶπε πρὸς αὐτὴν Ποιμὴν, μὴ βλέπων αὐτήν· Τί θέλεις, μῆτερ; δὲ εἶπε· Θέλω ἰδεῖν ὑμᾶς. Καὶ λέγει Ποιμήν· Ἐν τῷ κόσμῳ ἐκείνῳ ὀψόμεθα ἀλλήλους. δὲ ἀκούσασα ἀνεχώρησεν. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο ἐποίησεν ἄξιον μνήμης, ἀλλὰ καὶ ἕτερα πολλά. γὰρ ἄρχων τῆς χώρας κρατήσας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ τὸν υἱὸν ἐπὶ κακουργίᾳ, ἐβούλετο τιμωρεῖν· καὶ μαθὼν, ὅτι τοῦ Ἁγίου ἐστὶν ἀνεφιὸς, ἐμήνυσεν αὐτῷ· ὅτι εἰ ἀξιοῖς, ἀπολύω αὐτόν. δὲ ἀντεμήνυσεν· Ἐξέτασον τὰ καθ᾽ αὐτόν. καὶ εἰ ἄξιός ἐστι θανάτου, ἀποθανέτω· εἰ δὲ μὴ, ὡς βούλει, ποίησον. Καὶ θαυμάσας ἄρχων τὸ ἀπροσπαθὲς αὐτοῦ, ἀπέλυσεν αὐτόν. Πολλὰ δὲ θαύματα ποιήσας, ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο.

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΛΙΒΕΡΙΟΥ.

Liberius Papa.

Λιβέριος μακάριος καὶ τῆς ἀληθείας ὑπέρμαχος, ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου ἀρχιεπίσκοπος Ῥώμης. Ὑπάρχων δὲ ζηλωτὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὑπεδέξατο καὶ τὸν μέγαν Ἀθανάσιον διωχθέντα ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν, καὶ τοῦ θρόνου Ἀλεξανδρείας ἀπελαθέντα, παῤῥησιαζόμενον τὴν εὐσέβειαν. Εὥς γὰρ περιῆσαν Κωνσταντῖνος καὶ Κώνστας οἱ πρῶτοι υἱοὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐφυλάττετο ὀρθόδοξος πίστις· ἠνίκα δὲ ἐκεῖνοι ἐτελεύτησαν, καὶ κατελείφθη κύριος τῶν πραγμάτων Κωνστάντιος, ἔσχατος υἱὸς, Ἀρειανὸς ὢν, ὑπερίσχυσαν οἱ αἱρετικοί. Ὅθεν καὶ Λιβέριος μετὰ τὰ πολλὰ διαλεχθῆναι, καὶ ἐλέγξαι τὴν δυσσέβειαν τῶν αἱρετικῶν, ἐξωρίσθη εἰς Βέροιαν τῆς Θράκης. Ἀλλὰ πίστιν καὶ ἀγάπην ἔχοντες οἱ Ῥωμαῖοι πρὸς αὐτὸν, προσῆλθον τῷ βασιλεῖ ζητοῦντες αὐτόν. Καὶ διὰ τοῦτο πάλιν ἀποσταλεὶς εἰς Ῥώμην, καὶ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καλῶς ποιμάνας, ἐτελειώθη.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Κῌ.

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΟΣ.

XXVIII
Moyses Æthiops.

Οὗτος μακάριος τῷ μὲν γένει ἦν Αἰθίοψ· τῇ δὲ χρόᾳ μέλας ἀκριβῶς, οἰκέτης πολιτευομένου τινὸς, ὅν διὰ πολλὴν δυστροπίαν καὶ λῃστρικὴν διαγωγὴν, ἀπώσατο ἵδιος δεσπότης. Οὗτός ποτε ποιμένι τινὶ ἐμνησικάκησε, παρεμποδίσαντι αὐτῷ εἰς πρᾶγμα, ὃν καὶ ἀποκτεῖναι ἐβουλεύσατο. Μαθὼν δὲ ὅτι πέραν τοῦ Νείλου ἐστι, πλημμυροῦντος τοῦ ὕδατος, τῷ στώματι δακὼν τὴν μάχαιραν, καὶ τὸν ἐπενδύτην τῇ κεφαλῇ ἐπιθεὶς, διανηξάμενος ἐπέρασε. Προαισθόμενος δὲ ποιμὴν τὴν αὐτοῦ ἔλευσιν, φυγὰς ᾤχετο· δὲ κριοὺς τέσσαρας ἐπιλέκτους σφαγιάσας καὶ δήσας σειρᾷ, τὸν Νεῖλον ἀντεπέρασε κολυμβῶν. Τὰ κρέα δὲ φαγὼν, καὶ τὰ κώδια οἴνῳ πολήσας, ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ. Ταῦτα δὲ διηγησάμην, ἵνα δείξω, ὅτι δυνατόν ἐστι τοῖς βουλομένοις, διὰ μετανοίας σωθῆναι. Οὗτος ὀψέ ποτε κατανυγεὶς ἔκ τινος περιστάσεως, ἐπέδωκεν ἑαυτὸν μοναστηρίῳ, καὶ οὕτως προσῆλθε τῇ μετανοίᾳ, ὡς καὶ τοὺς συμπράκτορας αὐτοῦ ἀγαγεῖν τῷ Χριστῷ. Καθεζομέννου δέ ποτε ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, λῇσταί τινες προσέβαλον αὐτῷ, ἀγνοήσαντες εἶναι αὐτὸν τὸν Μωσῆν. Οὓς Μακάριος δεσμήσας σχοινίῳ, καθάπερ σάκκον ἀχύρου, τοῖς αὐτοῦ ὤμοις ἐπιθεὶς, τῷ κυριακῷ παρεγένετο· καί φησι πρὸς τοὺς ἀδελφούς· Ἐπεὶ δὴ οὐκ ἔξεστί μοι ἀδικεῖν, τούτους δὲ εὗρον ἐπελθόντάς μοι, τί κελεύετε περὶ τούτων; Αὐτοὶ δὲ γνωρίσαντες αὐτὸν, ὅτι Μωσῆς ἐστιν περιβόητος λῄσταρχος καὶ ἀκαταγώνιστος, ἐξομολογησάμενοι τῷ Θεῷ καὶ αὐτοὶ, ἀπετάξαντο, καὶ γεγόνασι μαναχοὶ δοκιμώτατοι. Θεαρέστως οὖν βιώσας ἅγιος Γέρων, καὶ τὸν δαίμονα τῆς ἀκολασίας καταπαλαίσας, τελευτᾷ ἐτῶν ἑβδομήκοντα πέντε, γεγονὼς καὶ πρεσβύτερος, καὶ καταλιπὼν μαθητὰς ἑβδομήκοντα.

XXIX.

Vacat dies vigesima nona.

ΜΗΝΙ ΤΩι ΑΥΤΩι Ά.

ΑΘΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΙΡΗΑΙΟΥ, ΩΡ, ΚΑΙ ΟΡΕΨΕΩΣ.

XXX
Irenæus, Or, & Orepseus MM.

Εἰρηναῖος μακάριος λειτουργὸς ὑπῆρχε τοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ ἁγίου Ὣρ, καὶ τοῦ ἁγίου Ὀρέψεως· οἵτινες καὶ κηρύττοντες τὸν Χριστὸν, ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, καὶ παραστάντες τῷ ἄρχοντι, ἐβασανισθησαν διαφόρως. Εἶτα ἐν πυρὶ ἀπεῤῥίφησαν· καὶ παραυτὰ υετοῦ καταῤῥαγέντος ἄνωθεν, καὶ τοῦ πυρὸς σβεσθέντος, ἐξῆλθον ἀβλαβεῖς. Καὶ μετὰ ταῦτα θηρίοις παρεδόθησαν εἰς βρῶσιν· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτων ἐῤῥύσθησαν προνοίᾳ Θεοῦ· καὶ ἐπὶ ξύλου κρεμασθέντες, ἐξέσθησαν σφοδρῶς, καὶ πάλιν Χριστοῦ ἐπινεύσει διέμειναν ἀβλαβεῖς. Τότε ἰδόντες οἱ είδωλολάτραι τὸ ἀμετάθετον τῆς γνώμης αὐτῶν, καὶ ἔπιπλειον μανέντες ὁμοθυμαδὸν ἐπεισῆλθον αὐτοῖς· μὲν ξύλοις τύπτων αὐτούς· δὲ λίθοις συντρίβων τοὺς ὀδόντας αὐτῶν· δὲ ἐκ τριχῶν ἕλκων· δὲ τοῖς ποσὶ λακτίζων καὶ συμπατῶν. Καὶ τέλος σχοινίοις δήσαντες αὐτοὺς, καὶ σύραντες ἔξω τῆς πόλεως, ξίφει τὰς ἱερὰς αὐτῶν ἀπέτεμον κεφαλάς.

XXXI.

Vacat dies trigesima prima.

ΤΕΛΟΣ.

INDEX HISTORICUS IN TOMUM PRIMUM AUGUSTI.

A

Acherius (Lucas) videtur Coronam Deiparæ cum Rosario confundere 434 f, 435 a

Adalbero episcopus Wirceburgensis seu Herbipolensis 179 a

Adelbertus archiepiscopus Bremensis 179 b

† Adamnanus scripsit Vitam S. Columbæ 108 c

Adeleidis regina Francorum 54 e

Adrianus IV Pontifex 247 a b

† Æonius præsul Arelatensis 198 c

Agnes imperatrix capellanum habuit B. Gundecharum 178 f, 179 b

Agrippinus præsul Carthaginensis in Africa 116 e

† Ailredus abbas Rievallensis 257 d, 260 c d

Aistulfus Dux Longobardus Romam vastavit 127 a

Alaricus rex basilicam S. Felicis martyris Gerundensis destrui jubet 25 f

Albericus, monachus Trium Fontium, scripsit chronicon 418 b

Albertus Romanus, missus a sancto Dominico ad corrogandas eleemosynas, divinam benignitatem experitur 586 d e f

Albertus episcopus Brixiensis 498 b, 500 c

Albertus Sarthianensis, ex Ordine Minorum, paucis notum S. Dominici apophthegma refert 596 a

Alegambe (Philippus) S. J. Acta S. Justæ ex variis Legendis contraxit 39 f

Alexander patri suo Wilhelmo quandonam in regnum Scotiæ successerit 149 c, 246 d

Alexander episcopus Pisanus 77 a

Alexander II rex Scotiæ dicitur Fratres Prædicatores advocasse in Scotiam 483 a b, 509 e f

Alexander II Pontifex celebravit concilium contra Simoniacos 104 b. Quamdiu Ecclesiam rexerit 236 f

Alexander imperator quo tempore regnarit 118 c d

Alexander III Pontifex Romanus 133 b, 247 b c

Alexander IV Papa B. Thesaurum Beccheria ad purpuram evexit, eumque ad sedanda schismata Florentiam misit 105 a. Civitatem Aquilanam spiritualiter exornavit 38 b. Laudat Ordinem Prædicatorum 446 b. Cistercienses monet de celebrando S. Dominici festo 531 d e

Alfonsus IX rex Castellæ 395 c f

Alfonsus X rex Castellæ 395 e

Alfonsus cognomento sapiens, rex Castellæ 381 d

Alfricus abbas Abendoniensis, ac deinde episcopus Wintoniensis 83 c

Alicia uxor comitis Montis-fortis 403 c

Allatius (Leo) Alphonsum Cicarellum imposturæ arguit 523 e

Allegri (Alamannus) suggessit notitiam de decem Beatis Vallumbrosanis 101 e

Almaricus primogenitus Comitis Montis-fortis 403 c

Alphonsus II rex Lusitaniæ, quando regnarit 194 f, 195 a

Alphonsus IV rex Lusitaniæ quamdiu regnarit 195 e

Alphonsus rex Castellæ, & Maurorum domitor, quando obierit 191 a b, 192 a

Altamura (Ambrosius de) edidit Bibliothecam Dominicanam, in qua sæpe hallucinatur 361 d e f. Adscribit librum de Corpore Christi Dominico de Pantaleonibus 524 b

Altaripa (Raimundus Guilielmus de) accipit a S. Dominico potestatem recipiendi hæreticum conversum 411 b

† Amandus Belgii apostolus 70 c, 73 a b

Amandus episcopus Vigiliarum quamdiu ecclesiam illam rexerit 133 c e

† Amator episcopus Autissiodorensis fuit S. Germani decessor 31 c

Amantius præsul Tranensis 133 e

† Ambrosius præsul Mediolanensis dicitur novisse Psalterium seu Rosarium Deiparæ 425 e

Americus archiepiscopus Narbonensis 481 c

Amizo ex Ordine Prædicatorum testis juratus in causa canonizationis S. Dominici 614 d, 636 b c d

Ancelinus vel Jancelinus quamdiu majori Cartusiæ præfuerit 398 d

Andreantonellus (Sebastianus) erudite conscripsit historiam Asculanam 535 d

Andrevander notarius conscripsit relationem juridicam de virtutibus & miraculis S. Dominici 644 e f, 645 a

Andronicus affligit Judæos 15 d

Angelica de Bononia dicitur scripsisse Vitam S. Dominici 359 d

Angelus Minorita, socius S. Francisci 484 d

Angelus episcopus Aquilanus 39 e

† Angelus Carmelita dicitur Romæ cum SS. Dominico & Francisco prophetice collocutus fuisse 443 c d e

Anno archiepiscopus Coloniensis 179 a

† Anno episcopus Veronensis 81 b e

† Anselmus primus abbas monasterii Nonantulani 229 b

Anselmus episcopus Lucensis 178 f, 179 b

Antenori (Antonius) suggessit notitiam de S. Justa, quæ Aquilæ in Italia colitur 44 & 45

Anthelmus, Prior majoris Cartusiæ 398 c

Antiochus Epiphanes sanctos Machabæos martyrio affici jussit 12 & seqq.

† Antoninus ob scripta sua carpitur a Melchiore Cano 361 b. In Actis S. Dominici videtur usus esse codice Theodorici de Appoldia 371 d. Historicus illius error corrigitur 373 a, 483 b c. Non meminit de nobilitate S. Dominici 385 c. Fuit severus contra hæreticos 413 b c. Ex Theodorico de Appoldia narrat quædam gesta S. Dominici, vetustioribus ignota 515 d e f

Antonius Casalensis ex Ordine Prædicatorum severus contra hæreticos 413 a

Antonius (Nicolaus) asserit, Vitam S. Dominici a Petro Ferdinando vel Fernandez scriptam fuisse 358 f. Auctorem fictitium Bibliothecæ suæ Hispanicæ inseruit 361 e f. Alphonsum Cicarellum imposturæ arguit 523 d e. Abjudicat S. Dominico librum de Corpore Christi 524 b. Refert veterem tabellam de quibusdam martyribus Gerundensibus 23 c d

Antonius an fuerit frater S. Dominici, fundatoris Ordinis Prædicatorum 382 d e

Antonius episcopus Zagrabiensis 293 c d

Antonius Senensis, alio cognomine Lusitanus, in Gallia obiit 362 d e. Probat, constitutionem de paupertate postea in Ordine Prædicatorum legitime mutatam fuisse 494 c d. Crudam Flaminii narrationem de dissensione Prædicatorum Tolosanorum mitigat 512 c d

† Antonius patria Ulyssipponensis, vulgo cognominatus de Padua vel Patavinus 190 d

† Apollinaris Sidonius ad studium sacræ Scripturæ hortatus est S. Euphronium episcopum Augustodunensem 228 a

Apollonius cum exercitu missus, cædit & affligit Judæos 15 e

Appoldia (Theodoricus de) fuse collegit Acta S. Dominici 361 c, 562 & seqq. Genuinam illius lucubrationem ex duplici Ms. codice nunc primum edimus 371 b c, 562 d. Qualis fides narrationibus ipsius debeatur 372 d e f, 373 a b c. Non meminit de nobilitate S. Dominici 384 e. Ex testimonio Sororis Cæciliæ narrat varia S. Dominici miracula, vetustioribus scriptoribus ignota 588 f, 589 f

Arauxo (Franciscus) scriptor ex Ordine Prædicatorum 416 c

Arcadius quandonam a patre consors imperii declaratus sit 215 b

Arias (Baltazar) S. J. refert quoddam miraculum, quod in pueritia S. Dominici contigerit 387 f, 388 a

Arnaldi (Guilielmus) ex Ordine Prædicatorum fuit primus Inquisitor contra hæreticos Tolosæ 418 c d

Arnaldus abbas Cisterciensis ad convertendos hæreticos Albigenses missus 400 a, 415 c, 416, 417 f

Arnoldus quidam hæreticorum magister Coloniæ Agrippinæ comburitur 412 e

Arnoldus episcopus Wormatiensis 179 a

Assemanus (Joseph Simonius) edidit nuper Bibliothecam Orientalem 329 d

Asso episcopus Atrebatensis 412 d

Aste (Franciscus Maria de) archiepiscopus Hydruntinus 150 a

† Athanasius episcopus Neapolitanus 199 f

† Atticus patriarcha Constantinopolitanus 217 e, 218 a

Audoïnus quando ad cathedram Magalonensem fuerit evectus 481 e

† Augustinus Anglorum apostolus 157 d e

† Augustinus, doctor Ecclesiæ, dicitur novisse Psalterium seu Rosarium Deiparæ 425 e

Aurelia & Neomisia coluntur Anagniæ 236 c f

† Auspicius præsul Trevirensis 155 f, 156 a

Avitus (Alcimus) laudat martyres Machabæos 10 e

† Aybertus monachus reclusus in Hannonia dicitur recitasse Rosarium Deiparæ ante ætatem S. Dominici 435 e f

Azor (Joannes) S. J. conscripsit Institutiones morales 416 f

Azpilcueta (Martinus) vulgo dictus doctor Navarrus, opinionem Leonis X Pontificis non admittit 429 a b

B

Badonus (Joannes Carolus) Canonicus ecclesiæ Blanderatensis subministravit nobis multa monumenta de S. Sereno episcopo Massiliensi 157 & seqq.

Bailletus (Adrianus) novus legendista Gallus reprehenditur 358 b, 390 e f, 392 e, 393 a b

Bakschay (Abraham) scripsit de regibus Hungariæ 303 f

Balduinus, cognomento Barbatus, comes Flandriæ 71 b, 73 a b

Bandellus (Vincentius) Generalis Magister Ordinis Prædicatorum 367 e, 419 a, 421 d, 444 b. De nomine Prædicatorum disserit 448 d e. Refellitur 518 c d e f

Bandurus (Anselmus) Græco-Latine edidit Acta S. Dalmati 215 e, 218 e

Baracchia (Petrus) Canonicus ecclesiæ Tranensis 134 b

Barastre (Joannes de) decanus S. Quintini Parisiis dedit locum Prædicatoribus 454 f, 455

Barbosa (Augustinus) edidit Dictionarium Lusitanico-Latinum 387 b

Bartholomæus Tridentinus breviter conscripsit Vitam S. Dominici 359 b c. Illam, numquam hactenus editam, typis vulgamus 370 c d, 559 & seqq. Non meminit de nobilitate S. Dominici 384 d. Asserit, habitum Prædicatorum post visionem Reginaldi mutatum esse 463 a b. Scribit de translatione prima S. Dominici, cui interfuit 526 b c

B. Bartholomæus ex Ordine Prædicatorum ad episcopatum Vicentinum assumptus 533 d

Bartolinus (Nicolaus) suggessit nobis quasdam notitias de S. Peregrino 77 b c

Basilius, Prior majoris Cartusiæ, quando e vivis excesserit 398 b c

Bava (Petronilla) monialis ex Ordine Prædicatorum scripsit Vitam B. Æmiliæ Biccheriæ 426 b.

Beaugendre (Antonius) Benedictinus edidit poëmata Hildeberti & Marbodi de martyribus Machabæis 15 e f

Beda venerabilis dicitur novisse Psalterium seu Rosarium Deiparæ 425 c, 432 f

Beeckman (Franciscus) S. J. Rector collegii Duaceni 101 e

Bela IV rex Hungariæ 288 a, 290 f, 292 a

Belfortius (Nicolaus) Acta S. Bandaridi nobis subministravit 62 b

Bello-loco (Gaufridus de) ex Ordine Prædicatorum fuit a confessionibus S. Ludovico regi Galliæ 655 c, 656 a

Benedicta Florentina precibus S. Dominici ab obsessione dæmonis liberata 500 & seqq.

† Benedictus dicitur novisse Psalterium seu Rosarium Deiparæ 425 c, 432 e

Benedictus X vel XI Pontifex 292 d, 293 f, 294 a b

Benedictus XIII Pontifex dedit novum Officium recitandum de Rosario Deiparæ 427 f, 428 a. Breviarium Romanum, opinioni suæ contrarium, non admittit 428 d e

Benno episcopus Metensis non videtur immemorabilem cultum habere 197 f

Berengarius episcopus Gerundensis habuit Acta S. Felicis martyris Gerundensis 22 c, 26 e

Berengarius archiepiscopus Narbonensis 401 e, 402 c

Berganza (Franciscus de) scriptor Hispanus refellitur 382 c d

Bernardus episcopus Patavinus 110 c f

† Bernardus archiepiscopus Toletanus 189 c, 190 d, 191

† Bernardus abbas Clarevallensis dicitur recitasse Rosarium, ejusque usum propagasse 436 e

Bernardus ex Ordine Prædicatorum mirabiliter a dæmone obsidetur 557

Bernardus episcopus Zamorensis 183 f

Bernborch dux Cumanorum fidem Christianam amplectitur, & pie moritur 617 b c

Bessa (Bernardus a) socius S. Bonaventuræ 484 d

Biccheria (B. Æmilia) ex Ordine Prædicatorum 426 b

Bilhonio (Hugo de) Cardinalis S. Sabinæ 580 b

† Birgitta quædam circa mortem S. Dominici ex revelatione narrat 520

Bisantius junior præsul Tranensis 133 e

Biscelia (Joannes de) Provincialis Minoritarum in Apulia 135 f

Bisuntio (Stephanus de) generalis Magister Ordinis Prædicatorum 371 f

Blanchinus (Franciscus) Vitas quorumdam Pontificum Romanorum copiosissimis notis illustravit 206 c

Bocquetus (Joannes) ecclesiæ Corboliensis canonicus scripsit opusculum de S. Exuperio 53 e

Boëthius (Hector) eleganter conscripsit historiam Scotorum 245 c 483 b

Boldettus (Marcus Antonius) non ita pridem edidit observationes ad cœmeteria Martyrum 129 d, 316 f

Bollandus (Joannes) S. J. tuetur Legendam auream Jacobi de Voragine contra quosdam criticos 361 a

Bonannius (Philippus) S. J. scripsit de Ordinibus Religiosis & Militaribus 419 c

† Bonaventura scripsit Vitam S. Francisci 443 b c. Asserit, Capitulo Storearum interfuisse quinque millia Fratrum Minorum 485 f 486 a

† Bonifacius, Germanorum apostolus, improprie Inquisitor contra hæreticos appellatur 416 d e

B. Bonifacius episcopus Lausanensis 489 c

Bonifacius VIII Pontifex prudentiam S. Dominici laudare consuevit. 373 b, 410 d e. Anno 1300 jubileum Romæ celebravit 383 f. Laudat Ordinem Prædicatorum 447 b c

Bonvisus ex Ordine Prædicatorum testis juratus in causa canonizationis S. Dominici 614 d 636 e f, 637 a b c d, 638

Borbone vel de Bellavilla (Stephanus de) circa medium seculi XIII in Ordine Prædicatorum floruit 399 f 462 c d, 469 a b, 471 c

† Borgia Franciscus de) colitur X Octobris, ad quam diem stirps ejus examinabitur 386 d

Bornasius, natione Siculus, an scripserit Vitam S. Dominici 363 f

Bosca (Petrus Paulus) aliquot Martyres perperam patriæ suæ adscribit 18 c d

Bosquierus (Philippus) ex Ordine Minorum edidit Speculum Vitæ S. Francisci 484 e, 487 f

Bossius (Donatus) scriptor Italus 160 b

Botoniates (Nicephorus) Michaëli Ducæ in imperium Constantinopolitanum successit 239 b

Bovo abbas Corbeiensis 33 f

Brandaon (Antonius) scriptor Lusitanus 194 b

Breul (Jacobus du) conscripsit Theatrum antiquitatum Parisiensium 455 e

† Briccius præsul Turonensis 278 f

Brithricus rex Saxonum Occidentalium 173 f

Bromton (Joannes) abbas Jornalensis & scriptor Anglus 252 c e

Brouwer (Jacobus de) ex Ordine Prædicatorum, Prior Antverpiensis, testis oculatus miraculi, quod intercessione S. Dominici patratum est 544

Brun vel forte Bruno antistes Misenensis 179 b

† Bruno episcopus Signiensis 231 a b, 233 c d

Brunus (Cornelius) scripsit Itinerarium Orientale 11 f

Bruschius (Gaspar) fidei apostata 175 c

Brut dux Cumanorum ad fidem Christianam convertitur, & pie moritur 617 b

Bucheriani Kalendarii auctoritas examinatur 113 & seq.

Bulæus (Cæsar Egassius) conscripsit historiam Universitatis Parisiensis 451 f 455 e

Bulteau (Ludovicus) edidit Historiam monasticam Orientis 218 d

Burch (Franciscus vander) archiepiscopus Cameracensis approbat miraculum, quod intercessione S. Dominici contigit anno 1634 Valencenis in Belgio 544 f

Busbequius (Augerius) legatus Cæsaris apud Turcas 378 d e

Bustis (Bernardinus de) ex Ordine Minorum adscribit S. Dominico librum de Corpore Christi 524 b

Buzelinus (Joannes) S. J. scripsit Annales Gallo Flandriæ 412 c

Bzovius (Abrahamus) scriptor ex Ordine Prædicatorum sæpius fabulas Alani Rupensis incaute secutus est 404 f, 409 b, 470 e. Epistolam quamdam perperam S. Dominico tribuit 513, 514, 524 a

C

Cæcilia apparet S. Dominico 583 d

Cæcilia monialis synchrona ex Ordine Prædicatorum varia retulit de gestis S. Dominici, quæ antiquis scriptoribus ignota sunt 371 d e, 372 d e 373 a 563 a b, 587, 588 f, 589 e f. Prima inter moniales promisit obedientiam S. Dominico, & ab ipso habitum accepit 580 c

Cælestinus III Papa 54 f

Cæsarius Heisterbachcensis scripsit librum de miraculis & historiis memorabilibus 406 e, 515 f

Caietanus (Octavius) S. J. Sanctos Siculos recenset 107 f

Callistus III Papa festum Transfigurationis Christi per totam Ecclesiam celebrari jussit 529 f

Callistus (Nicephorus) historicus Græcus describit formam corpoream Christi 522 b c d

Camerarius (Philippus) hæreticus refellitur 413 e f

Campitellus (Petrus) nobilis Tranensis operam contulit ad detegendas reliquias S. Stephani Papæ & martyris 134 d

Campius (Petrus Maria) scripsit historiam Placentinam Italice 392 f

Campus (Antonius) scripsit Chronicon Cremonense 498 d

Candidianus Comes, fautor Nestorii contra synodum Ephesinam 222 d, 224 d

Canibus (Joannes de) ob pertinaciam in hæresi publice combustus 413 c

Canisius (Petrus) S. J. adscribit S. Dominico librum de Corpore Christi 524 b

Cantelius (Petrus Josephus) S. J. edidit historiam urbium metropolitanarum 206 b

Cantipratanus (Thomas) scriptor seculi XIII ex Ordine Prædicatorum 423 b. Meminit de triplici quinquagena salutationis angelicæ, quæ a Choquetio putatur esse Rosarium Deiparæ 435 f, 436 a b c. De titulo Prædicatorum disserit 449 c d. Exemplis confirmat singularem Deiparæ curam erga Ordinem Prædicatorum 468 d e f. Corrigitur 458 b c

Canus (Melchior) severum judicium fert de Legenda aurea, Speculo exemplorum, scriptisque Vincentii Bellovacensis ac S. Antonini 361 a b. Aliquam narrationem in Actis S. Dominici explodit 372 d e. Nonnulla gesta absona Sanctis afficta existimat 410 e

Capoccius (Raynerius) S. R. E. Cardinalis dicitur Viterbii fundasse cœnobium S. Dominico 508

Caracciolus (Antonius) scriptor Neapolitanus 202 & seqq.

Caracciolus (Paulus) ex Ordine Prædicatorum Italice descripsit Triumphum S. Dominici Neapoli 544 a

Cardalliaco (Guilielmus de) episcopus Cadurcensis 374 d, 508 b

Carolus III rex Neapolitanus 203 c e

Carolus V imperator 181 c. Approbavit statuta Begginasii Gandensis 426 d e

Carolus episcopus Constantiensis 181 e

Carolus frater S. Ludovici IX, & postea rex Siciliæ 281 a 282 b

Carolus Dux Calabriæ petiit a Pontifice, ut Augustinus episcopus Lucerinus catalogo Sanctorum adscriberetur 283 b c d

Carolus comes Flandriæ 75 b

† Cassianus (Joannes) a Sancto Dominico legebatur 546 f, 568 a. Nonnulli scriptorem illum nimis accusant, & in Actis ejus errant 548 d e

Castellanus (Claudius) de confusis quorumdam Sanctorum Actis meminit 32 f

Castel-vetere (Franciscus) ex Ordine Prædicatorum Prior Sorianensis 543 f

Castilla (Joannes de) an conscripserit Vitam S. Dominici 363 a b c

Castillo (Ferdinandus de) Hispanice edidit historiam Ordinis Prædicatorum 367 f, 368 a. Incaute quasdam Alani Rupensis fabulas historiæ suæ inseruit 470 e

Castro (Alfonsus de) vindicat Ecclesiæ potestatem tradendi hæreticos brachio seculari 411 f, 413 f

† Castro novo (Petrus de) ad convertendos hæreticos Albigenses missus 400 a. An fuerit primus Inquisitor contra hæreticos 414 & seqq.

Castro novo (Euraudus de) propter hæresim extremo supplicio afficitur 412 b c

Catel (Guilielmus) Gallice edidit historiam Comitum Tolosanorum 408 d e

† Catharina martyr apparet S. Dominico 583 d

† Catharina Senensis an nobilibus parentibus orta fuerit 386 a b c. Perperam allegatur ad exoticam quamdam opinionem confirmandam 475 c 476 a. Testatur, S. Dominicum forma corporis similem fuisse Christo 522 e f 523 a b

Cavitellius (Vincentius) scripsit Annales Cremonenses 498 d e f

Celanus (Thomas) scripsit Legendam S. Francisci 484 d

Cellani (Petrus) ex Ordine Prædicatorum fuit primus Inquisitor contra hæreticos Tolosæ 418 c d. Fuit ex primis S. Dominici sociis 441 a b, 453 f, 454 a, 549 e, 560 b, 574 a

Chabertus ex Ordine Prædicatorum testis oculatus miraculi, quod S. Dominicus patravit 604 f

Chalemotus (Claudius) edidit Menologium Cisterciense 241 f

Chalippe (Candidus) ex Ordine Minorum nuper Gallice edidit Vitam S. Francisci 378 a. Tradit, S. Dominicum interfuisse Capitulo Storearum 484 c

Charo (Hugo de sancto) Cardinalis S. Sabinæ 580 b, 581 b

Cherubinus (Laërtius) collegit Bullarium Romanum 444 d

Chesne (Franciscus du) inter scriptores historiæ Francorum edidit opusculum de bello contra hæreticos Albigenses 407 c

Chiffletius (Joannes Jacobus) scripsit historiam civitatis Vesuntionensis 450 f

Chioccarellus (Bartholomæus) scripsit de præsulibus Neapolitanis 199 f

Choquetius (Hyacinthus) ex Ordine Prædicatorum edidit opusculum, cui fabulas Alani Rupensis incaute inseruit 368 f. Lucubratio illa in indice Romano prohibita est, donec corrigatur 369 a. Frustra quasdam difficultates solvere nititur 424 & seqq. Argumento ad hominem constringitur 436. Circa nomen Prædicatorum ingerit quemdam scrupulum, qui videtur tuto contemni posse 450 b c. Perperam contendit, S. Dominicum in antro Segoviensi sacra stigmata accepisse 475. Conscripsit Vitam Alani de Rupe 505 e. Tradit varia de prodigiosa S. Dominici imagine in cœnobio Sorianensi 537 & seqq.

Christina filia Haconis, regis Norvegiæ 395 e

Chuonradus præsul Spirensis 179 a b

Ciammariconius (Philippus) Italice conscripsit Sanctuarium Anagninum 230 b, 231 d e

Cicarellus (Alphonsus) imposturæ arguitur circa lucubrationes S. Dominici 523 e

Cinthyus Cardinalis, titulo S. Laurentii in Lucina 445 c

Cirillus (Bernardinus) historicus civitatis Aquilanæ in Italia 38 b

Clareti (Guilielmus) unus ex primis S. Dominici sodalibus 441 b c, 453 f, 454 a 548 b c f. Cur, & quando ad Ordinem Cisterciensem transierit 512 e f

Clarus ex Ordine Prædicatorum, Prior provincialis in provincia Romana 510 e, 585 f, 586 a

Claudia fuit filia Neronis imperatoris 315 b

Clemens IV Pontifex laudat Ordinem Prædicatorum 446 c d, 447 f, 448 a. Lusitanos præsules monet de celebrando S. Dominici festo 531 e f, 532 a

Clemens V Pontifex 299 f, 303 b

Clemens VIII Pontifex dirimit litem inter Augustinianos & Prædicatores circa vestes utriusque Ordinis 464 e f Festum S. Dominici a die quinta ad diem quartam Augusti retraxisse dicitur 529 f

Cloche (Antonius) Magister Generalis Ordinis Prædicatorum 285 b c

Clotarius, Clodovæi Magni filius, rex Suessionum 61 a

Clotharius vel Lotharius, Chilperici filius, rex Francorum 169 a

Clusa (Bartholomæus de) archidiaconus Matisconensis, cui S. Dominicus, institutor Ordinis Prædicatorum, multa futura prædixit 469 b. Litteras canonizationis S. Dominici trans mare ferens, facto naufragio, eas mirabiliter illæsas invenit 615 e. An Bartholomæus ille fuerit ex Ordine Prædicatorum 616 a b c

Coccius (Judocus) vindicat Ecclesiæ potestatem tradendi hæreticos brachio seculari 411 f, 413 f

B. Coleta perperam putavit, S. Annam fuisse trigamam 366 e

Colmenares (Didacus de) auctor Hispanus conscripsit Historiam Segoviensem 473 f, 474 b

Columna (Joannes de) ex Ordine Prædicatorum ad cathedram Messanensem evectus est 465 e. Fuit Prior in Romana provincia 496 e, 497 c

Colvenerius (Georgius) Duacenus sacræ theologiæ doctor ab Echardo refellitur 489 a b

† Comgellus abbas Benchorensis 341 e, 344 d 345 d

Comnenus (Alexius) Nicephoro Botoniati in imperium Constantinopolitanum successit 239 b

Concilium Senonense, cui interfuit S. Betharius 171 c

Conradus Cardinalis Portuensis falso dicitur ad meliorem frugem reductus a sancto Dominico, fundatore Ordinis Prædicatorum 390 e f, Prædicatorum Ordinem magni æstimat 561 a 562 a b

Conradus episcopus Pataviensis, ac deinde archiepiscopus Salisburgensis 197 e f

Conradus Teuto an composuerit Vitam S. Dominici 363 d e f

Conradus Teutonicus miro modo Ordinem Prædicatorum ingreditur 496 f, 497 a d, 597 c d, 598 a. Fuit Prior provincialis Germaniæ 510 e f

Conradus Marpurgensis perperam Ordini Prædicatorum vel Minorum adscribitur 418 a b

Constantinus Urbevetanus, ab episcopatu sic cognominatus, scripsit Vitam S. Dominici 359 e f, 563 a. Dicitur composuisse Officium de eodem Sancto 363 a, 437 a b. Non meminit de nobilitate S. Dominici, Fundatoris Ordinis Prædicatorum 384 e. Narrat, quomodo Benedicta Florentina precibus S. Dominici fuerit ab obsessione dæmonis liberata 501 a b c

Coppenstein (Joannes Andreas) ex Ordine Prædicatorum edidit opuscula quædam fabulosa sub nomine Alani Rupensis 364 b. Perperam contendit, antiquitus Confraternitati Rosarii indulgentias concessas fuisse 429 f, 430 & seqq.

Corbalan dicitur fuisse socius S. Dominici, & in Ordine Prædicatorum sancte obiisse 474 a b c

Corchon (Robertus de) Cardinalis perperam favit Conversis Grandi-montensibus 495 e f

Cornerus (Hermannus) scriptor ex Ordine Prædicatorum 379 b

Corsellinis (Tiberius de) præses Generalis congregationis Vallumbrosanæ 103 a

Cosmas Materiensis poëta Acta SS. Theopompi & Synesii versu scripsit 229 f

Cosmus I magnus Etruriæ Dux erexit Ordinem equestrem S. Stephani 135 d e

Cosmus III magnus Etruriæ dux 129 d, 135 & seqq.

Cotovitius (Joannes) descripsit iter suum Hierosolymitanum & Syriacum 378 e

Cotta (Lazarus Augustinus) edidit Museum Novariense 164 c 167 e

Coustantius (Petrus) epistolas Romanorum Pontificum notis illustravit 118 a

Coutino (Ignatius) ex Ordine Prædicatorum edidit Promptuarium spirituale de Sanctis 387 f

Cratepolius (F. Merssæus) scripsit de præsulibus Coloniensibus 11 a

Cumani quales populi fuerint, & ubi habitaverint 511 e f, 512 a, 617 a b

† Cunegundis vel Kinga filia Belæ IV regis Hungariæ 290 f, 292 a

Cunibert (Hyacinthus) forsan Latina reddidit Acta S. Dominici, quæ Joannes Rechacus Gallice ediderat 369 b c

† Cyprianus laudat martyres Machabæos 9 f 10 a

† Cyrillus præsul Alexandrinus 222 e, 224 d

Czeles (Martinus) S. J. scripsit opusculum de Sanctis Hungariæ 303 f

Czuittingerus (David) recenset plerosque scriptores Hungaros 286 d

D

Dacianus in Hispania crudelem adversus Christianos persecutionem movit 27 a b

Dacunha (Rodericus) archiepiscopus Bracarensis 194 c

Dacus (Petrus) ex Ordine Prædicatorum conscripsit Acta S. Christinæ Stumbelensis 433 f

† Dalmatius episcopus colitur die V Decembris 214 f

Dalmatus patricius, Constantini magni ex fratre nepos 221 b

David rex Scotiæ 241 e

† David episcopus Menevensis 341 e

David Comes Huntingdoniæ in Anglia 248 e, 249 c

Dechamps (Stephanus) S. J. edidit Opus de hæresi Janseniana 229 e

Desideratus præsul Bituricensis 60 b

Didacus episcopus Uxamensis 390 f, 391, 395, 545 e f, 567 f. Strenue impugnat hæreticos Albigenses 399 & seqq. 569 & seqq. Plurimum contulit ad exstruendum cœnobium Prulianum 402 d, 548 a b, 569 e f. Quo anno obierit 397. In opinione sanctitatis mortuus est 548 c, 560 a b 569 f

Dietericus antistes Wirtunensis 179 a

Dietmarus præsul Curiensis 179 a

Dionysius Cartusianus errans in chronologia corrigitur 398 b

† Dionysius præsul Alexandrinus 116 e 120 a

Dionysius rex Lusitaniæ 195 d e

Dithmarus abbas Cisterciensis ob amorem erga S. Dominicum ejusque Ordinem mirabiliter sanatur 623 c d e f

Dlugossus (Joannes) historicus Polonus 466

Dominicus Hispanus, fuit inter primos S. Dominici socios 441 a b c, 454 b c d, 548 c. Ab obscæna muliere tentatus, illæsus in igne persistit 550 d e, 577 c

† Dominicus abbas Exiliensis in Hispania 380 e, 381 e, 382 b c

† Dominicus Calciatensis 382 b c

† Dominicus Loricatus dicitur novisse Psalterium, seu Rosarium Deiparæ 425 c

Dominici (B. Joannes) ex Ordine Prædicatorum severus contra hæreticos 413 c d

† Domnius primus episcopus Salonitanus, & nunc patronus ecclesiæ Spalatensis 357 e

Donatus (Junius) quo anno fuerit præfectus urbis Romanæ 145 b

Dorlandus (Petrus) scriptor ex Ordine Cartusianorum 398 b

Dormayus (Claudius) historicus Suessionensis 61 b, 62 c

Doultreman (Petrus) S. J. scripsit Vitam Petri Eremitæ 435 d

Doye (Joannes) ex Ordine Prædicatorum Gallice edidit Sorianensia & quædam Panormitana S. Dominici miracula 537 c, 541 d, 544 e f

Draskovich (Paulinus) episcopus Scardonensis 305 c

† Drausio vel Drauscio episcopus Suessionensis 353 b

Dubois (Gerardus) presbyter Oratorii Latine edidit historiam ecclesiæ Parisiensis 30 b, 452 a

Ducas (Michaël) imperator Constantinopolitanus 236 f

† Dunstanus episcopus Wigorniensis 91 e

Durantus (Gonsalvus) episcopus Feretranus 47 d

E

Eadmundus rex Anglorum 86 c

Eadredus rex Anglorum 86 c d

Eberhardus archiepiscopus Trevirensis 179 a

Echardus (Jacobus) non ita pridem scriptores Ordinis Prædicatorum duobus voluminibus recensuit 358 e. Rejicit scriptores fictitios, qui ab aliquibus allegantur 361 f, 362, 506 a. Alanum de Rupe frustra excusare nititur 365, 366. Laborem hagiographorum Antverpiensium grato animo agnoscit 370 e. Non videtur multum fidere testimonio Sororis Cæciliæ, quantumvis synchronæ 373 a b c, 492. Nobilitatem S. Francisci de Borgia negat 386 c d. Videtur improbare punitionem corporalem hæreticorum 411 e f. Hæc ejus opinio fuse refellitur 412 & seqq. Negat, tribunal Inquisitionis erectum fuisse, vivente S. Dominico 417 f, 418. Exigit a nobis retractationem, quam Papebrochius jam bis ultro edidit 450 d e f. Frustra impugnat mutationem habitus in Ordine Prædicatorum 462 & seqq. Corrigitur 485 f, 486 a b, 650 a

Edelstanus rex Anglorum, filius Eduardi senioris regis Angliæ 86 c, 90 c

† Edibius episcopus Suessionensis 61 b

Eduardus senior rex Anglorum quo tempore regnarit 86 b c, 89 c

Egbertus rex Saxonum Occidentalium 174 c

Elfeagus episcopus Wintoniensis, & S. Ethelwoldi successor 84 f, 88 a

† Elisabeth Schonaugiensis varias habuit revelationes 365 e, 366 e f

Eliseus vel Heliseus episcopus Mantuanus 180 d, 183 e

† Elphegus præsul Cantuariensis & martyr 276 d, 277 e

Embrico episcopus Augustanus 181 e, 182 a

Engilhardus archiepiscopus Magdeburgensis 179 b

† Ennodius episcopus Ticinensis 316 a

Epiphanius archidiaconus Alexandrinus 215 b

Erasmus Roterodamensis de reliquiis Sanctorum honorifice scribit, & dat salutaria monita, quæ tamen postea videtur deseruisse 11 b

Ergolio (Joannes de) ex Ordine Prædicatorum per intercessionem S. Dominici gravi dentium dolore mirabiliter liberatur 649 b c

Ermenfridus præsul Situnensis 179 a b

† Ethelbertus rex Orientalium Anglorum 173 f

† Etheldritha abbatissa differt ab homonyma virgine reclusa 173 a

† Ethelwoldus, episcopus Lindisfarnensis, diversus est ab homonymo præsule Wintoniensi 83 b

Euantius episcopus Augustodunensis 227 f

Eugenia abbatissa monasterii sanctæ Mariæ in Tempulo 507 c

Eugenius III Pontifex 271 f, 272 a

Eumenius patriarcha Alexandrinus 17 a

Everardus archidiaconus Lingonensis Ordinem Prædicatorum ingreditur, & in eo pie moritur 554 f, 555 a, 598 c d

Everardus quidam abbas Cisterciensis dicitur scripsisse Vitam S. Walteni 245 e

Everardus abbas & confessarius S. Waltheni 255 c. An ille catalogo Sanctorum sit adscribendus 256 e f

Eustorgius episcopus Mediolanensis reliquias martyrum Machabæorum Mediolanum transtulit 11 a

Excuria (Joannes) ex Ordine Prædicatorum confraternitatem Rosarii erexit Duaci 429 c

Eymericus (Nicolaus) scriptor ex Ordine Prædicatorum 415 c

F

Faber (Hieronymus) edidit sacra antiquæ Ravennæ monumenta 354 f, 355 e

Fabra (Michaël) unus ex primis S. Dominici sociis 441 a b c, 454 b, 550 f, 577 c

Facundus Hermianensis episcopus in Africa, scriptor schismaticus 121 b

Faustinus antistes Lugdunensis 115 a

† Faustus Reiensis episcopus 229 d

† Felix I Papa martyrium subivit 113 c

Felix appellabatur pater S. Dominici 382 c d, 384 c, 559 e, 566 b

Ferdinandus rex Lusitaniæ 195 d e

Fernandez (Alfonsus) scriptor ex Ordine Prædicatorum 414 e. Perperam putat, S. Dominicum in antro Segoviensi sacra stigmata accepisse 475 c d

Fernandez (Petrus) ex Ordine Prædicatorum, Prior Segoviensis 476 b

Ferrandi (Petrus) ex Ordine Prædicatorum dicitur scripsisse Vitam S. Dominici 358 f. Lucubrationem illius frustra quæsivimus 359 a b

Ferrarius (Sigismundus) scriptor ex Ordine Prædicatorum 283 & seqq.

Ferrer Valdecebro (Andreas) scriptor Hispanus ex Ordine Prædicatorum dicitur accurate probasse nobilitatem sancti sui Fundatoris 386 e f

Ferrerius (Joannes Stephanus) episcopus Vercellensis 165 c

Ferricus episcopus Tornacensis 422 f, 425 b

Firmilianus episcopus Cæsarcæ in Cappadocia 116 e

Fitz-Simon (Henricus) S. J. edidit Calendarium de Sanctis Hibernis 341 b

Flaminius (Joannes Antonius) scripsit Vitam S. Dominici 367 f. Ei varias fabulas ex Alano Rupensi inseruit 470 & seqq. 516 & 517. Narrat crudam historiam de Prædicatoribus Tolosanis, qui constitutionibus S. Dominici sese opposuerint 494 e f. Narrat varia S. Dominici miracula 535, 536 c d e, 656 & seq.

Flemingus (Patricius) varia collegit de Sanctis Hibernis 341 f

Fontana (Joannes) episcopus Ferrariensis 49 & seq.

Forbesius (Joannes) in Ordine Capucinorum sub nomine Archangeli pie vixit 107 c

Fortunatus (Venantius) laudat martyres Machabæos 10 e

Fortunatus antistes Trevirensis 197 e

Fossa-nova (Stephanus de) S. R. E. Cardinalis consanguineum suum a sancto Dominico ad vitam revocari vidit 555 e f, 560 e f, 579. Adjuvat S. Dominicum in conjungendis sanctimonialibus urbis Romanæ 576 e, 580 d

Fracheto (Geraldus vel Gerardus de) collegit aliqua gesta S. Dominici 360 a. An ipsi tribuendus sit liber, quem communiter Vitas Fratrum appellant 360 b c d, 563 a e. Non meminit de nobilitate S. Dominici, fundatoris Ordinis Prædicatorum 384 e

Fracmo (Guelrinus de) tamquam socius S. Dominici, ab Alano Rupensi perperam allegatur 362 f, 441 c

Franchi (Didacus) scriptor Ordinis Vallumbrosani 102 b

Franciottus (Cæsar) scripsit de Sanctis Lucensibus 76 d e

† Franciscus volens instituere Ordinem Minorum primo ab Innocentio III Pontifice repulsam passus fuisse traditur 438 f. Romæ agnovit S. Dominicum in quadam visione 442 d e f, 576 a b c. Brevi tempore quingentos candidatos in Ordinem suum recipit 459 e. Anno 1224 sacris stigmatibus insignitus est 474 f. Traditur, Cardinali Hugolino prædixisse summum Pontificatum 484 f. An cum S. Dominico coram Hugolino Cardinali collocutus fuerit 487 & seqq. Dicitur cum S. Dominico Bergomi & Brixiæ fuisse, & Cremonæ cum eodem miraculum patrasse 497 e f, 498, 499 a. Fuit amicus S. Dominici 560 d e, 576 c

† Franciscus de Borgia colitur X Octobris, ad quam diem prosapia ejus examinabitur 386 d

Franco I episcopus Cenomanensis 335 a

Frangipanius (Silvester) ex Ordine Prædicatorum Italice edidit Sorianensia & quædam Panormitana S. Dominici miracula 537 c, 541 d

Fraxineto (Gilbertus de) Prior Fratrum Prædicatorum in Anglia, quos S. Dominicus eo misit 509 d, 510 b, 554 f, 598 c

Fredegundis regina Francorum 169 a

Fredericus II imperator seculo XIII urbem Aquilanam civiliter exornavit 38 b. Beneficiis affecit Ordinem Vallumbrosanum 104 e

Fredericus imperator anno 1160 Mediolanum rursus obsedit 11 a e

Frigerius Pennensis ex Ordine Prædicatorum testis juratus in Processu canonizationis S. Dominici 615 a b, 644

Fulco episcopus Tolosanus magna benevolentia prosequitur S. Dominicum ejusque socios 403 f, 404 a b c, 549 f, 560 b. Litem cum Prædicatoribus amice componit 456 d e f

† Fulcrannus episcopus Lutevensis quamdiu in cathedra illa sederit 481

Fulgosus (Baptista) scripsit librum de factis dictisque memorabilibus 406 a

G

Galabria (Joannes de) missus a sancto Dominico ad corrogandas eleemosynas, divinam benignitatem experitur 586 d e f

Galeatius (Joannes) vice-comes Mediolanensis 163 a

Gallaratus (Petrus) S. J. officiosus Operis nostri adjutor 157 a b

Gallus imperator quo anno interierit 114 d e

Garcia (Didacus) an fuerit consanguineus S. Dominici, fundatoris Ordinis Prædicatorum 387 a b

Garibayus (Stephanus) scriptor Hispanus 381 b

Garriga (Bertrandus de) unus ex primis S. Dominici sociis 441 a b, 550 e, 555 f, 556 f, 560 c. Primus Prior provincialis Provinciæ 510 b

Garzo (Joannes) scripsit rhetorice Vitam S. Dominici 367 e. Putat, Ordinem Prædicatorum ejusque Fundatorem a Sibylla prænuntiatum fuisse 377 b. Corrigitur 489 f. Vindicat Bononiensibus corpus S. Dominici 532 f, 533 a. Narrat nonnulla ejusdem Sancti miracula 535 a b, 541 f, 542 a

† Gaudentius laudat martyres Machabæos 10 e

† Gaudentius episcopus Novariensis 196 c

Gaudentius episcopus Ariminensis 47 c, 49 b

Gaudentius episcopus Curiensis nobis ignotus 196 c

Gebehardus episcopus Ratisbonensis 179 a

Gebehardus archiepiscopus Salisburgensis 182 a

Gebhardus episcopus Eystadiensis ad cathedram S. Petri evectus est, & Victoris II nomen assumpsit 179 c, 182 d

Geminianus episcopus Mutinensis 77 a b

Gentius (Antonius) collegit quasdam Vitas Sanctorum 246 f

Georgiis (Georgius de) procurator Ordinis Vallumbrosani 105 e

Georgio (Dominicus de) illustrissimus Operis nostri adjutor 38 f, 44 c, 206 a

Georgio (Joannes Baptista de sancto) ex Ordine Prædicatorum Prior cœnobii Sorianensis prodigiosam S. Dominici imaginem æri incidi jussit 539 d e

Gerard (Armandus) Canonicus Sarlatensis, Operis nostri adjutor 19 a

Gerardus archiepiscopus Spalatensis 355 f, 357 b

Gerardus ex Ordine Prædicatorum Prior provincialis Germaniæ varia de gestis S. Dominici audivit ex Cæcilia moniali synchrona 371 d e, 373 a b, 563 a

† Germanus episcopus Capuanus 467 c

Germanus (Michaël) edidit Gallice Historiam parthenonis Suessionensis 353 b

Ghirardaccius (Cherubinus) Italice conscripsit historiam Bononiensem 532 d e

Giannettasius (Nicolaus Parthenius) S. J. edidit Historiam Neapolitanam 204 e

Gibson (Edmundus) scriptor Anglus 254 b

Giffre de Rechac (Joannes) postea cognominatus a sancta Maria ex Ordine Prædicatorum scriptor nimis credulus Actis S. Dominici varias fabulas immiscuit 369. Contendit, S. Dominicum in antro Segoviensi sacra stigmata accepisse 474 f

B. Giraldus archiepiscopus Bracarensis 190 d

Girardus archiepiscopus Bisuntinus Prædicatores appellat Canonicos 450 f

Godefridus præsul Cameracensis 412 d

Godeschalcus sextus Corbeiensium abbas Bovoni successit 33 f

Godiva Comitissa fundavit monasterium Conventreiense in Anglia 434 d

Gomezius (Suerius) unus ex primis S. Dominici sodalibus 441 b c, 454 b, 550 d, 577 c. Primus Prior provincialis Hispaniæ 510 b c

Gononus (Benedictus) institutionem Coronæ Deiparæ Petro Eremitæ adscribit 435 d

Gonzaga (Franciscus) Minister Generalis Minorum scripsit de origine Seraphicæ Religionis 134 a, 194 f

Gorias (Jacobus) episcopus Vercellensis 165 a c d

Grand (Albertus le) alias de Monte Relaxo cognominatus, collegit Sanctos Britanniæ Armoricæ 56 c e, 57 a b c

Gratianus episcopus Ferrariensis 49 e

Gravina (Dominicus) ex Ordine Prædicatorum Annales Malvendæ typis excudi curavit Neapoli 368 b c d e

† Gregorius Nazianzenus laudat sanctos Martyres Machabæos 9 a b

† Gregorius Magnus Papa scripsit ad S. Serenum episcopum Massiliensem 157 & seqq. Dicitur novisse Psalterium sive Rosarium Deiparæ 425 e

† Gregorius Turonensis narrat miraculum de Felice Gerundensi martyre 25 d e

Gregorius IX Pontifex dicitur primo instituisse tribunal Inquisitionis contra hæreticos 418. Laudat Ordinem Prædicatorum 445 f, 446 a b. In gesta S. Dominici inquiri jussit 526 e f, 527 a b c, 614 a, 632 e. Solenniter S. Dominicum adscribit catalogo Sanctorum 528, 615 c, 624, 625 a b. Festum S. Dominici die quinta Augusti celebrandum præscribit 529, 625 b

Gregorius XV Pontifex 55 a

Gregorius Cardinalis titulo S. Theodori 445 d

Gregorius Cardinalis titulo S. Anastasiæ 445 c

Gretserus (Jacobus) S. J. scripsit catalogum episcoporum Eystadiensium 175 c

Grossi (Raimundus de) hæreticus Albigensis, mirabiliter ad fidem conversus, Ordinem Prædicatorum ingreditur 411 c d

Grouwels (Mathias) ex Ordine Minorum scripsit Historiam criticam de indulgentia Portiunculæ 485 e

Guala ex Ordine Prædicatorum ad cathedram Brixiensem evectus est 498 b. Absens novit obitum S. Dominici 555 b c, 556 e, 561 c, 562 b, 602 e f

Guarnerius (Antonius) scripsit de Sanctis Bergomatibus 497 f

Gubernus, abbas Corbeiensium, caput S. Justini ab Ottone imperatore obtinuisse dicitur 33 d, 34 b

Guido Cardinalis S. Nicolai in carcere Tulliano 445 c

Guido episcopus Prænestinus 445 c

Guido episcopus Carcassonensis 414 c

Guidonis (Bernardus) ex Ordine Prædicatorum ad cathedram Lutevensem assumptus, varia scripsit 358 b c. Non meminit de nobilitate sancti sui Fundatoris 385 b. Indicat, principium anni duplici modo computari 480 d e, 481 a b

Guilielmus episcopus Mutinensis, & postea Cardinalis Sabinensis 561 a, 562 b

Guilielmus Neubrigensis scriptor Anglus 245 b

Guilielmus episcopus Moraviensis 271 f

Guilielmus rex Siciliæ & Apuliæ 133 b

Guilielmus vel Wilhelmus Normannus, cognomento Conquestor, Angliam subegit 248 f, 249 d

Guilielmus ex Ordine Cisterciensi ad episcopatum Arausicanum assumptus 575 e

Guntherius præsul Bambergensis 178 f, 179 b

Guttierez (Martinus) S. J. vidit Societatem Jesu sub pallio Deiparæ 468 c d

Guzman (Dominicus de) ex Ordine Præmonstratensi Prior cœnobii Vitensis in Hispania 387 b. Distinctus est a sancto Prædicatorum Fundatore 391 c d e, 517 e

Guzman (Petrus de) Canonicus Præmonstratensis in Hispania 391 c

H

Haroldus (Franciscus) contraxit Annales Ordinis Minorum 377 e f

Hebberardus abbas ex Ordine Cisterciensi cælitus monetur, ut Prædicatores benigne excipiat 596 e f

Hecil præsul Hiltenesheiminensis, id est, ni fallor, Hildesheimensis 179 b

Hecilo præsul Strassburgensis sive Argentinensis 179 a

† Helena imperatrix dicitur corpora martyrum Machabæorum Antiochia Constantinopolim transtulisse 11 d

Heliodorus ad spoliandum templum missus statim divinam ultionem sensit 15 d

Heliseus vel Eliseus episcopus Mantuanus 180 d, 183 e

† Henricus episcopus Wintoniensis 313 a

Henricus III vel IV imperator 178 f, 179 b

Henricus I rex Angliæ 251 d, 254 c

Henricus Gnesnensis archiepiscopus 466

Henricus archiepiscopus Remensis 412 d

Henricus ex Ordine Prædicatorum primus Prior Coloniensis a beato Jordano impense laudatur 552, & seqq. 597 f

Henriquez (Chrysostomus) edidit Menologium Ordinis Cisterciensis 243 d

Herebertus præsul Glascuensis in Scotia 269 b

Heribertus episcopus Eystadiensis 179 e f

Herimanus Tornaci abbas S. Martini, & scriptor seculi undecimi 434 e

Herlsheym (Conradus de) vir venerabilis; sed non videtur habere cultum 197 d e

† Hermelandus abbas Antrensis 56 c

Herre (Dominicus de) recenset Sanctos & Beatos Ordinis Prædicatorum 366 d

† Hieronymus, doctor Ecclesiæ, dicitur novisse Psalterium seu Rosarium Deiparæ 425 e

Hildebertus gesta martyrum Machabæorum carmine exposuit 10 e, 15 e

† Hildebrandus socius S. Bonifacii 196 f, 197 a

Hiltebrandus S. R. E. Cardinalis & legatus interfuit consecrationi episcopali B. Gundechari 179 b

Honoratus a sancta Maria disserit de auctoritate Oraculorum Sibyllinorum 377 c

Honorius II Papa beneficiis affecit Ordinem Vallumbrosanum 104 e

Honorius III Pontifex Ordinem Prædicatorum approbat 443 f, 444 & seqq. Varia eidem diplomata concedit 452 c d, 490 & seqq. 506 & seq.

Horstius (Jacobus Merlonus) edidit Opera S. Bernardi 243 f

Hovedenus (Rogerus) scriptor Anglus 247 c, 248 a, 249 e

Hucbaldus scripsit de translatione S. Jonati 74 b

Hugo vel Udo an fuerit archiepiscopus Magdeburgensis 298 b c

† Hugo abbas Cluniacensis 258 e, 260 d

Hugo præsul Autissiodorensis hæreticum pertinacem igne comburi permittit 412 b c

Hugo de sancto Charo ex Ordine Prædicatorum ad Romanam purpuram assumptus 580 b, 581 b

Hugo de Bilhonio Cardinalis S. Sabinæ 580 b, 581 b

Hugolinus S. R. E. Cardinalis, postea sub nomine Gregorii IX ad cathedram S. Petri evectus 484 e f. Adfuit primæ sepulturæ S. Dominici 524 c, 555 c d, 561 b, 603 d e, 634 c d, 639 d. Adjuvat S. Dominicum in transmigratione & unione sanctimonialium urbis Romanæ 578 e, 580 d

Hugolinus de sancta Maria scripsit historiam S. Francisci 484 d e

Hugrinus archiepiscopus Spalatensis in Dalmatia 458 a b c d

Humbertus, quintus Magister Generalis Ordinis Prædicatorum, scripsit Vitam S. Dominici 360 d e, 563 a. Non meminit de nobilitate S. Dominici 385 c. Scripsit litteras encyclicas ad servandam pacem inter Prædicatores & Minores 442 f. An scripserit Vitas Fratrum 360 a b c, 563 a e

† Hyacinthus quando & ubi in Ordinem Prædicatorum receptus 466

I

Jacobis (Franciscus de) ex Ordine Prædicatorum digitum S. Dominici dedisse dicitur regi Galliæ 535 d, 536 b

Jacobus Cardinalis & consanguineus Bonifacii VIII Pontificis 383 f, 384 a b

Jacobus episcopus Alatrinus 497 c

Jacobus monachus Cisterciensis divinitus monetur, ut pro Ordine Prædicatorum oret 608 c, 609 a b. Videt Deiparam Fratri Prædicatori verba suggerentem 608 c d

Jacobus Ferrariensis ex Ordine Prædicatorum severus contra hæreticos 413 a

Jancelinus vel Ancelinus quamdiu majori Cartusiæ præfuerit 398 d

Janssenboy alias Janssenius (Nicolaus) scripsit Latine Vitam S. Dominici 368 e f. Varias ei fabulas immiscuit ex Alano Rupensi 404 f, 409 e f, 410 a b c d. Sibi non constat 424 b

Janssenboy (Cornelius) ex Ordine Prædicatorum aliqua Sorianensia S. Dominici miracula Flandrice conscripsit 541 d

Idiaquez (Joannes de) vir nobilis per intercessionem S. Sereni Massiliensis præsulis pristinam sanitatem mirabiliter recuperavit 161 a, 163 e f

Idiaquez (Alphonsus de) dux Civitatis regiæ visitavit reliquias S. Sereni Massiliensis 165 b

Ilbachius (Odoacer) sub hoc falso nominis sui anagrammate Acta Martyrum misere tuetur 124 e

† Ildephonsus contexuit catalogum de scriptoribus ecclesiasticis 25 c

Imhossius (Jacobus Wilhelmus) scripsit Latine de genealogia illustrium familiarum 384 c

Immeto antistes Podelbrunnensis, id est, ni fallor, Paderbornensis 179 b

Imperatorum quorumdam successio refertur 33 e f, 34 a b

Ingelbertus abbas monasterii Nonantulani 229 f

Ingulfus abbas Croylandensis, & scriptor Anglus 249 d, 253 b f

† Innocentius episcopus Cenomanensis 335 a

Innocentius IV Pontifex laudat Ordinem Prædicatorum 446 b. Vetat, ne alii gestent habitum Ordinis Prædicatorum 464 d e

Innocentius XII Pontifex Romanus 129 e

Insulis (Michaël ab) ex Ordine Prædicatorum, discipulus Alani Rupensis 430 d

† Joachimus abbas Florensis qualia de Ordinibus Prædicatorum & Minorum prædixerit 377 & seqq. 574 d e, 575 e, 625 c

Joanna regina Franciæ, & filia Comitis Burgundiæ 327 b

Joanna Comitissa Flandriæ fundavit Begginasium Gandense 426 d

Joanna fuit mater S. Dominici, fundatoris Ordinis Prædicatorum 382 c, 559 e, 566 c

† Joannes Chrysostomus laudat Martyres Machabæos 9 c d e

Joannes XXII Pontifex erexit cathedram episcopalem Papuli-Fani in Gallia 401 d. Concessit indulgentias recitantibus salutationem Angelicam 430 f, 431 a b c

Joannes Cardinalis titulo SS. Cosmæ & Damiani 445 d

Joannes Salernitanus ex Ordine Prædicatorum, Prior Florentinus 500 d

Joannes episcopus Zagrabiensis 293 c d

Joannes presbyter Mediolanensis Acta aliquot Sanctorum conscripsit 18 c

Joannes archiepiscopus Trevirensis 451 c

Joannes I rex Lusitaniæ quando regnarit 195 d e

Joannes Novariensis, ex familia Torniella, episcopus Bergomensis 497 f

Joannes episcopus Alatrinus 497 c

Joannes Hispanus ex Ordine Prædicatorum testis juratus in causa canonizationis S. Dominici 614 e, 637 e f

Jocelinus abbas Melrosensis in Scotia 274 c, 276 f, 277 a

Jocelinus monachus Furnesiensis collegit Acta S. Patricii 246 c

Jongelinus (Gaspar) scripsit de abbatiis Cisterciensibus 241 b

Jonghe (Bernardus de) ex Ordine Prædicatorum anno 1719 edidit Belgium Dominicanum 544 e

Jordanus monachus Furnesiensis scripsit Vitam S. Waltheni abbatis Melrosensis 248 d

B. Jordanus scripsit Vitam S. Dominici 358 b c, 562 f, 563 a. Lucubrationem illius edimus ex codice Uxamensi, qui ante annum 1242 exaratus est 370 b c, 545 a b. Non meminit de nobilitate S. Dominici 384 d. Interfuit primo Capitulo Ordinis Prædicatorum 493 e, 554 c. Fuit primus Prior provincialis Lombardiæ 510 b, 554 e f. Fit Magister Ordinis 605 b. Scripsit epistolam encyclicam de translatione S. Dominici 524 e f, 525, 562 b. Devotionem suam erga eumdem Sanctum ostendit, composita in honorem ejus oratione 530, 531

Joslenus episcopus Suessionensis 62 b

† Isacii Acta defenduntur contra Tillemontium 214 c d

† Isidorus laudat martyres Machabæos 10 e

Judith abbatissa Marchianensis 73 d, 74 e

Juhellus archiepiscopus Turonensis 278 e, 279 c

Julia an fuerit filia Neronis imperatoris 315 b

† Julianus episcopus Cenomanensis 278 c, 279 c

Julianus supposititius scriptor fingit, Martyres Machabæos ex Hispania oriundos esse 6 d e

Justinianus (Vincentius) generalis Magister Ordinis Prædicatorum 419 a

Justinianus imperator collapsum S. Iæ templum Constantinopoli restituit 329 a

Justinianus imperator in Menæis Græcorum memoratur 107 d

† Justinus episcopus Pictaviensis 312 b

Justinus quidam an conscripserit Acta S. Dominici 362 f, 363 a

† Juvenalis præsul Hierosolymitanus 222 e, 224 d e

Iwo episcopus Cracoviensis 466

K

Kadlubko (Vincentius) episcopus Cracoviensis 466

† Kinga vel Cunegundis filia Belæ IV regis Hungariæ 290 f, 292 a

Klodauski (Paulinus) originem eremitarum S. Pauli perperam tribuit sancto Paulo Thebæo 303 f

L

Lambertus episcopus & martyr 489 c

Lancicius (Nicolaus) S. J. scripsit quædam opuscula spiritualia 468 c

Langlois (Joannes Baptista) S. J. non ita pridem edidit historiam hæreticorum Albigensium 548 e

† Launomarus abbas prædixit ruinam urbis Carnotensis 172 d e

Laurentius archiepiscopus Spalatensis fundauit cœnobium monialibus Ordinis S. Benedicti 357 e

Laurentius Anglicus fuit inter primos S. Dominici sodales 441 b c, 550 f, 577 c

† Leo I Papa laudat martyres Machabæos 10 e

† Leo IX Papa cultum S. Maximi præsulis Patavini resuscitavit 109 f, 110 f

Leo X Papa Osannam Mantuanam in numerum Beatarum retulit 366 d

Leo Cardinalis titulo S. Crucis in Hierusalem 445 c

Leo I nomine, & IV Ordine, inter episcopos Sipontinos 41 f

Leo Minorita, socius S. Francisci 484 d

Leo ex Ordine Prædicatorum secundus Prior Coloniensis 553 a

Leo Consiliarius regis Alarici ob destructam basilicam S. Felicis martyris Gerundensis divinitus punitur 25 f

† Leodegarius episcopus Augustodunensis 353 c f

Leofricus Comes fundavit monasterium Conventriense in Anglia 434 d

Leontius episcopus Augustodunensis 227 f

Leontius antistes Burdegalensis 338 d

Lermite (Thomas de) ex Ordine Prædicatorum testatur, se vidisse quasdam lucubrationes S. Dominici 523 c

Leslæus (Joannes) episcopus Rossensis scripsit de rebus gestis Scotorum 244 e, 483 b

Lietuinus abbas cœnobii Vedastini 71 b, 73 b

Locatellus (Eudoxius) scriptor Ordinis Vallumbrosani 102 b

Longinus (Joannes) historicus Polonus 466

Lopez (Joannes) episcopus Crotonensis in Calabria 432 c, 537 b

Lopez (Joannes) ex Ordine Prædicatorum scripsit Hispanice Vitam S. Dominici 364 c

Lopez (Joannes de) Hispanice post Ferdinandum de Castillo prosecutus est Annales Ordinis Prædicatorum 386 f

Lopez Agurleta (Josephus) nuperus scriptor Hispanus refellitur 382 d, 383 a b c, 452 a b c

Lorinus (Joannes) S. J. interpres sacræ Scripturæ 206 a

Loumans (Ludovicus) ex Ordine Prædicatorum edidit Speculum Peccatricis animæ, quod figmentis scatet 367 b c. Citat S. Antoninum pro exotica quadam opinione 379 d, 380. Perperam contendit, S. Dominicum in antro Segoviensi sacra stigmata accepisse 475, 476. Speculum peccatricis animæ, cujus editionem dedicavit Magistro generali Ordinis Prædicatorum, tribuit auctori anonymo 506 b

Louvetus (Petrus) ex Ordine Prædicatorum edidit libellum privilegiorum & indulgentiarum, quæ confraternitati Rosarii concessa sunt 428 f 431 b

Lubinus (Augustinus) composuit notas geographicas ad Martyrologium Romanum 46 e

Luca (Bartholomæus de) aliter dictus Ptolomæus Lucensis initio seculi XIV in Ordine Prædicatorum floruit 399 f

Lucas Tudensis non meminit de nobilitate S. Dominici, Fundatoris Ordinis Prædicatorum 385 b Agit de academia Palentina 388 e. Laudat zelum S. Ferdinandi regis contra hæreticos 412 b

† Lucius Pontifex Romanus martyrio coronatus est 113 c

Lucius (Joannes) nobilis Dalmata edidit opus de Dalmatia & Croatia, vicinisque locis 355 a, 458 c

Lucius quidam nomine, Barcinonensis episcopus fuisse dicitur, & a Tamayo inter Sanctos refertur 2

† Ludovicus rex Galliæ 302 e, 303 e

† Ludovicus rex Galliarum maxime dilexit B. Benignum Generalem XV Ordinis Vallumbrosani 104 e

† Ludovicus præsul Tolosanus 302 e, 303 e

Ludovicus Crassus rex Francorum 54 e

Ludovicus Bavarus imperator 177 b

Ludovicus Comes Flandriæ auxit statuta Begginasii Gandensis 426 d

Luitboldus archiepiscopus Moguntinus 178 f 179 a

† Lupus episcopus Suessionensis 61 a b

† Lupus episcopus Baiocensis 53 a e

† Lupus episcopus Trecensis 227 e

M

Maffeus (Scipio) illustris scriptor Italus 81 b

Magistris (Franciscus de) scriptor Neapolitanus 203 c

† Magnus præsul Anagninus 234 e, 236 e

† Malachias præsul Connerthensis in Hibernia 255 f, 257 a b, 339 f

Malardus antistes Carnotensis 172 e

Malcolmus IV rex Scotiæ virginitatem illibatam servavit 251 e 254 c d

Malderus (Joannes) episcopus Antverpiensis approbat miraculum, quod intercessione S. Dominici anno 1632 patratum est Antverpiæ 544 d e

Malmesburiensis (Guilielmus) descripsit gesta præsulum Anglorum 434 d

Malvecius (Jacobus) scripsit chronicon Brixianum, quod nuper typis vulgatum est 498 a

Malvenda (Thomas) scripsit Annales Ordinis Prædicatorum, quos suo nomine edi noluit 368 b c d e. Censuram Melchioris Cani refellit 372 e f, 373 a. Quædam illius narratio videtur ex Annalibus Prædicatorum expungenda 462 a b. Incaute Alano Rupensi credidit 470 e f, 478 & seqq. Corrigitur 548 d e

Mames (Jacobus) in Hispania Fratribus Prædicatoribus prædium quoddam donat 476 f

Manderscheidt (Carolus a) S. J. olim varia nobis monumenta subministravit de Sanctis 283 a

Manes vel Mannes, frater S. Dominici, fundatoris Ordinis Prædicatorum 382 e, 441 a b c. Perperam Ordini Cisterciensi adscribitur 383 d e. An legitimum cultum habeat? 383 e. An direxerit moniales Matritenses Ordinis Prædicatorum 477 c. Mittitur Parisios 550 f, 577 c d

Manrique (Angelus) conscripsit Annales Cistercienses 244 b, 245 e. Negat, S. Dominicum fuisse primum Inquisitorem contra hæreticos, idque multis argumentis probare conatur 414 & seqq. Corrigitur 439 f, 440 a, 497 b c

Mantua (Jacobinus de) ex Ordine Prædicatorum S. Dominicum laudibus extollit 624 a

Marbodus gesta martyrum Machabæorum carmine exornavit 10 e, 15 e

Marca (Petrus de) scripsit de limite Hispanico 381 c

Marchesius (Maurus) edidit opera S. Brunonis Signiensis episcopi 231 b f, 233 d

Marcianus episcopus Arelatensis, Novatianis erroribus addictus 115 a b

Marcus Ulyssipponensis ex Ordine Minorum scriptor Lusitanus 194 e, 195 b d

† Margaretha filia Belæ IV regis Hungariæ 290 f, 292 a

Margareta Comitissa Flandriæ fundavit Begginasium Gandense 426 d

B. Margarita Ravennas prudens consilium dedit circa revelationes 366 a b

Mariana (Joannes) S. J. scripsit historiam de rebus Hispaniæ 381 c

Marieta (Joannes de) scriptor Hispanus ex Ordine Prædicatorum 433 a

Marinæus (Lucius) Siculus corrigitur 381 b

Maroveus episcopus Pictaviensis 338 f

Marquis (Lazarus) medicus testatur de miraculo per intercessionem S. Dominici patrato Antverpiæ 544 c d

Martene (Edmundus) nuper edidit Collectionem amplissimam veterum scriptorum 358 & sæpius in sequentibus citatur.

Martin (Joannes) scripsit Gallice Vitam S. Dominici 367 d. Quasdam ei fabulas immiscuit 409

Martinez (Mathias) Vitam S. Teresæ, Hispanice scriptam, Latine interpretatus est 474 d

Martinez (Dominicus) abbas Alcobaciensis in Lusitania, an Sanctis sit adscribendus 312 c d

† Maruthas episcopus Tagritensis dicitur scripsisse historiam martyrum Persarum sub Sapore 329 d

Massonus (Salvator) historicus civitatis Aquilanæ in Italia 38 b

Matamorus (Alfonsus Garsias) scriptor Hispanus corrigitur 381 b

Mathildis regina Scotiæ, mater S. Waltheni abbatis Melrosensis 248 f, 249 d, 251 e

Mathildis regina Angliæ 251 d, 254 c

Matrito (Petrus a) unus ex primis S. Dominici sodalibus 441 b c, 454 b, 550 d

Matthæus (Felix) S. J. aliquas notitias suggessit de reliquiis S. Felicis Gerundensis martyris 26 b c

Matthæus primus & novissimus abbas in Ordine Prædicatorum 441 a b, 550 c, 577 b. Primus Prior Provincialis Franciæ 510 b

Matthæus Parisiensis, scriptor Anglus, forsan ab hæreticis editoribus interpolatus 451 d e f

Mauritius quidam an scripserit Vitam S. Dominici 362 d e f

Mauritius episcopus Cenomanensis 280 c, 281 f

Maximianus patriarcha Constantinopolitanus 215 b

Maximus Taurinensis laudat martyres Machabæos 10 e

Maximus (Galerius) proconsul in Africa S. Cyprianum morte damnavit 141 e

† Medardus episcopus Noviomensis 61 b c, 67 c

Medices (Ferdinandus) Dux Etruriæ 102 e

Medicis (Alexander Martius) episcopus Fesulanus 101 c, 102 e, 103 & seqq.

† Melanius vel Mellonus alias Mallonus episcopus Rothomagensis 121 e

Melazzi (Josephus) vicarius archiepiscopi Tranensis 136 c

Melle (Jacobus de) testis oculatus miraculi, quod S. Dominicus patravit 459, 587 b

Memnon præsul Ephesinus 222 e, 224 e

Mendoza (Alvares de) episcopus Aquilanus 45 c

Menelaus legis divinæ & patriæ proditor 15 c

Meneses (Maria de) dedit monasterio Huelgensi Vallisoletano reliquias S. Dominici 473 f

Mennas episcopus Tolosanus 157 e

Mercæus (Helias) templum martyrum Machabæorum Coloniæ Agrippinæ restituit 11 a b

Mesnil (Ludovicus du) S. J. nuper edidit Opus de doctrina & disciplina Ecclesiæ 158 f

† Metropolus antistes Trevirensis 196 f

Michaël episcopus Zagrabiensis, & postea archiepiscopus Strigoniensis 292 d, 293 d

Minervino (Bonaventura da) Guardianus Minoritarum in conventu Columnensi 135 f

Miræus (Aubertus) negat, S. Dominicum fuisse primum Inquisitorem contra hæreticos 414 f 415 a

Mladinus tyrannus Dalmatiæ & Croatiæ 304 b c. Capitur 305 c f. Vindicem Dei manum agnoscit 306

Mombritius in Actis S. Dominici non meminit de nobilitate ipsius 385 c

Monasterium S. Mariæ de Columna vel Colonia ubi situm 131 b

Monferratensis (Guilielmus) a sancto Dominico in Ordinem Prædicatorum recipitur 482 e. Cum S. Dominico ex Gallia in Italiam discedit 483 b. Fuit testis juratus in causa canonizationis S. Dominici 614 d, 635

Monfortius (Simon) dux belli contra hæreticos Albigenses multis beneficiis affecit S. Dominicum, ejusque Ordinem 403, 457 a, 549 e, 570 a b, 572 a b, 573 f. Mors illius a sancto Dominico prævidetur 453 a b, 550 b, 560 b, 577 b. In obsidione Tolosana occubuit 457 b

Monte (Joannes de) auctor supposititius, ab aliquibus perperam citatur 361 d e f, 365 b, 394 e, 437 c d, 441 c

Montmorency (Florentius) S. J. Acta S. Justæ ad Bollandum nostrum misit 39 f

Morales (Ambrosius de) tuetur nobilitatem S. Dominici, fundatoris Ordinis Prædicatorum 384 c, 386 f, 387 a b

Moronus (Christophorus) Præpositus ecclesiæ Blanderatensis 165 c

Mundelheimius (Nebridius) Canonicus Regularis S. Augustini institutionem Rosarii Petro Eremitæ adscribit 431 f

Munio generalis Magister Ordinis Prædicatorum Theodoricum de Appoldia Vitam S. Dominici colligere jubet 371 e f, 372 b. Scripsit regulas tertio Ordini de Pœnitentia 419 d, 420 d e. Dicitur narrasse stupendum S. Dominici miraculum 656 d, Quandonam Ordinem ingressus & ad Magisterium illius evectus sit 658 d

Muratorius (Ludovicus) nuper edidit Scriptores rerum Italicarum 207 & seqq.

Myleman (Carolus) ex Ordine Prædicatorum Flandrice edidit compendum miraculorum, quæ S. Dominicus Soriani patravit 541 e

N

Nanni de Malatestis (Alexander) episcopus Foroliviensis 429 b c

Natalibus (Petrus de) præsul Equilinus in Actis S. Dominici non meminit de nobilitate ipsius 385 c

Navarra (Joannes de) unus ex primis S. Dominici sodalibus 441 b c, 454 d e f, 550 f 577 c. Perperam confunditur cum Joanne de Monte, scriptore fictitio 361 e, 362 c

Nectarius præsul Constantinopolitanus 217 e f

† Nemesius martyr quo tempore passus 125 b f

Nemius (Gaspar) episcopus Antverpiensis approbat miraculum, quod intercessione S. Dominici anno 1635 patratum est Antverpiæ 544 e

Neomisia & Aurelia coluntur Anagniæ 236 c f

Nero imperator habuit Poppæam uxorem 315 b

Nicolaus III Pontifex laudat Ordinem Prædicatorum 447 a b

Nicolaus IV Papa Munionem, Magistrum generalem Ordinis Prædicatorum exauctoravit 371 f

Nicolaus V Pontifex invisisse dicitur Assisii corpus S. Francisci 533 a b

Nicolaus S. R. E. Cardinalis & episcopus Tusculanus adjuvat S. Dominicum in unione & transmigratione sanctimonialium urbis Romanæ 576 e, 580 d

Nicolaus episcopus Tusculanensis 445 c

Nicolaus Veronensis ex Ordine Minorum contemnens S. Dominicum, febri affligitur; & resipiscens, mox sanatur 622 a b c

Nols (Udalricus) ex Ordine Prædicatorum Prior Francofurtensis nobis dedit Acta Mss. S. Dominici, quæ Theodoricus de Appoldia fuse collegit 371 b

Nonnitus Gerundensis episcopus S. Felicem martyrem veneratur 25 c d

Noriega (Josephus Stephanus de) abbas Ordinis Præmonstratensis in Hispania 391 b c. Putat, usum Rosarii Deiparæ antiquiorem esse ætate S. Dominici 427 a b c, 428 d. Probat, Dominicanos aliquas consuetudines ex Ordine Præmonstratensi assumpsisse 440 b. Quædam incerta de S. Dominico narrat 517 c d e, 568 e f, 639 c

Novaria (Philippus de) seculo XVI scripsit quoddam Chronicon 159 f

Novelli (Horatius) suggessit notitiam de decem beatis Vallumbrosanis 101 e

Nourry (Nicolaus le) fuse disserit de Sybillinis oraculis 377 c

O

Octavianus Cardinalis titulo SS. Sergii & Bachi 445 c

Odorius Normannus, Frater Conversus, numeratur inter primos S. Dominici socios 441 b c, 550 f, 577 d

Offa rex Merciorum in Anglia 173 a

Oiolinus præsul Anagninus 240 c, 241 a

† Olavus martyr, rex Norvegiæ 395 e

Olderandus notarius conscripsit relationem juridicam de virtutibus S. Dominici 614 b, 645 a

† Oliva colitur Anagniæ 230 b

† Orcus (Joannes)episcopus Novocomensis 198 c d

Orsini (Vincentius Maria) sub nomine Benedicti XIII ad Sedem S. Petri evectus 533 c

B. Osanna Mantuana circa ecstases & revelationes suas severe examinata fuit 366 b c

Osgarus abbas Abbendoniensis 93 b

† Oswaldus rex & martyr 254 e, 256 e

Otho I Schirensis regulus, & palatinus Bavariæ 178 e

† Otto dicitur novisse Psalterium sive Rosarium Deiparæ 425 c

Otto imperator caput S. Justini Guberno abbati Corbeiensinm dedisse dicitur 33 d

Oudinus (Casimirus) Ordinis ac fidei apostata 247 a

P

Paganica (Nicolaus de) Ordinis Prædicatorum circa annum 1330 floruit 39 e, 42 f

Pagius (Franciscus) de festo S. Dominici celebrando disserens, ab Echardo refellitur 529

Paige (Joannes le) edidit Bibliothecam Præmonstratensem 439 c

Palmerius Inquisitor in causa canonizationis S. Dominici 614 a b, 632 e, 645 b

Palumbus (Gaspar) canonicus ecclesiæ Tranensis 134 c

Pannocchieschis (Horatius de) præfectus oppidi Vigiliensis 135 c

Papebrochius (Daniel) S. J. imagini cuidam Venetæ S. Dominici nonnullas difficultates opponit 378. Corrigitur 443 e f, 563 e. Opinionem suam facile retractat, 127 d, 450 d e f. Errat, obiter agens de gestis S. Dominici 484 b c. Non magni facit auctoritatem mulierum exstaticarum in controversiis historicis 523 b. Vidit templum Prædicatorum Bononiæ 532 c

Papulus vel Pappolus episcopus Carnotensis 169 a f, 172 b

Parmensis (Joannes) generalis Minister Ordinis Minorum scripsit litteras encyclicas ad servandam pacem inter Fratres Prædicatores & Minores 442 f

Paschalis I Papa Romanus 129 e

Passardus (Franciscus) ex Ordine Minorum scripsit Italice Vitam S. Sereni Massiliensis 164 c

† Patiens archiepiscopus Lugdunensis 228 e

Patricius abbas Melrosensis in Scotia 245 f, 246 f

† Paulinus episcopus Nolanus 171 b, 172 e

† Paulus Apostolus apparet S. Dominico, fundatori Ordinis Prædicatorum 453 c d, 576 f

Paulus I Pontifex transtulit reliquias S. Stephani I Papæ 127 b

Paulus Venetus ex Ordine Prædicatorum testis juratus in Processu canonizationis S. Dominici 615 a, 643. Mirabiliter & subito sanitatem intercessione S. Dominici recuperat 644 a b

Paulus ex Ordine Prædicatorum putatur fuisse primus Prior provincialis Hungariæ 510 b, 511, 598 c, 616 d, 617 a

Pause (Joannes Plantavitius de la) episcopus Lutevensis scripsit opusculum de chronologia præsulum Lutevensium 481 b c

Pegna (Franciscus) asserit, S. Dominicum fuisse primum Inquisitorem contra hæreticos 415 c

Pelagius episcopus Albanensis 445 c

† Peñafort (Raymundus) quando Ordinem Prædicatorum ingressus fuerit 495 f, 496 a b

† Perpetuus præsul Turonensis 228 f, 336 c

Petræus (Theodorus) scriptor ex Ordine Cartusianorum 398 b

Petris (Jacobus de) ex Ordine Prædicatorum severus contra hæreticos 413 a

Petrus monachus Vallis-Sernensis ex Ordine Cisterciensi conscripsit historiam Albigensium 400 a. Narrat miraculum, quod audivit ex ipso S. Dominico, fundatore Ordinis Prædicatorum ibid. d e f

† Petrus Apostolus apparet S. Dominico, fundatori Ordinis Prædicatorum 453 c d, 576 f

† Petrus martyr Veronensis ex Ordine Prædicatorum 415 e, 416 a b. Instituit Ordinem de Militia Christi 421 f, 422 a b

Petrus Cardinalis titulo S. Laurentii in Damaso 445 c

Petrus Eremita, civis Ambianensis, dicitur instituisse Rosarium vel Coronam Deiparæ 435 b c

Petrus archiepiscopus Ravennas 229 f

Petrus episcopus Florentinus simoniace promotus 104 b

Petrus episcopus Segoviensis 183 f

Petrus episcopus Palentinus 183 e f

Petrus Remensis ex Ordine Prædicatorum dicitur fuisse primus Prior provincialis Franciæ 510 d

Petrus subdiaconus ecclesiæ Neapolitanæ an scripserit Vitam S. Athanasii præsulis Neapolitani 208 e f, 209 a b c d

Philippus Vercellensis ex Ordine e Prædicatorum procurator in causa canonizationis S. Dominici 614 b, 635 e

Philippus episcopus Bononiensis 534 b

Philippus episcopus Aurelianensis 278 e

Philippus præsul Hierosolymitanus 311 e

Philippus episcopus Eystadiensis 175 f, 176 a 182 c

Philippus episcopus Zagrabiensis 293 c

Philippus III rex Hispaniæ 381 e

Philippus IV rex Hispaniæ 381 e

Philippus, natione Phryx affligit Judæos 15 d

Pinius (Ignatius) S. J. Romæ degens, Operi nostro varia monumenta subministrat 4, 101 e

Pisanus (Bartholomæus) scriptor ex Ordine Minorum 484 c d

Pisanus (Ludovicus) ex Ordine Prædicatorum severus contra hæreticos 431 a

Pius (Joannes Michaël) scriptor Ordinis Prædicatorum sæpius sub nomine Plodii citatur 287 c d

Plantavitius de la Pause (Joannes) episcopus Lutevensis edidit opusculum de præsulibus ejusdem sedis 481 b c

Podio-Laurentii (Guilielmus de) scripsit Chronicon de Albigensibus 400 c. Laudat Ordinem Prædicatorum 445 d e

Poelde (Joannes de) canonicus Hamelensis S. Bonifacium improprie Inquisitorem appellat 416 d

Poltri (Laurentius) Generalis abbas Ordinis Vallumbrosani 102 b

Pontius scripsit Vitam S. Cypriani præsulis Carthaginensis & martyris 112 f, 113 a

Poppæa uxor Neronis imperatoris 315 b

† Poppo abbas Stabulensis 71 b

Porraqua (Alfonsus) Vallumbrosanus 101 c

Praet (Catharina) puella Antverpiensis intercessione S. Dominici anno 1632 mirabiliter sanata est 554 a b c d

Prato (Bartholomæus de) tamquam socius S. Dominici, ab Alano Rupensi perperam allegatur 362 f, 441 c

Prato (Joannes de) scriptor ignotus ab Alano Rupensi allegatur 432 e f

† Principius episcopus Suessionensis 61 b

Probianus præsul Bituricensis 60 b

† Proclus patriarcha Constantinopolitanus 215 c 218

† Prosdocimus præsul Patavinus 109 b c

† Prosper laudat martyres Machabæos 10 e

Prudentius laudat martyres Machabæos 10 e

Prulio (Natalis de) unus ex primis S. Dominici sodalibus 441 b, 453 f, 454 a

Ptolomæus Lucensis aliter dictus Bartholomæus de Luca initio seculi XIV in Ordine Prædicatorum floruit 399 f

Puerta Quiñones (Lazarus de) scripsit de nobilibus familiis Hispanis 384 b

Puricellus (Joannes Petrus) scripsit Dissertationem Nazarianam 496 c

Purificatione (Antonius a) scriptor Lusitanus 194 b, 195 b

Q

Quendreda regina Merciorum, impia sanctæ filiæ mater 173 a f, 174 a

Quetif (Jacobus) scriptor ex Ordine Prædicatorum 407 f

Quintus episcopus in Mauritania 116 f

R

Raderus (Matthæus) Gundecharum II episcopum Eystadiensem inter Sanctos aut Beatos numerat 175 c

Radiolensis (Hieronymus) scriptor Ordinis Vallumbrosari 102 b

Radulphus monachus Cisterciensis ad convertendos hæreticos Albigenses missus 400 a

† Ragnobertus episcopus Baiocensis 52 b, 53 c

Rainerius S. R. E. Cardinalis aliqua S. Dominici miracula publice narravit 405 b, 408 f

Ranzanus (Petrus) episcopus Lucerinus in Apulia, & scriptor 282 f

Rao ex Ordine Prædicatorum mortem S. Dominici statim divinitus novit 520 f, 521 a b, 561 c d, 602 f, 603 a

Raymundus episcopus Tolosanus 440 e

Raymundus Capuanus generalis Magister Ordinis Prædicatorum scripsit Vitam S. Catharinæ Senensis 419

Raynerius Cardinalis titulo S. Mariæ in Cosmedin 445 d

Razzius (Sylvanus) scripsit de Sanctis Etruscis 76 d e

Reccaredus rex Gothorum quo tempore fidem Catholicam amplexus sit 25 c

Reginaldus decanus Aurelianensis post miram Deiparæ apparitionem ac recuperatam sanitatem Ordinem Prædicatorum ingreditur 460 & seqq. 551, 560 c d, 581 f, 582 a b c. Parisiis pie moritur 552 a, 590 e f

Reginoldus archiepiscopus Coloniensis reliquias martyrum Machabæorum Mediolano Coloniam Agrippinam transtulit 11 a e

Relandus (Petrus) edidit Fastos consulares 114 e

† Remigius episcopus Rhemensis inepte conjungitur cum temporibus Caroli Magni 17 e

Reynaldus archiepiscopus Coloniensis 412 e

Ribera (Franciscus de) S. J. confessarius S. Teresæ Vitam ejus Hispanice conscripsit 474 d e f

Riccardus (Vincentius) edidit opuscula & Vitam S. Procli Constantinopolitani 218 d

Riccius (Franciscus Antonius) episcopus Vigiliensis 136 d

Richardus (Bartholomæus) Præpositus Blanderatensis 165 e

Richardus patriarcha Aquileiensis 181 f

Richerius monachus Senonensis, contumeliose proscindens Ordinem Prædicatorum, refellitur 447 c d e f

Rictius Varus persecutor Christianorum 30 e. Dicitur fuisse præfectus in Gallia 31 a

Robertus Cardinalis S. Sixti in monte Cælio 445 c

Robertus rex Neapolitanus 286 b

Robertus archidiaconus scripsit Vitam S. Ayberti monachi reclusi in Hannonia 435 e

Robyn (Ludovicus) scriptor ex Ordine Prædicatorum 426 c

Rodericus archiepiscopus Toletanus 388 d

Rogerius (Pontius) ab hæresi conversus, pœnitentiam accipit a sancto Fundatore Ordinis Prædicatorum 410 f, 411 a b

Rojas & Sandoval (Bernardus de) archiepiscopus Toletanus, & S. R. E. Cardinalis 382 a

Rolandus vir insignis ex Ordine Prædicatorum 586 a

Romæus (David) scripsit de Sanctis quibusdam Neapolitanis 200 e

Romagnolus (Joannes Baptista) S. J. nobis aliqua subministravit de S. Maximo, præsule Patavino 110 a b

Romanus Cardinalis titulo S. Angeli 445 d

Rotlandus episcopus Faventinus 500 c

Rubbens (Petrus Paulus) famosus Belgii pictor Sorianensem S. Dominici picturam aliquando penitius inspexit 539 f

Rudolfus ex Ordine Prædicatorum testis juratus in causa canonizationis S. Dominici 614 e, 639 & seq.

Rudolphius (Petrus) ex Ordine Franciscanorum conventualium Conscripsit historiam seraphicæ Religionis 533 b c

Ruffinus Minorita, socius S. Francisci 484 d

Rufinus persecutor Christianorum in Hispania 27 & seq.

Rumaldus antistes Constantiensis 179 a b

Rupe (Alanus de) an in narrationibus suis fidem mereatur 364. Auctoritas ejus ab Echardo rejicitur 364 & seq. Ab aliquibus titulo beati ornatur 366 d. Fabulæ illius a Joanne Rechaco adoptantur, & mordicus defenduntur 369 c d. Explicat, quid sit Psalterium seu Rosarium Deiparæ 422 f, 423 a b. Sæpe citat scriptores fictitios 470 f, 471 a. Videtur fuisse primus auctor opinionis, quæ S. Dominico sacra stigmata perperam tribuit 475. Historiam Benedictæ Florentinæ, quam S. Dominicus ab obsessione dæmonis liberavit, episodiis & sigmentis auxit 501 & seqq. Fabulas & visiones suas perperam juramento confirmat 505 d e f

Rupibus (Petrus de) episcopus Wintoniensis in Anglia 509 d

Ryckel ab Oorbeeck (Josephus Geldolphus) Lovanii abbas S. Gertrudis scripsit historiam Begginasiorum Belgii 426 d e

S

Sacconus (Rainerius) ab hæresi conversus, Ordinem Prædicatorum ingreditur 392 e f, 393 a b

Sadoch ex Ordine Prædicatorum Prior Zagrabiensis 511 b, 598 c, 616 e

Sagastizaval (Joannes) scripsit de Rosario Deiparæ 433 b

Salanhaco (Stephanus de) antiquus scriptor ex Ordine Prædicatorum 379 a Corrigitur a Malvenda 382 b. Interpolatus est a Bernardo Guidonis 449 a b

Salazarius de Castro (Ludovicus) scriptor Hispanus refellitur 382 c d, 384 c

Sampayo (Stephanus de) scriptor ex Ordine Prædicatorum 362 d

Sandoval (Prudentius de) scripsit de nobilibus familiis Hispanis 384 b

Sansedonius (B. Ambrosius) ex Ordine Prædicatorum instituit pias quasdam congregationes 422 b

Sapor rex Persarum 328 e, 329 b c d

Sarabia (Josephus de) ex Ordine Prædicatorum dicitur vidisse Vitam S. Dominici, quam soror Angelica de Bononia olim scripsit 359 d

Sarnellus (Pompeius) illustrissimus scriptor texuit chronotaxim præsulum Sipontinorum 41 f

Sartorius (Augustinus) edidit Historiam elogialem Ordinis Cisterciensis 244 c. Negat, S. Dominicum fuisse primum Inquisitorem, & litem illam inter Cistercienses & Prædicatores componere nititur 414 f, 416 a b c. Corrigitur 439 f, 440 a, 497 b c

Saviolus (Petrus) historicus Patavinus III f

Scala (Bernardinus) episcopus Feretranus 47 e f. Scripsit Papebrochio nostro longiorem epistolam de translatione & reliquiis S. Lei 49 & seq.

† Secundinacolitur Anagniæ 230 b, 236 c f

Sedulius (Henricus) ex Ordine Minorum scripsit commentarios ad Vitam S. Francisci 489 b

Seleucus rex misit Heliodorum ad spoliandum templum 15

Senis (Thomas de) ex Ordine Prædicatorum inquisivit in originem Ordinis de Militia Christi, sive de Pœnitentia S. Dominici 420 f

Senis (Bartholomæus de) indagavit originem tertii Ordinis de Militia Christi, sive de Pœnitentia S. Dominici 420 f

Senis (Thomas Antonius de) scripsit Italice Vitam S. Dominici 364 c

† Serenus presbyter cum episcopo Massiliensi ejusdem nominis perperam confusus 160 a

Sergius II Papa quamdiu sederit 129 f

Severanus (Joannes) scripsit de septem urbis Romanæ ecclesiis 130 b

† Severus episcopiis Barcinonensis & martyr 198 e

Severus præsul Ravennas 77 a

Severus Sulpitius cum altero Severo confusus 55 c

Sherlogus (Paulus) S. J. scripsit commentarios in Cantica Canticorum 416 e

Sibylla an Ordines Prædicatorum & Minorum prædixerit 377 b c

Siccus (Seraphinus) generalis Magister Ordinis Prædicatorum Annales Malvendæ typis excudi jussit 368 b

Sicola (Sigismundus) edidit opus Italicum de gloriosa S. Aspreni nobilitate 200 e, 202 c, 203

Silo præsul Werdunensis 179 b

Silvester (Franciscus) ex Ordine Prædicatorum scripsit Acta B. Ossanæ Mantuanæ 366 b c

Silvius (Polemeus) scripsit antiquissimum Kalendarium, quod in Opere nostro edidimus 7 d

† Simeon, qui Salvatorem in ulnas accepit, dicitur in Jadrensi ecclesia sepultus esse 305 b f

Simeon Dunelmensis, scriptor Anglus 249 d

Simius (Venantius) scriptor Ordinis Vallumbrosani 102 b

Simon Comes Huntingtoniæ in Anglia 241 e & seqq.

† Simplicius episcopus Augustodunensis 227 f

Sisinnius præsul Constantinopolitanus 219 f, 221 d

Sixtus IV Pontifex cathedram Glascuensem ad dignitatem archiepiscopalem evexit 269 b

Snekis (Cornelius de) ex Ordine Prædicatorum generalis vicarius congregationis Hollandiæ 362 b, 365 b

Somier (Joannes Claudius) scriptor Lotharingus, & sacræ theologiæ doctor 211 c d

Sossa (Joannes de) ex Ordine Prædicatorum narrat incertum miraculum de S. Dominico 517 e.

Souciet (Stephanus) S. J. indefessus Operis nostri adjutor 353 c d

Soueges (Stephanus Thomas) ex Ordine Prædicatorum Vitam S. Dominici Gallice edidit, & fabulas quorumdam recentiorum prudenter in ea omisit 369 d e f. Quædam ipsius opinio rejicitur 390 b c d. Error ejusdem detegitur 519 e f

Suosa (Ludovicus de) in Annalibus Lusitanicis Ordinis Prædicatorum asserit, S. Dominicum fuisse primum Inquisitorem contra hæreticos 414 e, 415 c, 416 c

Spelmannus (Henricus) edidit Glossarium archailogicum 434 a c

Spoelberch (Guilielmus) ex Ordine Minorum edidit Speculum Vitæ S. Francisci 485 d

Spondanus (Hericus) asserit, S. Petrum de Castro-novo Cisterciensem fuisse primum Inquisitorem contra hæreticos 415 a

Sprengerus (Jacobus) ex Ordine Prædicatorum Coloniæ primam sodalitatem Rosarii erexit 362 b, 365 b, 429 b

Staffa (Joannes Lucas) reliquias S. Stephani Papæ & martyris detexisse dicitur 134 c d

Starovolscius (Simon) conscripsit Vitam & miracula venerabilis Vincentii Kadlubkonis 466 a b

Steil (Fredericus) recenset Sanctos & Beatos Ordinis Prædicatorum 366 d, 418 b

Steinhart (Franciscus) S. J. Rector collegii Eystadiensis varia de B. Gundecharo monumenta officiose subministravit 175 f

† Stephanus fundator Ordinis Grandi-montensis 495 b

Stephanus III alias II Pontifex 107 a

Stephanus IV alias III Pontifex 107 b

Stephanus Cardinalis titulo S. Adriani 445 d

Stephanus Cardinalis presbyter sanctæ Mariæ trans Tiberim 497 c

Stephanus Cardinalis Basilicæ duodecim Apostolorum 445 c

Stephanus Cardinalis sanctorum Apostolorum 507 b c

Stephanus antistes Neapolitanus 207 d e

Stephanus Metensis fuit inter primos S. Dominici socios 441 a b c

Stephanus archiepiscopus Cantuariensis 509 d

Strada (Famianus) S. J. putat, S. Dominicum fuisse primum Inquisitorem contra hæreticos 415 c

Stephanus ex Ordine Prædicatorum testis juratus in causa canonizationis S. Dominici 614 f, 641. Mirabiliter ab eodem Sancto ad Ordinem Prædicatorum admissus est 611 f, 641 c d

Stephanus Cartusianus traditur prædixisse Ordinem Prædicatorum 574 d, 575 e

Suardus (Fabritius) episcopus Lucerinus in Apulia 284 a

Sueci Germaniam vastant 177 d e

Summonte (Joannes Antonius) scriptor Neapolitanus 210 f

Susatus (Jacobus) scriptor ex Ordine Prædicatorum 379 b c

Sutor (Petrus) Prior Cartusiæ Parisiensis ac scriptor 278 a

Swieten (Ægidius van) ex Ordine Prædicatorum aliqua Sorianensia S. Dominici miracula Flandrice edidit 541 d

Sylva (Gerardus de) Comes Blanderati &c. in honorem S. Sereni præsulis Massiliensis pretiosam lipsanothecam fabricari jussit 165 f, 166

Sylva (Donatus de) Comes Blanderati plura nobis subministravit monumenta de S. Sereno episcopo Massiliensi 157 b

T

Talasius episcopus Andegavensis 227 e f

Tamayus Salazar (Joannes) exhibet in Martyrologio Hispanico Acta Didaci præsulis Uxamensis 395 f, 396 a

Tancredus Inquisitor in causa canonizationis S. Dominici 614 a b, 632 e, 645 b

Tancredus ex Ordine Prædicatorum socius S. Dominici, & postea Prior Romanus 555 f, 579 c

Tarapha (Franciscus) scriptor Hispanus corrigitur 381 b

Tarvisio (Nicolaus de) aliter cognominatus Bocassinus, Magister generalis Ordinis Prædicatorum 371 f, 372 c

Tellio episcopus Palentinus in Hispania 388 e

Temeswar (Pelbartus de) scriptor ex Ordine Minorum 488 c. Tribuit S. Dominico librum de Corpore Christi 524 b

Templo (Thomas de) auctor supposititius, ab aliquibus perperam allegatur 361 d e f, 365 b, 437 c d, 441 c, 475, 505 c d e

† Teresa invisit speluncam Segoviensem, in qua S. Dominicus aliquando commoratus est 474 d e f

† Tharsicius quandonam passus 126 f

† Theclæ inclyta veneratio 226 e, 227 a

Theodebertus rex Austrasiæ 172 c

Theodoretus episcopus Cyri 226 a b f

Theodoricus rex Burgundiæ 169 a

Theodorus episcopus Massiliensis 157 d

Theodosius I imperator quamdiu regnaverit 217 b

Theodosius II seu junior imperator quando regnaverit 218 b c

† Thomas, doctor Angelicus, non fuit magister B. Augustini præsulis Lucerini 287 & seq. Pro quibusdam sententiis nostris allegatur 380 a, 411 f, 412 a, 467 b c d

† Thomas præsul Cantuariensis 276 a, 277 d

Thomas Cardinalis titulo S. Sabinæ 445 c

Thomas Prior S. Mariæ de Rheno, Inquisitor in Processu Canonizationis S. Dominici 632 e, 645 b

Thomas archidiaconus Spalatensis scripsit historiam ecclesiæ Salonitanæ 458 c d

Thomas Apulus mirabiliter in Ordine Prædicatorum retinetur 597 d e

Thomas Tolosanus fuit unus ex primis S. Dominici sodalibus 441 a b, 453 f, 549 e, 560 b, 574 a

Thomas archidiaconus Spalatensis conscripsit Historiam Salonitanam 355 d

† Thomasius (Petrus) ex Ordine Carmelitarum in insula Creta severus contra hæreticos 412 e

Thuroczius (Joannes) scripsit Chronicon Hungarorum 293 f, 294 c

Timotheus episcopus Zagrabiensis 293 e

Tinmouth (Joannes de) collegit quædam Acta Sanctorum Angliæ 247 a

Tomcus Marnavitius (Joannes) episcopus Bosnensis conscripsit Acta B. Augustini præsulis Zagabriensis 284 & seqq. Hic auctor perperam Ordini Prædicatorum adscribitur 286 d e

Tondutius (Julius Cæsar) edidit Italice historiam Faventinam 499 f, 500 a b

Toppius (Nicolaus) recenset scriptores Neapolitanos 203 d

Torsæus (Thormodus) conscripsit historiam Norvegicam 395 e

Tridentinus (Bartholomæus) ex Ordine Prædicatorum breviter scripsit Vitam S. Dominici 339 b c. Illam, numquam hactenus editam, typis vulgamus 370 c d, 559 & seqq. Non meminit de nobilitate S. Dominici 334 d. Asserit, habitum Prædicatorum post visionem Reynaldi mutatum fuisse 463 a b. Scribit de translatione prima S. Dominici, cui interfuit 526 b c

Trivettus (Nicolaus) antiquus scriptor ex Ordine Prædicatorum non meminit de nobilitate sancti sui Fundatoris 385 b c. Narrat quædam gesta S. Dominici 401 b c, 509 c d

Trugillo (Thomas de) falso citat textum Theodorici de Appoldia pro nobilitate S. Dominici, fundatoris Ordinis Prædicatorum 384 f, 385 a b

Tugalus vel Tugdualus primus episcopus Trecorensis 340 d

Turpin (Thomas) ex Ordine Prædicatorum opportune nobis subministravit libellum Ms. de quibusdam miraculis S. Dominici 647 d e

U

Ubaldus episcopus Eugubinus 355 d e

Ubaldus episcopus Faventinus 500 c

Udalricus præsul Papiensis 179 a

Udo vel Hugo an fuerit archiepiscopus Magdeburgensis 298 b c

Ugolinus episcopus Hostiensis & Veletrensis 445 c

Ugonius (Pompeius) scripsit Italice de stationibus Romanis 469 d e

Ugrinus archiepiscopus Spalatensis in Dalmatia 458 a b c d

Ugutio (Guilielmus) hæreticus conversus, a sancto Dominico cum Catholico conversari sinitur 411 b

Urbanus IV Pontifex laudat Ordinem Prædicatorum 446 e f

Urbanus VIII Pontifex nobilitatem S. Catharinæ Senensis ex Breviario Romano expungi jussit 386 c

† Urius, quem penuria monumentorum, posterius acceptorum, perperam cum alio confudimus 111 f.

Urraca regina Lusitaniæ 195 a

† Ursinus præsul Bituricensis 60 e

Uzero (Michaël de) unus ex primis S. Dominici sodalibus 441 a b c, 454 b, 550 d

V

Vaert (Catharina van de) intercessione S. Dominici ab inveterato cancri morbo mirabiliter Antverpiæ anno 1635 liberata est 544 e

Valentinianus III quando ad imperium a Theodosio juniore adscitus 224 e

Valentinus (Josephus Stephanus) Canonicus Segobricensis scripsit elegantem librum de Rosario Deiparæ 429 f, 431 b

Valerianus abbas Vallumbrosanus 101 c, 102 e

Valerius (Augustinus) illustris scriptor de rebus Veronensibus 81 f

Valle (Norbertus de) tamquam socius S. Dominici, ab Alano Rupensi perperam allegatur 362 f, 441 c

Venerus (Alphonsus) ex Ordine Prædicatorum putat, S. Dominicum sacris stigmatibus insignitum fuisse 475 c d

Ventura ex Ordine Prædicatorum, Prior Bononiensis, fuit testis juratus in causa canonizationis S. Dominici 614 b c, 632 e, 633 & seqq.

Vercellinus Vercellensis ex Ordine Prædicatorum severus contra hæreticos 413 a

Vercellis (Joannes de) generalis Magister Ordinis Prædicatorum dicitur regi Galliæ dedisse digitum vel dentem S. Dominici 535, 536 a

Verne (Petrus) S. J. docuit nos de cultu cujusdam S. Luani in Britannia Armorica 340 c

Vicentinus (B. Joannes) ex Ordine Prædicatorum severus contra hæreticos 413 d e

Victorinus Afer laudat martyres Machabæos 10 e

† Vigilius episcopus Tridentinus Bergomi habuit oratorium 497 e

Villalobos (Hieronymus de) scripsit de nobilibus familiis Hispanis 384 b

Villanus (Joannes) scriptor Italus seculi XIV asserit, Ordines Prædicatorum & Minorum a Sibylla prædictos fuisse 377 b c

Villegas (Alfonsus de) edidit Hispanice Vitam S. Dominici 397 f

† Vincentii levitæ corpus ubi quiescat? 405 d e

Vincentius Bellovacensis ob scripta sua carpitur a Melchiore Cano 361 b. Non meminit de nobilitate S. Dominici 385 c

Virgilius (Polydorus) primam Rosarii institutionem attribuit Petro eremitæ 427 d e f, 435 b c

Vitalis II præsul Vesontionensis 327 b d e

Vitriaco (Jacobus de) S. R. E. Cardinalis scribit de Canonicis Bononiensibus, per quos videtur designare Ordinem Prædicatorum 450 c d e

† Vitus quando laurea martyris coronatus fuisse dicatur 33 e

Vitus (Stephanus) S. J. multa de Sanctis Hibernis in usum nostrum collegit 341 a

Vives (Ludovicus) explodit Legendam auream Jacobi de Voragine 361 a

Vivianus (Gaspar) episcopus Anagninus 232 & seqq.

† Vodalus vel Vodoalus eremita in Gallia 353 a

Volusianus imperator quo tempore mortuus fuerit 114 d e

Voragine (Jacobus de) brevem Vitam S. Dominici Legendæ suæ aureæ inseruit 360 f. Non meminit de nobilitate S. Dominici 385 c

W

Waddingus (Lucas) Annalista Minorum contendit, S. Dominicum interfuisse Capitulo Siorearum 484 & seqq. Edidit quædam opuscula S. Francisci 484 c

† Walthenus abbas Scotus perperam confusus cum abbate Pontisarensi similis nominis 242 e

Walterus episcopus Tornacensis 412 d

Wasseburgius (Richardus) archidiaconus ecclesiæ Verodunensis 130 e

Wemyss (Patricius Ninianus) S. J. varia nobis documenta suppeditavit de Sanctis Scotiæ 245 a b

Whitfordus (Richardus) edidit Anglice Martyrologium 241 c

Wido archiepiscopus Mediolanensis 178 f, 179 a

Wildeshusen (Joannes de) quartus Magister Generalis Ordinis Prædicatorum 359 e f, 563 a d, 437 a b. Quando Ordinem Prædicatorum ingressus fuerit 495 f, 596 a b. Scripsit epistolam encyclicam, quæ perperam S. Dominico tribuitur 513, 514, 524 a. Evectus est ad episcopatum Bossinensem 596 f

Wilhelmus primus abbas Rievallensis 264 f, 265 f, 266 a

Wilhelmus abbas Melrosensis in Scotia 246 e, 274 b, 276 f

Wilhelmus vel Guilielmus Normannus, cognomento Conquestor, Angliam subegit 248 f, 249 d

Wilhelmus rex Scotiæ quo tempore e vivis excesserit 246 d, 249 c

Wilhelmus ex Ordine Prædicatorum testis juratus in causa canonizationis S. Dominici 614 d, 635

† Willibaldus primus episcopus Eystadiensis 175 c

Wilsonus (Joannes) bis edidit Martyrologium Anglicanum 241 c e

Wionus (Arnoldus) scriptor Benedictinus Coronam Deiparæ a Rosario distinguit 435 d

Witlafius rex Merciorum fugere cogitur 174 c d

Woffo præsul Merseburgensis 179 b

Wolstanus monachus Wintoniensis scripsit Vitam S. Ethelwoldi præsulis Wintoniensis 83 c d, 88 a

Wulketulus abbas Croylandensis 253 c

X

Xavierre (Hieronymus) generalis Magister Ordinis Prædicatorum 381 f

Ximenes (Paulus) archiepiscopus Tranensis 136 a

Y

Yanguas (Didacus de) ex Ordine Prædicatorum aliquando confessionem S. Teresæ excepit 474 e

Z

Zagachristus quidam impostor sub nomine principis Æthiopici Joannem Rechacum decepit 369 a b

Ziegler (Sebastianus Josephus) vicarius episcopi Eystadiensis 177 c, 189 e

Zoanelli (Benedictus) ex Ordine Prædicatorum præfectus bibliothecæ Casanatensis 465 f

Zotteghem (Zigerus de) ex Ordine Prædicatorum Prior Gandensis seculo XIII 426 f

INDEX TOPOGRAPHICUS

A

Abandus locus in Anglia ac monast.; cujus abbas S. Athelwoldus 91 a

Achadh Dagain, vel Ath-Dagain cœnob. in Lagenia 352 a

Ælia, Hierosolyma dicta 226 f

Aidisnus, locus in silva Rhetia, via Parisiensi 68 e

Alatrium civitas Campaniæ episcopalis 497 b

Almisum, Almissum, maritima Chulmiæ civitas 307 d

† Andreæ, ur. Scotiæ archiepiscopalis 269 a

Apta Julia (Apt) ur. in Provincia Galliæ S. Auspicius ep. 155 c

Aquila, ur. Italiæ. S. Justa V. & M. 38 b

Arausio, ur. episcopalis in Gallia 575 d

Arba, Arbe vel Arbum, insula Illyrici; in qua etiam oppidum cognomine 294 b

Aregia, fluv. e Pirenæis montibus ortus 570 f

Arva vide Audura

Asculi in Piceno reliquiæ S. Dominici 535 a

Audura (vulgo Avre) fluvius Normanniam a Francia dividens 172 e

Aureatensis ecclesia pro Eystettensi in Germania; unde sic vocata 178 c

B

Baczanum vide Offidius mons

Ballancuriæ monast. Ord. Cisterc. in diœcesi Trecensi dicuntur asservari capita sanctarum virgg. & MM. Fidei, Spei, & Charitatis 19 a

Bergomi dicuntur SS. Dominicus & Franciscus fuisse 497 e

Berœa, ur. Syriæ. SS. Marana & Cyra 225 a

Berolzheim, locus Eystettensis diœcesis 186 b

Blanderatum, locus in diœcesi Vercellensi 160 b

Blesianus pagus in Gallia. S. Betharius ep. conf. 168 c

Bondevilla, Ord. Cisterc. gynæceum in territorio Rothomagensi 652 a

Bononia, ur. Italiæ. S. Dominicus conf. 358 a Monasterii FF. Prædicatorum initia 460 c

Borbona abbatia (vulgo Bolbona) in comitatu Fuxensi 512 f

Boscus Guillielmi, pagus in territorio Rothomagensi 650 a

Bosnia, pars occidentalis Serviæ 299 e

Braium (le Bray) tractus Galliæ in Normannia 654 a

Brocheroia, Brocherota, silva Hannoniæ 434 e

Buda, Hungariæ civitas 303 b

Buechenbach, Buchenbach pagus Franconiæ 185 f

Burgense monast. in Anglia a S. Ethelwoldo eprestauratum 87 c

C

Caciti, Κατζίκιοι, Cacicli, Cazzeti, & Cazethi, una fuit ex duodecim tribubus Croatorum in Zupania maritima 357 e

Calaroga in Hispan., patria S. Dominici conf. describitur 381

Caldra, monasterium in Anglia 274 d

† Cannici Achadh-bo civitas Hiberniæ 350 c

Carnotum, ur. Galliæ. S. Betharius ep. & conf. 168 a

Cartusia magna in Gallia 398 a

Cartusia B. Mariæ de Parco in Gallia. B. Gaufridus ep. 277 c

Casale Beltrami in ditione Novariensi 160 e

Castras, Villa in diœcesi Albigensi. Ecstasis S. Dominici conf. 405 d

Castrum Castellionis duplex 591 f

Catanzarum, ur. Calabriæ superioris 537

Chaldorf, pagus in territorio Eystettensi 185 e

Ciza, vide Sissa

Claudii ædes Romæ 141 e

Clonardia, cœnobium ad Comitatum occidentalis Midiæ spectans 346 f

Cluain ferta, cœnobium in Hibernia. S. Lugidus sive Luanus fundator 341 c

Cluana-Hirraird vide Clonardia

Cœmeterium S. Lucinæ secundo ab Urbe lapide 145 d

Colentina insula maris Adriatici 307 a d

Columba, videtur esse castrum ad Lambram fluvium in Lombardia 635 b

Corbolium in agro Parisiensi. S. Exuperius ep. conf. 52 a

Cree stagnum 352 a

Croilandense monast. in Anglia 253 a

Crypta Nepotiana Romæ 141 a

Cumanorum regionis situs 511 e, 512 a

Cupra, monasterium Scotiæ in diœcesi Brechinensi 263 d

Czernik duplex opp. 299 d

D

Dacia pro Dania 657 e

Duliolum forte Dusiolum, locus in Lombardia Transpadana 644 f

Duodevilla pagus in Normannia 653 f

Druim-Snechti monasterium Hiberniæ 345 c

E

Eboracensis Comitatus, Angliæ provincia 252 c

Elcho, monasterium Scotiæ 269 a

Eliense cœnobium in Anglia a S. Ethelwoldo ep. restauratum 87 a

Eogenacht, Eugenachte, regio Momoniæ 350 a

Eystadium (vulgo Eychstet) ur. Germaniæ. B. Gundecharus ep. 175 c

F

Fanum Jovis (Fanjaux) opp. Galliæ 400 c

Fertorius portus, forte Manfredonia, ur. Apuliæ 307 c

Fiscannum, portus in ora Normanniæ 653 f

Fons Avellanæ, monasterium in diœcesi Eugubina. S. Raynerius ep. & mart. 355

Friesacum, urbecula in superiore Carinthia 510 f

G

Galgani monasterium Ord. Cisterc. in Tuscia 608 c

Ganzanacus vicus in agro Bononiensi 657 b

Gargarenghi vicus haud procul Blanderato: quod vide

Gerunda, ur. Catalauniæ. S. Felix M. 22 b

Glasquum, Glascovium, ur. Scotiæ meridionalis 269 b

Gloweria in provincia Walliæ Clamorgana. S. Kinedus conf. 69 b e

H

Heideck, opp. Germaniæ in territorio Eystadiensi 187 e

Heydenheim, opp. Sueviæ 185 f

Hochstetten opp. ad Danubium in Suevia 186 e

Holcotranium monasterium. Vide Holme

Holme, monasterium in Cumbria 257 a

Huntingtonia, Comitatus Angliæ 253 f

I

Iadera (nunc vulgo Zara) ur. Dalmatiæ maritima & archiep. 357 d

Illedorf, locus Augustanæ diœcesis 186 b

Issa. Vide Lissa

K

Kelceon. Vide Elcho

Kinlos, Scotiæ monasterium in diœcesi Moraviensi 261 d

Kirkeam, Prioratus Canonicorum Regularium in agro Eboracensi 256 e

Kutzingen, locus in Herbipolensi diœcesi 186 c

L

Lagisia, pars Lageniæ in Hibernia 347 b

Lauriacum, opp. Lentium inter & Vindobonam 511 a

Lausonium seu Lausanna, ur. Helvetiæ 556 e

Leopolis, civitas in ditione Urbinate Italiæ. S. Leus presb. conf. 46 c

Lingones, ur. Galliæ 556 e

Lissa insula in mari Adriatico 357 d

Lisuinus pagus (le Lievin) circa urbem Lexoviensem in Gallia. S. Nemesius conf. 46 e

Lorch vide Lauriacum

Luceria ur. Apuliæ. B. Augustinus ep. 282 c

Lupera, vicus in territorio Parisiensi. S. Justinus puer ac martyr 30 c

Lygese vide Lagisia

M

Marchianense cœnobium in Belgio. S. Jonatus conf. abb. 70 c

Marchiarum regionis incertus situs 395, 396 a

† Maria de Biscareto, cœnobium Blanderati in diœcesi Vercellensi 167 c

† Mariæ de Columna cœnob. in Apulia. Translatio S. Stephani PP. I ac mart. 131 b

† Mariæ monasterium apud Suessiones in Gallia 353 a

† Mariæ monasterium de Porta Ravennate 356 b

Martis templum Romæ 141 e

Medeshamsted, monast. in Anglia a S. Ethelwoldo ep. restauratum 87 c

Melrosense monast. in Scotia. S. Waltenus abb. 241 b

Mons Lethus in Italia. S. Peregrinus conf. 75 c

Mons Granarius 659

Mons S. Bartholi in territorio Pisaurensi 661 b

Murellum vel Muretum castrum in territorio Tolosano. Famoso prælio interfuit S. Dominicus conf. 407 b

Murrenia, provincia Scotiæ 270 d

N

Nassenfels, opp. Germaniæ prope Eystadium 187 e

Newbottel, monasterium Scotiæ 269 b

Norici, pro Norwegis, vel populis Septemtrionalibus 252 f

Northumbria, Angliæ provincia 252 c

Nostiel, locus in agro Eboracensi Angliæ 256 d

Nova civitas (vulgo Newstatt) Bambergensis diœcesis 188 c

Novum castrum, opp. Normanniæ 654 a

Novum cœnobium in Anglia. Descriptio metrica multarum rerum 99 c

O

Ochtar-Narde cœnobium. Vide Eogenacht Oenus (In vel Inn) fluv. Germaniæ 148 a

Offidius mons (Bazzano) in Italia 39 e, 42 a

Osraigi, Osrigi, Osrigia. Vide Ossoria

Ossoria, Lageniæ tractus 344 a

Othoniensis diœcesis in Finnia 658 e

P

Paganicuin, opp. in territorio Aquilano Italiæ. S. Justa V. & M. 42 c

Paludellum in Francia. Translatio S. Exuperii 54 a

Pastoris titulus Romæ 141 b

Pesthum, ur. Hungariæ ad Danubium 303 b

Pensauri civitas 660 c

Pisauri in Umbria S. Ciccus conf. 658 c

Portarum monasterium in diœcesi Lugdunensi 398 a

Portus Lignaticus, videtur esse opp. in Marchia Tarvisina 643 d

Prulianum monasterium in Gallia 401 d e

R

Rascia, pars Serviæ late dictæ 303 d

Receptum, locus in Sabaudiensi ditione 167 b

Regiensis civitas duplex in Italia 658 d

Rhelingen, locus Augustanæ diœcesis 186 b

Rokesburgia vide Rosburgum

Rosbilech, monasterium in Hibernia 346 c

Rosburgum, ur. Scotiæ meridionalis 268 f

Rosbualense cœnobium vide Rosbilech

Rothomagus, ur. Normanniæ S. Dominici conf. miraculis clara 648

S

Saint-Bohaire locus in territorio Blesensi Galliæ. S. Betharius ep. conf. 168 c

Salem, monasterium in diœcesi Constantiensi 596 f

Saltarejum, cœnobium in Comitatu Huntingdoniensi 261 b

Sangarus, fluv. per Bithyniam in Pontum Euxinum labens 323 c

Scardona, civitas Liburniæ prope Titii ostia 307 d

Schwabach, locus in Germania, aliquot leucis Eystadio distans 185 f

Segri, vel Saighir civitas Hiberniæ 348 e

Serblia, communiter nunc Servia, pars Hungariæ late sumptæ 303 d

Severopolis, ur. Apuliæ 307 d

Sicum, civitas antiquæ Dalmatiæ 292 a

Siliaci ecclesia in Gallia 279 f

Silva Pertica in Gallia 172 d

Sinnoir mons Hiberniæ 346 c

Sipontum, ur. Apuliæ 40 b

Sissa, Sicia, fluviolus in territorio Blesensi 172 a

Slavonia, olim latioris, nunc strictioris extensionis 299 e

Sorianum in Calabria. Imago S. Dominici conf. miraculis prodigiosissima 538 f, & seqq.

Sottevilla, parochia juxta Rothomagum 655 b

Spalatum, ur. Dalmatiæ. S. Raynerius ejusdem episcopus ac mart. 354 c

Spalatense monasterium an a S. Dominico conf. fundatum 458 a

Spaltum, opp. in diœcesi Eystettensi 189 d

Storeatum capitulum non procul Assisio 484 b. An eidem interfuerit S. Dominicus ibid. c

Strigonium (Gran) ur. archiep. Hungariæ 294 c

Suessio, ur. Galliæ. S. Sigrada vidua 353 a

T

Tarsiæ in Bithynia S. Eleutherius mart. 318 c

Telluris locus Romæ 144 c

Temesvarii etymon 511 f

Temoria, Hiberniæ regum sedes 348 e

Thorneia, cœnob. in Anglia a S. Ethelwoldo ep. restauratum 87 a

Tininium, ur. episcopalis in Croatia 305 f

Tragurium, (Trau) ur. Dalmatiæ 291 f

Trajectum superius & inferius in Belgio 554 d

Transsylvania, pars orientalis Hungariæ 299 e

Tranum, civitas Apuliæ. Translatio S. Stephani PP. & mart. 131 b

Trautlingen, locus Eystettensis diœcesis 186 a

Truento fluvius in Piceno Italiæ 535 a

V

Vallis Rodolii, pagus diœcesis Ebroicensis 655 e

Vetus cœnobium in Anglia. Dedicatio ecclesiæ 96 d

Viguentia in diœcesi Ferratiensi Italiæ. S. Leus presb. conf. 46 c

Vimaranum, opp. Lusitaniæ. S. Gualterus conf. 194 b

Vindunitta, insula apud Nannetenses. SS. Friardus & Secundellus 56 c

Viride folium (Ver feuil) castrum diœcesis Tolosanæ. S. Dominici conf. cum hæreticis congressus 400 c

Volkolderode, monast. Ord. Cisterc. in Thuringia 623 c

Vorcheim, opp. in Germania 185 e

W

Westmorland, provincia Angliæ 277 d

Windsheim, opp. in Germania 187 d

Worthe, locus Augustanæ diœcesis 186 d

Z

Zagrabia, al. Zagabria, civitas Hungariæ 294 a

INDEX ONOMASTICUS

A

Affumatus, fumo expositus vel induratus 661 e

Allopitium, capillorum defluvium 562 c

Ancæ, coxendices 558 c

Antiphonarius, liber qui antiphonas continet 282 e

Aparibus, epistola qualis sit 159 b

Aporiantes, perplexi, consilii indigi &c. 66 f

Appodiare, inniti 650 d

Appodiatus, fultus 630 c

Arpaxare, rapere 230 e

Aurisia, cæcitas vel tenebræ 289 a

B

Bacinus, urceus 281 d

Bajulus, tutor, mystagogus & c, 554 c

Baldakinus, baudequinus, pannus quidam; umbraculum, umbella 282 e

Bambacium, Bumbacium, tela gossypina 620 d

Banci, æraria 471 d

Bancus, scamnum 659 a

Banus, gubernator 299 b

Barones, magnates, proceres &c. 78 a

Basileus, rex 92 b

Beguinnæ, beguinæ, videtur significare virgines Deo devotas 655 e

Beltis, ambiguæ significationis vox 434

Benignivolus, benignus 96 f

Bezozæ, bizotæ, nomen injuriosum 619 c, 620 c

Bordonus, baculus peregrinantium 79 d

Borguerantum, species telæ subtilis 282 d

Branchia, vox significationis non satis certæ 647 c

Brevigerulus, bullas seu breves portans 277 b

Bucarannum, buchiranum, boquerannus, telæ subtilioris species 641 a

Bucetum, locus vaccis emulgendis destinatus 345 f

Buquerannus. Vide Bucarannum

Bussoleta, cistæ, capsulæ vel pyxides 43 a

C

Cadeletum, forte lectica & lectulus 639 b

Cadeletum, videtur esse crates seu craticula funium 641 f

Camahutus, lapis quidam 282 e

Cambuta, cambuca, pedum pastorale; ejus superior pars 282 e

Camisia, indusium 659 b

Camisia, videtur accipi pro subucula, aut muliebri alio ornamento 652 c

Canabus, lusus quidam puerorum 254 c

Capellus, pileus vel tegmen capitis 79 b

Capisterium, instrumentum quo frumenta purgantur 473 a

Capitulare, deponere vel notare per capitula 103 f & seqq.

Cappa clausa, pallii genus 281 f

Caputium, capitis tegumentum 469 b

Caritativus, e charitate procedens 530 b

Carlinus, species monetæ 137 a

Carnifex, lanius 185 e

Carniprivium, jejunium Quadragesimale 559 d

Casata, cassata, habitacula cum certa terræ portione 91 c

Cassa, cassia, capsa 43 b c

Castellanus, incola vel custos Castelli &c. 655 e

Cathedra, aliquando videtur sumi pro arca 639 a

Catus, cattus, felis 402 a

Celeuma, forte cantus festivus 84 c

Censiva, census 455 b

Cerevisor, cerevisiæ confector 344 b

Cima, summitas, vertex 661 c

Clientela, multitudo servorum 236 e

Colectum vide Panseria

Colonia, coloni vel rustici prædium 236 e

Compassionaliter, ex affectu vel more compatientis 662 a

Conices, comides, urceoli, hydriæ 345 d

Cotta vide Rocchete

Creditarius, cui bonorum omnium credita cura 141 e

Cynico ore, ore canino, vel inverecundo 409 f

D

Dantulus, dator, vel qui dat 259 d

Dema, corpus 100 d

Demandæ, exactiones sub nomine gratuitæ præstationis 54 f

Diœceta, administrator diœceseos, episcopus 239 b

Discus Latino-barbare etiam varia significat 645 a

Dycus, agger 426 f

E

Ergodioctes, præfectus operis 538 c

Exabbas, abbas emeritus 274 c

Exametum vid. Samitum

Exemplaritas, exemplar 660 c

Exenium vide Xenium

Exilium, peregrinatio 351 f

F

Ferrandus, color quidam equorum 268 f

Festinantia, festinatio 473 f

Festivare, colere 654 c

Ficon, fico, genus calceamenti 348 e

Fisco vide sacco

Foratus vel furratus, pellitus vel pellibus ornatus 261 a

Formata, genus epistolarum &c. 28 * c

Formicationes, quasi formicarum punctiones 656 b

Fusare, fusum volvere 187 d

G

Galones, forte lagenæ 652 b

Garcio, servulus 260 f

Gelunarius vel um, acervus frumenti 263 d

Genu, generatio, gradus generationis 260 e

Glossatus, notatus, notis illustratus 641 c

Grangiola, villula rustica vel prædiolum 261 a

Gratæ, crates 43 d

Gronna vel grunna, terra quædam &c. 352 b

Grossa Persica, magnum malum Persicum 653 f

Guerræ, bella 240 c

Gutta, podagra 650 b

H

Hanchæ, coxendices 653 f

Hominium, species homagii 252 c

Hundredum, portio terræ vel comitatus 252 e

Hydromellum, cerevisia mellita 91 e

Hymnicines, cantores 98 e

I

Inaltare, sursum attollere 67 d

Incaputiatus, capitis tegumento involutus 268 f

Incineratæ carnes, in cinerem seu pulverem resolutæ 187 d

Incontinenti, sine mora 103 f

Infernus, purgatorium 352 d

Infirmitoria, nosocomia 261 e

Inforciatum, genus panni serici 282 d

In suo perpetuo, in omni vita sua 281 f

Interpellatim, interpolatis vicibus 661 a

Intidigruma, vox incertæ significationis 266 a

K

Κάστρα, urbes 333 a

Κουβουκλεῖοι, regalium cubiculorum præfecti 321 c

L

Lama, planum vel planities 662 e

Latrunculus, miles stipator 344 c

Lena, exigua quantitas 646 a

Licentiare, eximere vel liberare 553 c

Ligonizare, ligone effodere 43 b

M

Maliginosus, videtur accipi pro morbido &c. 652 f

Mandra, monasterium 94 b

Mannus, equus nobilior 257 b

Mansio, iter unius diei 226 f

Mansus, certa portio agri, in qua colonus ædes habet 172 b

Maritagium, donatio intuitu matrimonii 661 d

Marota, Maria 654 a

Medo, cerevisia mellita 91 e

Mi, pro mea 654 c

Miches, parvi panes 262 e

Missatica, nuntia jussa 97 f

Missiones, expensæ 455 d

Molendinus, molendinum 344 c

Monachi nigri Ordinis, Benedictini 261 a

Morsellus, frustum vel buccella 591 f

Moscheta, synagoga 78 f

O

Ocrea, scrotum 611 d

Oestrum vel œstrus, vox Latinis nota, cujus datur explicatio 260 e

Officium, minister judicis 145 c

Onoma, nomen 100 a

Opifactor, effector 43 e

Opificare, opus perficere 43 e

Ordinarii, libri qui instruunt ad celebrandum divinum Officium 282 e

Oroma, visio vel somnium 74 e

P

Palefridus vel palefredus, equus cursor 268 f

Palla, aulæum, linteum & c. 656 a

Pallium rotatum, species pallii ecclesiastici 282 d

Panseria, lorica 659 b

Paraëtericum carmen hexametro & pentametro constans 84 b

Parisius, per casus non inflexa vox 453 f

Patriloquia, rosaria 404 e

Patruus pro avunculo 250 a

Pausat, quiescit 100 d

Pecudium, multitudo pecudum 262 c

Pediligulæ, phaleræ & forte dorsualia equorum 260 f

Pelatus, forte plumis exutus 661 f

Perseveratus, forte præservatus 661 b

Φραγέλλαι, flagella 332 c f

Physicus, medicus 451 f

Φωσάτον, fossa 329 c f

Pico, pica, ligo 643 a

Pitaceata tunica, ex detritis frustis consuta vestis 647 c

Pitancia, obsonium seu portio rei comestibilis Religiosorum 591 f

Pittacium, pittaciolum, membrana, Sancti gesta paucis complectens 62 a

Placor, modus placendi, captatio benevolentiæ 261 a

Podia, fulcra subalaria 187 d

Porrecta, jusculum e porris confectum 656 a

Posturæ vide Pediligulæ

Potestas, dominus loci, magistratus &c. 635 c

Præcordialis, intimus 488 c

Πραισσόριον pressorium 332 c f

Precaria, genus cujusdam contractus ecclesiastici 183 f

Probatorium, tirocinium 257 e

Psalmocinare, psalmos recitare 78 a

Psalterium, rosarium beatissimæ Virginis 423 c

Puncta, mucro 309 f

Q

Quarta vide Galones

R

Rancor, dolor 236 e

Recidivavit, recidit 662 b

Regratiari, gratias agere 503 b

Regulatus, ordinatus 523 a

Relicta, vidua 184 f

Repa, feretrum pro operculo 74 f

Reservatorium, theca corporalium 282 d

Ribaldus, vilis homo 580 f

Rocchete, superhumerale 463 e

Roga, eleemosyna 219 b

Romane, Latine 261 a

S

Sacco videtur accipi pro culcitra straminea 635 b

Samitum, pannus holosericus 282 d

Scandile, scansile, stapes 268 f

Scapulare, vestis quædam caput & scapulas tegens 269 a

Scalavina, Sclavinia, cento 76 f, 79 b d

Schema vox Latini nota, forma, species, ornatus 74 b

Scholæ, cohortes militum ad custodiam imperatoris vel palatii destinatæ 221 a

Scortella, forte vasculum peregrinantis ad potum hauriendum 79 b

Sententiare, sententiam proferre, dare 106 a

Serviens regis, minister aulæ regiæ 650 a

Siccaverunt, aruerunt seu stupefacta sunt 344 b

Sinuamen, varia agitatio aut inflexio membrorum 268 f

Sotulares, subtalares, calcei 260 f

Strata, via publica 647 c

Spatulæ, humeri 636 f

Specialia, species, aromata 641 b

Stolus, stolium, classis, exercitus 239 a

Stremula, index 265 f

Strima vide scandile

Stritus, forte striatus 81 e

Suatim, more suium 91 e

Superaugmentare, accrescere admodum 79 d

Syncopizare, animi deliquium pati 189 d

T

Tanneus, niger naturalis color 464 b

Talliæ, præstationes quæ dominis fiunt a vassallis 54 f

Tobalia, linteamen vel sudarium 603 b

Toltæ, exactiones violentæ, vel quodvis tributum &c. 54 f

Tonsoratus, tonsura clericali insignitus 90 c

Troparius, liber quidam ecclesiasticus 282 e

Trussa, fraus, illusio &c. 185 f

Truffæ, nugæ 484 f

Trulla, ferrum latum quo parietes linuntur 95 b

Tubaliter, tubæ instar 521 c

V W X

Valetudinarii, qui sunt infirmæ valetudinis 105 d

Veniæ, genuflexiones 608 e

Verteolus, instrumentum nentium 650 a

Wanti, chirothecæ 171 a

Xenium, vox Latinis nota, munus, donum 647

Xynoris, concors amicorum conjunctio 487 c

INDEX MORALIS

A

Abbas & monachi sancti cum cælesti comitatu post obitum suum quotannis revisentes ter monasteria sua 264 f & seq.

Abbatis officio cedit B. Gregorius, ut solitariam primo, deinde etiam cœnobiticam vitam sub successore suo privatus degat 229 f

Abbatum sanctorum insigne specimen in S. Waltheno 258 c & seqq.

Abstinentia a carnibus quam severa in S. Ethelwoldo ep. 93 c. Item in S. Dominico 555 c, 560 b, 573 e, 595 b, 633 c & seqq.

Adversis multum lætari solitus S. Dominicus 637 a b c

Aëris intemperies sublata per Sanctorum Baumadi & aliorum reliquias 236 e

Angelus adversus impudicum castitatem tuetur S. Theodotæ M. 153 c. S. Dominicum morti propinquum invitat ad cælum 561 b, 601 b. Noctu deductum cum sociis S. Dominicum in cœnobium occlusum intromittit 587 e

Angeli duo constanter noctu S. Dominicum in ecclesiam obseratam deducunt, indeque post orationem reducunt 499 c. Eorum obsequia erga Martyres 24 c, 28 c, 41 a, & S. Lugidum puerum 343 b f & seq. 350 e & seq.

Angina letalis prodigiose sanata ope B. Gundechari ep. 188 c; ope B. Augustini ep. 308 b & seq. a

Animam clientis moribundi defendunt & excipiunt advolantes de cælo patroni Sancti 270 c d.

Animæ immortalitas divinitus asserta matronæ dubitanti 553 f & seq.

Animarum zelus. Vide Zelus

Apostata a Religione dum castigatur severe, liberari se sentit malo dæmone 585 d. Vide Religiosæ vitæ desertores

Apparitio Martyrum reliquias suas occultas revelantium 42 e. Item S. Jonati 74 d e f. S. Ethelwoldi ep. 97 e f. S. Maximi ep. 110 c. Iterum S. Ethelwoldi ep. furem e vinculis & carcere liberantis 98 b. Beatæ Virginis Matris & S. Magni ep. coram S. Petro ep. & Michaële imperatore 232 c d, 235 c & seq. S. Magni revocantis episcopum ad relictam ecclesiam suam 237 c d & seq. S. Waltheni, cum Deipara Virgine & alio energumenum liberantis 275 a. S. Theodotæ M. S. Anastasiam ad martyrium animantis 153 e. Christi, specie infantis, in Eucharistia 255 b. Christi patientis ac resurgentis 264 b. Abbatis & monachorum post sanctum obitum suum statis temporibus quotannis revisentium cœnobium suum 264 f & seq. S. Waltheni cælestem suam gloriam anxio monacho revelantis 270 b c. B. Augustini ep. occulta scripta revelantis 307 a. S. Thomæ ep. Cantuariensis & martyris suadentis adire sepulcrum S. Waltheni abb. 276 a. Deiparæ Virginis cum B. Augustino ep. Lucerinam urbem & agrum in terræ motu terribili tuentis 307 b. Deiparæ Virginis ungentis Fr. Reginaldum, & ita sanitatem ægrotanti & castitatis eximiæ donum conferentis 461 b & seqq. 551 b, 582 a. Ordinem Prædicatorum protegentis 467 a, 520 d, 561 b. Uti & Ordinem Cisterciensem 468 a, & Ordinem Societatis Jesu, ibidem c. Iterum protegentis Ordinem Prædicatorum 607 e f & seq. Christi & S. Dominici coram S. Teresa 474 e f. S. Dominici veterem amicum invitantis ad solennitatem suam 530 b. Item quemdam e Fratribus jubentis curare erectionem novi cœnobii apud Sorianum 537 d. Operarium in præsenti mortis periculo incolumem servantis 540. Deiparæ Virginis, & Christi Domini cum F. Henrico ex Ordine Prædicatorum 554 a b. S. Dominici, cælestem suam gloriam revelantis 561 d. SS. Petri & Pauli apostolorum 576 f. S. Dominici herniam sanantis 615 f; diabolicas infestationes & morbum arcentis a cliente 619 b, laborantes calculo & hydrope &c. liberantis 619 d e f & seq. 621 a b, 622 c d e, 623 d e f. Vide Defunctus

Aqua in vinum versa per S. Lugidum abb. 349 f. Item per S. Dominicum 482 b c, 589 a. Aqua libros & chartam illæsam servans. Vide Libri

Aqua turbida & insipida per SS. Dominicum & Franciscum in dulcem, limpidam & adhuc salutarem ac prodigiosam signo Crucis commutata 498 c

Aranea calici celebrantis post consecrationem illapsa, & introsumpta, viva per cutem sacerdotis erumpit 255 e

Arbor per S. Severum presb. arefacta, per eumdem refloruit 55 f & seq. Aliæ duæ refloruerunt per S. Friardum 58 f & seq.

Articularis morbus subito depulsus ope S. Dominici 648 d e, 655 b

Asperitatem in subditos oderat S. Lugidus 347 d

Avaritia ac duritas punita 350 d

Aviculæ in pisces mutatæ 286 f & seq.

B

Benignitas S. Waltheni in alios delinquentes; severitas in se ipsum 258 d & seq.

Bestiarum immanitas innoxia Martyribus 22 d

Bibentem sine facultate superioris & sine præmisso signo crucis Religiosum, ideo dæmon invadit 515 c

Bilocatio Simultanea. Vide Præsentia

Blasphemia punita subito 185 c, 240 a

Boves indomiti litem dirimunt transferentes reliquias S. Luani, de quibus erat contentio 351 b

C

Cæcitas depulsa ope S. Justæ V. M. 40 c, 43 d. Ope S. Ethelwoldi ep. post obitum apparentis 97 e f, 98 a b. Ope S. Stephani PP. M. 139 e. Ope S. Sereni ep. 164 e. Item per S. Betharium 171 d e. Per B. Gundecharum ep. 184 d e f, 185 d & seqq. Per B. Augustinum ep. 308 c d e f & seq. Per S. Baumadum 336 a. Per S. Luanum abb. 349 e. Vide Morbi

Cælum per visa monstratum infideli monacho 271 b

Calculo liberati per B. Gundecharum ep. 186 e

Calculo ac dysenteria laborans sanatur ad tumulum S. Waltheni abb. 273 d e. Ope B. Augustini ep. 309 b c. Vide Morbi

Campanæ ultro sonantes in obitu & exsequiis B. Melioris 104 d e. Item in obitu B. Petri ep. 239 e

Candelam luto accendit S. Dominicus 525 d

Canino morsu infecta tibia sanatur ad tumulum B. Augustini ep. 308 a

Capitis dolores sanat S. Aspren ep. 201 d

Capitis vertigines aliaque incommoda sublata ad tumulum S. Waltheni 275 d. Vide Morbi

Caritas S. Petri ep. erga letalem inimicum suum 193 c. Erga proximum admirabilis in S. Dominico, 390 a b, 549 c d, 556, 560 b, 571 c

Carnes in pisces mutati & contra per S. Lugidum abb. 348 c

Castitas S. Justæ V. M. defensa miraculis 41 a. Item S. Theodotæ M. ab angelo defensa adversus impudicum 153 c. In S. Waltheno fuit egregia a pueritia 251 e & seq. Eadem necessaria clericis 295 a, 297 c. Qualem suis inesse voluerit S. Dominicus 515 d. Ejusdem impugnatæ prodigiosa per ignem victoria 550 e. Ejus insigne donum tentato sacerdoti impetrat S. Dominicus 597 a b

Casus ex templi culmine per miraculum innoxius 95 b

Catena ferrea nudo corpori adstricta assidue se macerat S. Dominicus 639 f

Chori Officia ut gnaviter obirentur a suis, advigilabat sedulo S. Dominicus 592 c. Vide Disciplina Religiosa

Chrisma sacrum divinitus auctum S. Ethelwoldo ep. ad Confirmationem pueris conferendam 94 d

Christus ac Deipara Virgo per epistolam prænuntiant S. Waltheno abbati instantem obitum 267 e f

Christi apparitio in Eucharistia specie infantis 255 b. Vide Apparitio

Cibi potusque parcitas in S. Dominico 556 c, 560 b, 595 b c, 600 b c, 642 b, 646 a b. Vide Abstinentia

Claudi restituti ope B. Gundechari ep. 184 e f, 185 b & seqq. Vide Morbi

Clementia S. Ethelwoldi ep. erga clericum, a quo propinatum biberat venenum 92 e f

Clericis quæ commendasse dicatur ad statum suum cum laude sustinendum B. Augustinus ep. 294 & seqq. Impudicos non patitur S. Ethelwoldus ep. 92 b

Colloquia spiritualia domi forisque, & cum cujusvis conditionis hominibus constanter adhibere solitus S. Dominicus 556 b, 641 e: & talia suis etiam præscripsit 643 b

Concionatores verbi Dei, etiam juvenes, quam sint dæmonibus formidabiles 511 b, 580 f. Vide Prædicatores verbi Dei

Confessarios ab officio absterrere conatus per turpissimas abominationes diabolus, a S. Dominico deprehenditur 115 e. Confessarius, S. Dominici socius, in confessione ad turpia provocatus, per insigne miraculum castitatem tuetur 550 e

Confessio peccatorum frequens commendatur a S. Luano abb. 347 e. Eamdem sedulo ursit S. Ethelwoldus 94 e f, 95 d. Illa uno die sæpius uti solitus S. Walthenus, propter delicta vel levissima, vel nulla volebat severissime semper tractari; cum erga alios esset ipse benignissimus 258 d & seq. Non satis accurate institutam quidam divinitus repetere jubetur 515 b. Usus ejus inter FF. Prædicatores primævos plusquam quotidianus 605 d. Per hanc Religiosus liberatur infestatione dæmonis 605 e f

Confessurus peccata mutus ac moribundus, tantisper usum loquendi recipit per B. Gundecharum ep. 186 e

Confitentes peccata benignissime excipiebat S. Walthenus 258 d e

Confirmationis Sacramentum pueris collaturo S. Ethelwoldo Chrisma divinitus augetur 94 d

Confecrandis ecclesiis, sacellis, altaribus mirifice delectatus fuit B. Gundecharus ep. 182 a b

Constantia S. Dominici adversus hæreticos 549 b c d, 645 e

Contractio membrorum sublata per B. Gundecharum ep. 184 c d f, 185 b & seqq. Per B. Augustinum ep. 308 d & seqq. Per apparentem S. Magnum ep. 238 b. Per B. Petrum ep. ibidem d. Per S. Dominicum 649 d

Corpus S. Ethelwoldi ep. post obitum formam induit venustissimam 97 c . B. Melioris post obitum, manet genibus nixum, manibus ad cælum sublatis 104 d. S. Waltheni abb. manet incorruptum cum vestimentis post obitum 269 d; 274 d; imo & miram exhalans odorum suavitatem 276 c. Corpora septem in Anglia Sanctorum incorrupta 276 d e. Corpus S. Friardi post obitum mirifice fragrat 59 d. Item B. Michaëlis 105 a. B. Petri ep. 239 e. Corpora Sanctorum frequenter invisebat S. Dominicus 405 d. Corpora sua elevari postulant apparentes per se Sancti. Vide Apparitio; Reliquiæ.

Correptio lenis & industria quam grata fuerit & efficax in S. Luano abb. 347 d

Crucis imagines quanti fecerit B. Gundecharus ep. 180 e f & seq.

Crucis signo multa facit miracula S. Bandaridus ep. 62 e. 66 f. Eodem sæpe dæmones a se fugat B. Melior 104 d. Eodem surdum sanat S. Betharius ep. 171 c. Contractam S. Baumadus 336 a. Eodem pluviam arcet a se & socio S. Dominicus 560 c. Eodem suscitat puerum defunctum 578 b

Crus dire affectum sanatur ope B. Gundechari ep. 188 f. Vide Morbi.

D

Dedicatio ecclesiæ magnifica, auctore S. Ethelwoldo ep. 96 d & seqq.

Dæmonem abigit imperio S. Dominicus 588 c d e. Dæmones confundi se queruntur per viros apostolicos, maxime juniores 511 b, 616 e. Vide Diabolus.

Dæmoniaci. Vide Energumeni

Defunctus Minorita ex pacto apparet amico, asserens se Deo præsentatum fuisse a S. Francisco; sicut præsentantur ipsi FF. Prædicatores a S. Dominico 621 f & seq.

Deipara Virgo revelat monacho fratres brevi morituros 271 e. Impetrat æternam salutem omnibus discipulis S. Waltheni abbatis 272 c. Visitat Cœnobium Melrosense 275 b. Deprecatur Dei vindictam jam olim universæ terræ minantem excidium 442 d e. 576 b c. Protegit Ordinem Prædicatorum 583 e f, 585 f. Ungit & sanat moribundum eique eximiæ imposterum castitatis donum confert 461 & seqq. Religiosorum cellas noctu visitans eisque benedicens, unum præterit non decenter tectum, etsi sine culpa 583 c d. Mirifice dilexit S. Dominicum, & quibus maxime de causis 520 a b c. Multum ei placet antiphona, Salve Regina &c. 557 f, 561 b, 583 d. Ejus cultor eximius B. Augustinus ep. 304 e f. Ipsi Ordinem suum commisit S. Dominicus 461 a b, 520 c d. Ejus imago cum in supplicatione Romæ circumferretur, purgato in aëre cecinerunt angeli, Regina cæli, lætare, alleluia &c. 580 d e. Vide Apparitio.

Dentium dolor cum dente excussus per S. Dominicum 649 c, 654 b. Vide Morbi

Diabolus assumpta Christi forma, specie pietatis ludit S. Secundellum; sed ab eo tandem agnitus, vicissim luditur; non tamen inultus 58 d e. Per varias formas turbare conatus S. Waltheni orationes, Eucharistiæ Sacramento fugatur 264 d e. Conatur frustra turbare orantem S. Dominicum 469 b, 560 e, 592 c d. Cogitur apparere turpi forma per eumdem Sanctum ad conversionem mulierum hæreticarum 401 f & seq. Ejus fraudes & artificia mirabilia, cum admissus fuisset a viro Religioso ad vexandum corpus, ut anima purgaretur 557. Orationes piorum ipsi intolerabiles 592 c d. Religiosorum delicta observat accuratissime, eosdem ubique & assiduo tentans, 592 e. Vide Dæmon.

Dignitatum ecclesiasticarum fuga excellit in S. Waltheno 254 d e, 256 c d. In S. Dominico 406 b, 573 b

Disciplina, seu flagellum S. Dominici ferreum 637 f; quam sæpe in die adhibita ab illo 599 f & seq.

Disciplina ecclesiastica quam exacte servanda clericis 295 e f. Quam severa sub S. Euphronio ep. Augustodunensi 228 b

Disciplinæ Religiosæ severus ac dulcis exactor S. Dominicus 633 f, 635 e & seqq. Vide Regulæ.

Donationes piæ S. Severi presb. 55 f & seqq. Eadredi regis 90 f & seq. B. Gaufridi ep. 281 b

E

Ecclesiæ S. Felicis M. violator cæcitate punitur 25 f

Ecclesiæ suæ jura fortissime vindicat S. Petrus ep. 193 b c. Item alius S. Petrus ep. Anagninus 235 b c. B. Augustinus ep. 304 a. S. Raynerius ep. 356 e

Ecstasis mira S. Dalmatii 219 c d. S. Waltheni abb. 263 f. & seqq. S. Dominici a terra sursum elevati 405

Educatio pia puellarum quantopere cordi fuerit S. Dominico 401 d

Eleemosyna in pauperes quam necessaria clericis 295 d & seq. Angelo sub specie pauperis data, multiplici fœnore compensatur 586 d e

Energumena liberata per S. Dominicum, cum ad priora peccata tentaretur, iterum dæmoni, orante S. Dominico, non invita possidenda permittitur 501 a b

Energumeni liberati ope S. Justini 41 e. Ope S. Exuperii ep. septem uno die 52 f. Ope S. Bandaridi ep. 67 e. Ope B. Orlandi 104 f. Ope S. Stephani PP. & M. 132 b c. Ope S. Waltheni abbatis 275 a. Per S. Betharium ep. 171 d. Per B. Gundecharum ep. 184 d, 185 a & seqq. Per S. Petrum ep. 193 c. Per alterum B. Petrum ep. 238 e f. Per B. Augustinum ep. plurimi 284 d. & quidem una persona diabolis octo 290 b, 308 b & seq. Per S. Luanum abb. 349 d. Per S. Dominicum 408 f, 515 c, 572 c d, 580 f, 594 e, 604 b. Alius per confessionem sacramentalem 605 e f

Epilepsia per B. Gundecharum ep. sanata 187 e. Item ad tumulum B. Augustini ep. 308 c e

Episcopatus plures diversis temporibus oblatos constantissime recusat S. Dominicus 406 b, 573 b

Episcopus B. Petrus, Anagniensi sede propter calumnias relicta, Hierosolymam petit, privatim ibi Deo victurus; sed ab apparente sibi S. Magno ep. redire jubetur 237 b c d, 238 b c. Absens electus S. Walthenus abb. dignitatem omnino recusat 267 a. In Episcopis promovendis quanta olim circumspectio, quanta fortitudo adhibita fuerit 228 c d e f

Epistola de cælo missa ad S. Walthenum abb. 267 e f

Equitum S. Stephani PP. M. Ordo institutus 135 e

Equus a S. Waltheno dono datus S. Malachiæ episcopo, ex nigro albus, ex duro mollis effectus 256 a b. Sancto domino mirum in modum serviens & carus 266 c

Euangelio S. Matthæi & Epistolis S. Pauli plurimum studuit S. Dominicus 465 c, ea secum ubique circumferens 638 f

Eucharistiæ Sacramentum ethnicis invisibile 143 f. In eo S. Walthenus puerum Jesum vidit ac dissuaviatus est 255 b. Idem alias eodem se obsignans, infestas dæmonis larvas dispellit 264 d e

Exemplum bonum omnibus debent clerici 294 e. Exempla senum quantum obesse possint aut prodesse junioribus 14 c d

Exprobrantes delicta confessis, deteriores esse dæmone censebat S. Walthenus 258 d

Exsilium injustum patientissime septennio tolerat S. Bandaridus ep. 64 d & seq., revocatus autem, pestem ac famem tollit 67 b

F

Fame exhausto socio panem divinitus impetrat S. Dominicus 483 c d

Febres exstinctæ ope Sanctorum 43 d. Et sæpissime ope S. Stephani PP. M. 132 f. Ope B. Gundechari ep. 186 a. Per S. Petrum ep. 193 d. Per S. Waltheni benedictionem 267, 273 e, 275 c. Ope B. Gaufridi ep. 278 b c. B. Augustini ep. 308 a b. S. Baumadi 336 a. Imperio S. Dominici 581 a. Vide Morbi.

Femella recens nata, implorato S. Dominico, fit masculus 656 d

Festo die ecclesiam adire desiderans, nec valens, per miraculum in ea sistitur una cum infante S. Ethelwoldo ad Missæ sacrificium 90 a b. Festum violans & spernens S. Dominici, graviter punitur; sed resipiscens, pœna liberatur 619 c d, 657 e f & seq.

Fides Christi necessaria fuit in veteri Testamento 9 b

Fidei Catholicæ luce paulatim amissa, monachus S. Waltheni patrocinio per cælestes visiones mirifice convertitur 270 e & seq. Ejusdem fidei capita per S. Dominicum scripto congesta, sæpius ab hæreticis in flammas rejecta, ad confirmandam illam semper illæsa resiliunt 400 d & seq. 547 f & seq. 572 b c.

Fiducia S. Dominici eximia in divina providentia. Vide Providentia Dei.

Floribus ecclesiam ornari gratum esse Deo, probavit miraculum anniversarium 56 d

Fons S. Leonis salutaris ægrotantibus 47 b. Alius ex alta quercu scaturiens ad obsequium S. Petri ep. 193 d. Alius excitatus prece S. Bandaridi ep. 61 e, 67 a. Alius salutaris, B. Augustini ep. precibus elicitus 293 a

Fortitudo mirabilis SS. Maranæ ac Cyræ in macerationibus assiduis corporum suorum 226 c d

Frugalitas S. Waltheni abb. in cibo & cultu corporis 259 e. Vide Cibi potusque parcitas. Item Vestitus, Somnus &c.

Fur sacrilegus miraculo S. Felicis M. insigniter deceptus & conversus 25 d e. Alius miraculo defixus usque ad agnitionem & confessionem criminis 94 e f. Alius cippo liberatus & carcere ope S. Ethelwoldi ep. post obitum apparentis 98 b

G

Gangræna fœtida patientissime tolerata, decoratur miraculo duplici 584 b c

Gladius erectus incidenti domino cedit, ad capulum usque reflexus ope B. Augustini ep. 307 f & seq.

Gloria vana quam formidanda Sanctis 58 d e f, aut monachis 267 d e, 519 e f

Grammaticam libenter adolescentes docebat S. Ethelwoldus ep. maximo Ecclesiæ bono 94 c d

Gratiarum actio neglecta post acceptum de cælo beneficium graviter plectitur 651 b

H

Hæretici non sola prædicatione, sed & virtutum solidarum exemplo convertendi ad fidem 399 c & seq. 547 c d, 570 b c. Diabolo serviunt, ut ostendit S. Dominicus 401 f & seq. 571 f & seq. 647 a. Vera & coram se facta miracula conantur occultare 572 c. Eorum artes ad eludenda decreta Ephesini concilii, earumque detectio per S. Dalmatium 220 b & seqq. Eorumdem pertinacia, iterato miraculo nil mota, 400 d & seq. Obstinatos quanta severitate S. Dominicus aliique tractaverint 410 f & seq. Eorum miracula, veræ dæmonum præstigiæ demonstrata 406 e. Hæreticum episcopum, quantumvis occultum, arcet a colloquio suo, & palam infamat S. Dalmatius 219 f & seq. Ejusdem episcopi pertinacia & blasphemiæ 221 & seqq.

Hernia sanata, invocato S. Sereno ep. 161 a

Hilaritas vultus semper æquabilis in S. Dominico 556 a, 638 e

Homicidium sacrilegum commissurus, occupatur a dæmone 193 c. Alieno lætatus punitur. Vide Pœna.

Hospitalitas S. Lydiæ 199 b d e. S. Petri ep. Anagnini 237 e. S. Waltheni abb. 261 e f, compensata miraculis 261 e & seqq. B. Augustini ep. 298 d. Alterius miraculo pensata 515 f & seq. 590 a b, 616 f, 620 b

Humilitas insignis S. Bandaridi ep. 61 d, 64 d e f. S. Ethelwoldi ep. 90 f. S. Gundechari ep. 178 c, 179 d. S. Waltheni 254 f & seq. Beati Augustini ep. 291 b & seqq. S. Euphronii ep. 337 c. S. Dominici 406 b c. 441 d e f. 493 f & seq. 573 a b, 578 b, 594 a b c, 600 b, 602 c, 636 f & seqq. 646 d. Humilitatis dulce certamen inter SS. Dominicum & Franciscum Assisiatem, insigni miraculo decoratum 498 c

Hydrops sanatus ope B. Gundechari ep. 186 f. Attactu S. Waltheni benedicentis 267 b c. Hydrope tympanitico ad ejusdem tumulum sanati plures 272 f & seq. Invocato S. Dominico 653 c d.

I

Januas obseratas fusa prece non semel intravit S. Dominicus 498 c. 515 a, 572 c

Idolo sacrificans corripitur & exstinguitur a dæmone 139 f. Idolum aureum destruit prece S. Symphronius M. 140 c; alia plura, eodem hortante, comminuta ibidem d e. Idoli fanum corruit, orante S. Stephano PP. M. 143 d

Jejunium prodigiosum presbyteri, non alio cibo, quam Eucharistico vescentis 343 b. Jejunia severa B. Melioris 104 d. B. Orlandi 104 e f. S. Dalmatii, per Quadragesimam 219 b. Jejunia prodigiosa SS. Maranæ & Cyræ 226 d e. Vide Abstinentia.

Jesu nomine invocato, multa miracula patrat S. Bandaridus ep. 62 e. Vide Christus.

Ignis per miraculum innoxius 95 c, 41 d, 344 e, 400 d & seq. Ad conservandam castitatem, & convertendam impudicam mulierem 550 e

Imago S. Dominici Sorianensis infinitis clara miraculis 538 c & seqq. Eadem stellis pluribus aliquando rutilare visa; cum suos Sanctus a terræ motu defendit 542 & seq. Oleum e lampade istic ardente promptum quam multis salutare 544 b. Imagines Sanctorum indiscreto zelo dejiciens S. Serenus ep. corripitur a S. Gregorio Magno Papa 157 f & seqq.

Impudica mulier propter impuritatem occupatur a dæmone semel & iterum 501 a b. Alia compungitur per insigne miraculum 550 e

Impudicæ tentationes restinctæ per osculum manus S. Dominici 613 a b

Impudicos Canonicos non tulit S. Ethelwoldus ep. 92 b

Incendium restinctum, invocato B. Gundecharo ep. 185 d. Eo non læsus puer, quia S. Dominico commendatus 653 c

Incredulitas punita divinitus 185 c, 240 a

Infirmorum cura singularis in S. Waltheno 261 e f. Miraculis illustrata 267 b. In B. Augustino ep. 298 f & seq. In fratre S. Dominici 382 e f. Vide Morbi.

Inimicorum inter se reconciliator eximius fuit B. Augustinus ep. 299 b

Injuriarum tolerantia eximia in S. Bethario ep. 170 f & seq. Vide Patientia.

Intellectus donum petit & impetrat S. Luanus 345 b c

Intestinorum dolores acutissimi sanati per S. Walthenum 275 e

Itinerandi ratio quam sancta, quam severa in S. Dominico 594 f & seq. 633 b c, 636 f & seq.

Juventutis educationem piam maxime promovere studuit S. Dominicus, præsertim inter hæreticos 401 d

L

Labores apostolici FF. Prædicatorum in conversione Cumanorum 616 & seq.

Lacrymarum insigne donum in S. Waltheno abb. 263 f. In S. Dominico 556 b, 600 a, 633 b c f & seqq.

Latrones miraculo terret & convertit S. Lugidus abb. 349 b

Lectionis piæ & orationis assiduitas in S. Dominico 392 c d

Lecto duro uti solitus S. Petrus ep. 237 e .S. Dominicus 635 f & seqq.

Lenitas efficax & industria in S. Luano abb. 347 d e f, de cælo probata 351 c d. Lenitas cum severitate in subditos mirifice temperata in S. Dominico 594 c d e

Libri S. Dominici in fluvium collabentes, post triduum sicci inde educti sunt 570 d. Sic illæsæ manserunt litteræ canonizationis ejus 615 e

Lilia arida, per annos singulos reviviscunt festo S. Severi presb. 56 d. In festo S. Stephani PP. M. 135 d e f, & in translatione reliquiarum ejus 136 e f

Lingua B. Benigni post obitum annis multis incorrupta 104 e

Linguæ ignotæ usus subito instinctus S. Dominico 405 b, 570 e, 589 d

Liquor salutaris manat e sepulcro B. Gualteri 195 b. Vide Oleum.

Lis injuste mota, actorem confudit per miraculum & repentino perdidit interitu coram S. Dalmatio 219 e f

Litteratus evadit subito post visa cælestia monachus, ante plane rudis 271 d

Lupus infanti parcit, invocato S. Sereno ep. 161 b, 164 d. Alius puerum arreptum, invocato per matrem S. Benedicto, dimittens, alterum invadit ac discerpit 230 e f. Alius imperio S. Petri ep. in locum devorati a se bovis jugo se subjiciens, plaustrum trahit 231 e

Lux miraculosa in obitu B. Melioris 104 d. Beati Petri ep. 239 f. Luce cælesti radiat inter orandum S. Walthenus abb. 265 d

M

Maledica mulier, cum silere rogata noluisset, precibus S. Dominici loquendi facultate per menses octo privatur 473 b

Mansuetudo severitate gravi temperata in S. Ethelwoldo ep. 93 f, 94 e f. In S. Waltheno 258 d. Vide Clementia. Patientia.

Manum Romani Pontificis osculando sanat B. Augustinus ep. 292 e

Maria Deipara & Christus Dominus epistola cælesti nuntiant S. Waltheno abbati instantem obitum 267 e f. Vide Deipara Virgo.

Martyrii desiderium in S. Felice M. 22 f, 24 b. In B. Augustino ep. 305 a. In S. Dominico 549 b c, 571 b, 577 b, 638 f

Matri gravidæ divinitus præsignata futura sanctitas S. Ethelwoldi ep. 89 d e f

Matris constantia in septem filiorum suorum tormentis & martyrio 15. Item S. Theodotæ M. in martyriis trium filiorum 148 a & seqq.

Matrimonio castitatem cum suo ac filiorum insigni martyrio præfert S. Theodota 152 & seqq.

Miracula patrare S. Secundellum jubet diabolus, Christum se mentiens 58 d. Suis meritis obtenta celari volebat S. Walthenus 262 e f, 265 e, 266 c f. S. Lugidus 342 b c. Miracula falsa hæreticorum, ostenduntur præstigiæ veræ dæmonum 406 e. Miracula ad fidei Catholicæ defensionem coram se facta celare conantur hæretici 572 c. Miracula S. Dominici per incredulitatem duram spernens, punitur; at resipiscens liberatur 651 c d

Misericordia erga pauperes excellens in S. Justino puero M. 30 e, 31 a c. In S. Bandarido ep. 63 e. In S. Ethelwoldo ep. 93 f & seq. In S. Dalmatio 219 a b. In B. Petro ep. 237 f. In S. Waltheno abbate miraculis maximis comprobata adjutaque 261 e f & seqq. Item in S. Stephano Hungariæ rege 296 e. B. Augustino ep. 298 d & seq. S. Lugido 348 b. Eximia in S. Dominico 388 f & seqq. 546 c d

Missam quolibet die Dominico duobus locis multum inter se dissitis celebrabat S. Severus presb. 55 f. Cujusdam eam celebrantis calici illapsa post consecrationem aranea, atque introsumpta, viva per cutem sacerdotis erumpit 255 e. Illam celebrans S. Dominicus elevatur a terra 579 d. Et abundat lacrymis 633 b c & seqq. Idem eidem assistens, ecstases frequentes patitur 600 a

Modestia in cultu ac moribus quanta præstiterit S. Walthenus abb. 259 e f & seq. b c. Et S. Dominicus 595 a, 598 e f & seq.

Monacho fervente nihil melius; remisso nihil inter homines pejus 291 f

Monasteria plura fundat & instaurat S. Ethelwoldus ep. 91 & seqq.; uti diu ante revelatum fuerat S. Dunstano 95 e f

Monasticum institutum, relicta uxore & familia, amplectitur cum filio S. Dalmatius 218 f & seq. Ejusdem instituti propagatio & sanctitas varie præfigurata SS. Dunstano & Ethelwoldo 95 e & seq.

Morbi desperati depelluntur ope S. Sereni ep. 161 a b, 163 f, 164 d. S. Petri Apostoli 201 b c. S. Asprenis ep. 201 d e. S. Baumadi 336 a. Per S. Dominici reliquias 536 e f & seq. Item per vota, ipsius nomine Deo facta 558 & seq. 561 e f, 584 c d. 609 & seqq. 615 d e f, 618 & seqq. 648 & seqq.

Morborum insignis tolerantia in S. Ethelwoldo ep. 94 c. Vide Patientia.

Moribundus subito sanatus 43 d. Alteri loquela tantisper restituta, dum confiteretur peccata & Viatico instrueretur, ope B. Gundechari ep. 186 e. Moribundum imperatorem Michaëlem ope Beatissimæ Dei Matris & S. Magni ep. subito sanat S. Petrus ep. 232 c d, 235 c & seq. Item puerum morti propinquum 240 d e. Alii sanati per S. Luanum 346 d. Per S. Dominicum 459 f, 561 e, 587 b. Vide Morti proximus.

Morientis clientis animam excepturi ac defensuri accurrunt Patroni sancti de cælo 270 c d

Morsus. Vide Caninus.

Morti proximus puer subito sanatur ope S. Dominici 648 b, 649 f. Item femina 651 f. Item juvenes 652 c d e & seqq.

Morti proximus S. Dominicus ab angelo invitatur ad cælum 561 b, 601 b

Mortis suæ dies prædictus a S. Friardo 59 a. Mortem propinquam per epistolam cælestem a Christo & Virgine Matre edocetur S. Walthenus abb. 267 e f: tum hujus ad illam præparatio ibidem & seq. Vide Obitus.

Mortis periculo præsenti per miraculum B. Augustini ep. ereptus miles 307 f & seq.

Mortificatio appetitionum quam necessaria sacerdoti 295 a

Mortificatio corporis asperrima eluxit in SS. Marana & Cyra 226. Item in S. Dominico 474 c 560 b, 566 f, 571 e, 592 b, 594 f & seq. 599 e f & seq. Usque ad mortem perseverans 603 c

Mortui suscitati, precibus S. Justæ V. M. 41 c. Per S. Lugidum 343 c & seqq. Per S. Dominicum 535 a b f, 536 c d, 541 c, 555 e f, 560 e, 561 e f, 578 b c, 579 c d e, 617 c d e f, & seq. 621 c, 653 b, 657 b c d

Mulierum consortia clerico vitanda 297 d, 346 a. Et Religiosis 555 a

Muti subito loquela donati 43 e. Ope B. Gundechari ep. 184 d, 185 a b. Ope B. Augustini ep. 308 c. S. Lugidi 343 e, 350 d

N

Nativitas & futura sanctitas S. Ethelwoldi ep. matri gravidæ cælestibus indiciis præsignata 89 d e f. Item S. Dominici 380 e f, 559 e, 566 c d e

Naufragio liberati ope S. Dominici 656 c d

Nobilitas generis tacenda & spernenda Religiosis 259 c d

Notitia rerum occultarum divinitus ornatur S. Isaacius 218 f & seq. Rerum absentium S. Dalmatius 219 c, & internarum, ibidem f. Itidem S. Dominicus 453, 461 c, 473 c d, 483 a, 509 a, 515 a d, 517 f, 550 b c, 555 b, 560 e, 573 d e, 587 a b, 596 d, 601 b c

Novitius monasticus ex Priore Canonicorum regularium factus S. Walthenus, vehementissime tentatur; sed per orationem tandem, nec sine miraculo vincit 257 f & seq. Alius in Ordine Prædicatorum tentatus ad exitum ex Ordine, ope S. Dominici perseverat 656 f & seq.

O

Obedientia cæca miraculo comprobata 92 a, 255 e f, 351 a

Obitus sanctissimus S. Dominici 601 e & seq., ejusque mox gloria cælestis revelata, ibidem & seq. Idem obitum suum sanus præscivit, & prædixit, quando futurus esset 517 f. Eumdem ipsa hora, qua contigit, absenti gloriosus revelat. 520 f & seq. 555 c. Jam mortuus revelat alteri obitum felicem prope instantem 603 d. Vide Mors.

Oculorum non satis severam custodiam in Religioso severe plectit S. Dominicus 515 d

Odores mirifici in obitu S. Friardi 59 d. Item B. Michaëlis 105 a. In corpore S. Dominici post annos fere duodecim a sepultura 525 e & seq. 558 a, 634 e f & seqq.

Oleum salutare defluens e tumulo B. Gundechari ep. 184 e, 185 b. Vide Sepulcra

Opprobria quanta quam læto animo passus ab hæreticis S. Dominicus 570 b, 646 d, Vide Patientia.

Oratio mentalis & vocalis conjungenda sacerdoti 296 b. Ejus utilitas, necessitas, efficacia miraculosa in S. Friardo elucens 57 f & seq. Ejus assiduitas in S. Dominico 392 c d, 546 e, 556 b c, 566 f, 571 e, 592 c, 599 e f, 601 e, 633 b c & seqq. Idem in orando quot modos observaverit 629 c & seqq. Ejusdem Orationis excellentia exemplo verbisque mirifice commendata a B. Augustino ep. 291 b & seqq. Eidem infestissimus est dæmon, & modis variis eam turbare conatur, sed frustra 264 d e, 469 b. Valet plurimum ad vitæ statum eligendum 552 d e f. Item, ut expertus est semper S. Dominicus, ad quidvis impetrandum a Deo 496 f & seq. In ea aliquando etiam corpore elevatus ac sublimis apparuit 573 c

Ordinem Canonicorum regularium cum severtore monastico mutat S. Walthenus insigni fortitudine animi 257 c

Ordines Religiosos omnes multum diligebat & commendabat S. Dominicus 636 c & seqq.

Otium clericis vitandum 295 b

P

Panis Religiosis deficiens, divinitus ministratur sub S. Dominico 459 b c, 586 e f & seq. 591 c d, 637 c. Vide Providentia Dei.

Paralysis sublata ope S. Sereni ep. 161 b, 164 c. Ope B. Gundechari ep. 188 b & seq. Ope S. Magni ep. 232 c. Ope S. Luani 345 b. Vide Morbi

Partus difficultas subito levata tactu zonæ S. Waltheni abb. 266 b. Eadem virtute celebre cingulum B. Augustini ep. 284 f, 306 b. Item attactus S. Lugidi 343 f. Et patrocinium S. Dominici 651 a c

Pastoralis cura & caritas eximia S. Stephani PP. I & M. 114 f, 121 f, 139 b c e & seqq. S. Betharii ep. 170 f. S. Petri ep. 193 b. Alterius B. Petri ep. 237 f. B. Augustini ep. 298 d & seqq. S. Euphronii ep. 337 d

Patientia & fortitudo S. Ethelwoldi in assiduis morbis 94 c. Mulieris horribili cancro laborantis, miraculo duplici decorata per S. Dominicum 584 b c. Ipsius S. Dominici in morbis suis 634 a & seqq.

Patientia injuriarum insignis in S. Bandarido ep. 61 d, 63 f & seq. In S. Ethelwoldo ep. 92 e f. In S. Bethario ep. 170 f & seq. In S. Dominico 403 a, 570 b c, 637 d, 646 d. Vide Adversa

Patroni Sancti quid clientibus præstent in mortis articulo constitutis 270 c d

S. Pauli Apostoli Epistolas semper secum circumferebat S. Dominicus 453 c d, 465 c, 638 f

Paupertas munifica B. Augustini ep. 298 d

Paupertas Religiosa in cubiculis &c. qualis fuerit sub S. Dominico 440 f, 640 c, 642 a b. Per illum subinde magis adstricta in Ordine suo, exclusis possessionibus ac redditibus 494 b c, 518 b. Ejusdem violatio rigidissime castigata 585 c. Iterum confirmatus rigor 590 c, 592 f & seq. 600 b, 602 a. Ejus effectibus & incommodis ipse imprimis lætari solitus 590 c d

Peccati mortalis expers tota vita fuit S. Dominicus 525 b, 633 e

Peccata confessis exprobrantes, dæmone pejores esse dicebat S. Walthenus 258 d. Idem peccata aliorum lenissime excipiebat in confessione; sed sua, etiam minima, ac forte nulla, plecti volebat severissime 258 d & seq. Aliena cruciabant S. Dominicum 645 d, 646 e. Imo illa in se ipso plectebat quotidie 599 b f

Peccatores apud Deum deflebat ubertim S. Dominicus 392 c

Pedibus nudis itinerari solitus extra civitates S. Dominicus 636 f & seqq.

Peregrinationes votivæ cum jejunio miraculoso susceptæ per SS. Maranam & Cyram 226 e

Persecutio Antiochi Epiphanis immanissima 12 & seqq.

Persecutionem fuga declinare vetabant Montanistæ hæretici 146 b

Perseverantiam in Religione fugitivis & nutantibus impetrat a Deo S. Dominicus 560 e, 597 d e. Vide Religiosa vita

Pestis repulsa per votum Deo nuncupatum in honorem S. Sereni ep. 161 b, 163 f

Phreneticus a S. Dominico sanatus 648 f & seq.

Pisces obediunt S. Petro ep. 193 c d. In carnes versi, & contra, per S. Lugidum abb. 348 c

Pluvia vel serenitas constanter obtinentur ope S. Sereni ep. 164 e

Pluvia cedit incedenti cum socio S. Dominico 555 f

Pœna sacerdotis lætantis iniquissima nece S. Raynerii episcopi sui; item aliorum, qui illum interfecerant 356 f & seq.

Pœnitentia homicidæ spontanea, severissima, & miraculo illustrata 187 f

Pœnitentiæ Sacramentum administrans S. Walthenus, maluit ob misericordiam plecti, si opus esset, quam ob justitiæ severitatem 258 d e. Idem ad illud aliquando sæpius uno die recurrens, severissime tractari volebat. Ibidem f & seq. Vide Confessio

Pontificis Romani auctoritas quanta fuerit seculo tertio 115 a. Eadem fuse defenditur 301 b & seq.

Prædicatores verbi Dei debent verbis exempla conjungere, ut fructum referant 399 c & seq. Etiam simplices & parum litteratos adhibebat S. Dominicus absque scrupulo 596 e, & juniores 511 b, 637 e & seq.

Prædicatorum Ordinis origo & elogia 437 & seqq. 574 & seq. Ejusdem primævus fervor 605 & seqq. 625 & seqq. Fructus animarum per eumdem collectus post obitum S. Dominici 642 c d

Præsagia cælestia virtutum S. Dominici nondum nati 380 e f. Vide Nativitas

Præsentia S. Luani eodem tempore locis variis 344 f

Præstigiæ dæmonum in Albigensibus mirifice detectæ per horum interitum 406 e

Prophetia S. Elfegi ep. 90 c. S. Etheldritæ V. 174 a. S. Petri ep. Anagnini 239 c d. Item Figari presbyteri 255 f. S. Euphronii ep. 337 b c. S. Lugidi 342 d. Vide Notitia rerum arcanarum &c.

Providentia Dei munifica erga S. Dominicum in necessitatibus temporalibus 570 e; 586 e f & seq. 591 c d e, 596 c d, 640 a

Pudicitia S. Waltheni tentata, muliebres insidias egregie vincit 251 f & seq. Vide Castitas

Pueritia S. Dominici proludens futuræ sanctitati 546 b c, 566 e f & seq.

Puerorum exercitia ludicra maturioris ætatis præsagia 251 b

Purgatorium pœnis hujus vitæ anteverti postulat & impetrat S. Walthenus abb. 268 b. Eo detentas animas quotidiana sui diverberatione levare solitus S. Dominicus 600 a

Puteus miraculis frequens per merita SS. Dominici & Francisci Assisiatis 498 c & seq.

R

Reditus pie expendendi sunt a clericis 295 c

Regulas Ordinis observari accurate ab omnibus, nec impune violari volebat S. Dominicus 590 d, 591 b c, 594 c d e. Vide Disciplina Religiosa

Religiosa professio quantum sit beneficium Dei, docet S. Leodegarius 354 c

Religiosæ Vitæ desertores, fusis ad Deum precibus S. Dominicus impetrat, ut sponte redeant 477 d e, 560 e

Religiosa veste ad risum abutens, punitur; sed resipiscens, illamque serio suscipiens, liberatur 582 c d

Religiosorum Ordinum S. Dominici & S. Francisci utilitas & necessitas in Ecclesia Dei, revelata Innocentio PP. III. 438 d

Reliquiæ Sanctorum per ipsosmet revelatæ 42 e. Item S. Jonati per ipsum Sanctum 74 d e f. SS. Rustici & Firmi MM. 82 d e. SS. Maximi ep. & aliorum 110 c, 232 c, 234 f & seq. pecunia redemptæ per S. Mariam Consolatricem V., non sine miraculo 82 f. Eædem allatæ Veronam, famem ac pestem fugant 83 d. Furto ablatæ 131 d e. Aliæ a furto per miraculum vindicatæ 193 c d. Item aliæ 306 c. Latentes divinitus revelatæ, ut S. Stephani PP. M. 134 f. S. Sereni ep. 161 a d. In medio incendio illæsæ cum arca lignea, cui fuerant impositæ

473 e f. Eas circumferre olim soliti reges Galliæ 170 c. Item S. Perpetuus ep. 228 f

Rosarii Mariani origo fuse tractata 422 f & seqq.

S

Sacerdotes quid servare debeant, ut recte vivant 294 & seqq.

Salve Regina quam grata sit Deiparæ Virgini antiphona 557 f, 561 b, 583, 642 a

Salutem subditorum suorum, etiam tum viventium, revelat S. Walthenus abbas 272 c

Sanctitatem S. Dominici futuram præsagia cælestia nativitati ejus prævia designarunt 380 e f; item alia post nativitatem 387 c. Vide Nativitas

Sanctorum sepulcra frequentare solebat S. Dominicus 405 d. Eorum honori detrahentes, donec resipuere, puniti divinitus 619 c d, 622 b f & seq.

Scandalum quantopere exhorruerit S. Eleazarus M. 14 c d

Scripturæ sacræ lectionem cum oratione jungi volebat B. Augustinus ep. 291 c

Senum exempla quam perniciosa junioribus, si mala fuerint, quam utilia, si bona 14 c d

Sepulcrum S. Dominici miraculis frequentissimum 524 d & seq. 604 b, 609 & seqq.

Sepulcra salutari liquore manantia, B. Gundechari ep. 184 e, 185 b. B. Gualteri 195 b. S. Dalmatii 224 c

Sepulturæ locus S. Ethelwoldo diu ante obitum divinitus designatus 97 d

Serenitas aëris vel pluvia constanter data post invocatum S. Serenum ep. 164

Severitas mansuetudine temperata in S. Ethelwoldo ep. 93 f, 94 e f. In S. Waltheno 258 d

Severitas S. Waltheni in seipsum; benignitas in alios peccata confitentes 258 d & seq.

Sexus mutatio facta post nativitatem, implorato S. Dominico 656 d

Siccitas terræ diuturna & periculosa statim desinit, invocato B. Augustino ep. 290 a. Vide Serenitas

Silentium perpetuum S. Cyræ, & fere perpetuum S. Maranæ 226 c. Idem quam rigide servatum olim in Ordine S. Dominici 605 e f & seq. 633 c & seqq.

Simoniacum episcopum apud summum Pontificem accusans B. Rodulfus, paratum se offert, ut rei veritatem per ignem incedendo comprobet 104 b

Solis cursum prece retardat S. Lugidus abb. 348 a

Solitaria vita austerissime sub dio semper traducta a SS. Marana & Cyra 226 b

Solitudo monastica tam grata B. Erizzoni, ut annis 36 cœnobio non exierit 104 c. Item S. Dalmatio, qui per annos 48 non exiit 215 a b 220 c

Solitudinis captatio sancta S. Waltheni adolescentis ac principis inter aulicos tumultus 251 e f

Somni parcissimus S. Dominicus 556 b c, 559 f, 571 e, 592 b, 599 e f, 633 c f & seqq.

Sorianensis ecclesia non uno miraculo construitur 537 d & seq.

Sterilitas conjugii sublata meritis S. Asprenis ep. 201 d. Item S. Baumadi precibus 335 f. S. Dominici 656 & seq.

Studium Theologicum quam necessarium sit Euangelii præconibus, ostendit S. Dominicus 441 d, 465 b

Stupor brachii sublatus ope B. Augustini ep. 308 c

Submersa puella miraculo sibi restituta per B. Gundecharum ep. 288 a b. Alii quadraginta liberantur ab interitu prece S. Dominici 572 d, 657 b

Submersionis periculo liberatus per invocatum S. Walthenum abb. 275 c. Alius per B. Augustinum ep. 290 c

Superbia insana Antiochi Epiphanis 13 d

Superior & abbas S. Walthenus corripi volebat constanter a subditis, quoties minus aliquid recte fecisset 259 b

Superioris non satis reverens monachus de cælo punitur 95 b c

Superioris Religiosi præclarum exemplar in S. Waltheno abbate 258 c & seq. In S. Dominico 604 c d e

Superiores habere sanctos quantum prosit cœnobitis 272 b c

Surdi & muti sanati ope B. Gundechari ep. 184 d, 185 a b & seqq. S. Waltheni 275 d. B. Augustini ep. 308 d & seq.

Suspensione ecclesiastica ab archiepiscopo suo vinctus B. Gaufridus ep. Cenomanensis, Romæ absolvitur a Gregorio PP. IX 280 d

T

Templi Hierosolymitani profanationes ac desolationes diræ sub Antiocho Epiphane 12 c & seq.

Temporalium rerum cura indigna clericis 296 f & seq. Sed commissa Fratribus Laicis Ordinem Grandimontensium pessumdedit 495 b

Tentatio violentissima contra novam vocationem ad monasticum institutum quomodo superata a S. Waltheno 257 f & seq.

Tentationes in vitæ Religiosæ proposito suis adimit orando S. Dominicus 560 e

Tentationes novitiorum mirifice dispellebat S. Dominicus 641 d

Theologiæ studium Euangelii præconibus necessarium esse, ostendit S. Dominicus 441 d, 465 b. In illo quam ipse fuerit sedulus 546 a b, 567 c d e

Tibia fracta statim sanatur per S. Lugidum 342 b & seq.

Tibiæ vulnera ulceraque sanata ad sepulcrum S. Waltheni 275 f. Vide Morbi

Translatio reliquiarum litigiosa, bobus jugo inassuetis permissa 160 e f, 161 e

U

Ulcera sanata per B. Gundecharum ep. 185 b. Per S. Lugidum 342 b f. Vide Morbi

Uteri dolores sublati per B. Gundecharum ep. 186 b

V

Venenum innoxie bibit S. Ethelwoldus ep. 92 d

Vestitus vilitas maxime placuit B. Augustino ep., infinitis deinde miraculis ornata 284 e f. Eamdem semper tenuit S. Dominicus 556 c, 578 c, 592 b, 644 d, 646 e

Vigiliarum & orationis assiduitas in S. Dominico 546 e, 556 b c, 566 f, 571 e, 592 b c, 599 e f, 601 e, 633 & seqq.

Vinum indeficiens ope S. Dominici impetratum 586 f, 587 d, 588 a, 591 e, 620 a. Vino tamen ipse per decennium abstinet S. Dominicus 546 c

Virginitas illibata S. Waltheni inter aulæ delicias 251 e. Malcolmi regis 261 d. S. Dominici 519 e, 546 c, 555 b, 633 e & seqq.

Virginitatis propositum ope S. Dominici & miraculo assertum 656 e

Virtutem suam aliquam Fratribus indicasse pœnitet S. Dominicum 519 e f

Visiones & ecstases S. Waltheni abb. 263 f & seqq. S. Dominici frequentes 422 d, 453, 467, 477 d, 550 b c, 560 e, 576 b c f, 583 c e, 601 b

Vitæ spatium morienti productum ope S. Waltheni abb. 267 c d

Vocatio mirabilis ad vitam Religiosam per S. Dominicum 611 f, 641 c d

Votum adimplere negligens punitur 187 b c, 654 d

Z

Zelus animarum in venerabili Wilhelmo abbate totidem gemmis post obitum decoratus in cælo, quot animas ad Deum vivens converterat 264 f. Eodem eximie fulsit B. Augustinus ep. 286 b c & seqq. Item sancta Ia M. 330 c. S. Dominicus 392 c, 546 e & seqq. 560 b, 568 c d, 571 c d, 577 b, 581 e, 596 b c, 635 d & seqq. 646 c


Einleitung August II
USB-Stick Heiligenlexikon als USB-Stick oder als DVD


Seite zum Ausdruck optimiert

Empfehlung an Freunde senden

Artikel kommentieren / Fehler melden

Suchen bei amazon: Bücher über Acta Sanctorum: Anhang August I

Wikipedia: Artikel über Acta Sanctorum: Anhang August I

Fragen? - unsere FAQs antworten!

Im Heiligenlexikon suchen

Impressum - Datenschutzerklärung- zuletzt aktualisiert 00.00.2014
korrekt zitieren:
Societé des Bollandistes:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet das Ökumenische Heiligenlexikon in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.info/1175439177 und http://d-nb.info/969828497 abrufbar.
Sie könnnen sich mit Klick auf den Button Benachrichtigungen abonnieren und erhalten dann eine Nachricht, wenn es Neuerungen im Heiligenlexikon gibt:


Sollte hier eine Anzeige erscheinen, deren Anliegen dem unseren entgegensteht, benachrichtigen Sie uns bitte unter Angabe der URL dieser Anzeige, damit diese Werbung nicht mehr erscheint.
Lesen Sie vorher bitte unsere Erläuterungen auf der Seite Warum Werbung und wie sie funktioniert.